Embo laMateus 28:1-20

  • Okunyumunwa kwaJesus (1-10)

  • Ovakwaita va pewa ombubo va popye oipupulu (11-15)

  • Oshilonga shokuninga ovanhu ovahongwa (16-20)

28  Konima yEshabata, mefiku lotete koshivike eshi eluwa la tenda, Maria Magdalena nosho yo Maria mukwao ove uya okutala kombila.  Ndele tala, opa ningwa ekakamo ledu linene, osheshi omweengeli waJehova a dja meulu okwe uya ndele ta undula po emanya, nokukala ko omutumba.  Omweengeli oo okwa li ta vema a fa oluvadi, noikutu yaye oya li itoka tootoo.  Ndele molwaashi ovanangeli vombila ova li ve mu tila, ova kakama nova fya ombabanghukuta.  Opo nee omweengeli okwa tya kovakainhu: “Inamu tila, osheshi ondi shi shii kutya otamu kongo Jesus oo a li a valelwa komuti.  Ke mo omu; okwa nyumuka ngaashi a popile. Ileni mu tale onhele apa a li a nangala.  Ndele indeni diva mu ka lombwele ovahongwa vaye kutya okwa nyumunwa koufi, ndele taleni, ote mu tetekele kuGalilea; oko tamu ke mu hanga. Dimbulukeni osho nde mu lombwela.”  Opo nee ova dja po diva pombila,* ve na oumbada nehafo linene, ndele tava tondoka va ka lombwele ovahongwa vaye.  Ndele tala, Jesus okwe va shakeneka nokwe va popifa. Opo nee ova ehena kuye nokukwata keemhadi daye ndele tave mu linyongamene.* 10  Jesus okwa tya kuvo: “Inamu tila! Indeni mu ka lombwele ovamwatate va ye kuGalilea, oko tava ka hanga nge.” 11  Fimbo ovakainhu va li mondjila, ovanangeli vamwe ova ya moshilando, ndele tava lombwele ovapristeri ovakulunhu aishe oyo ya ningwa po. 12  Konima eshi ovapristeri ovakulunhu va ongala novakulunhu voshiwana ndele tava kundafana, ova yandja oimaliwa yoisilveri ihapu kovakwaita, 13  ndele tava ti: “Tyeni, ‘Ovahongwa vaye ove uya oufiku ndele tave mu vake mo fimbo twa kofa.’ 14  Ndele ngeenge eshi osha udika kungoloneya, ohatu ke mu yelifila* kombinga yoshinima osho; inamu pumbwa okulipula nasha.” 15  Onghee ova tambula oimaliwa ndele tava ningi ngaashi va lombwelwa, nehokololo olo ola li la tandavela mokati kOvajuda fiyo okunena. 16  Ndele ovahongwa 11 ova ya kuGalilea komhunda oko Jesus e va lombwela a shakene navo. 17  Eshi ve mu mona, ove mu linyongamena,* ndele vamwe ova li va limbililwa. 18  Jesus okwe uya ndele ta popi navo, ta ti: “Onda pewa eenghonopangelo adishe meulu nokombada yedu. 19  Onghee hano, indeni mu ka ninge ovanhu vomoiwana aishe ovahongwa, noku va ninginifa medina laXe nolOmona nolomhepo iyapuki; 20  va hongeni okudiinina oinima aishe oyo nde mu lombwela. Ndele taleni! Ondi li pamwe nanye alushe fiyo omomafiku axuuninwa ounyuni ou.”*

Eshangelo lopedu

Ile “pombiladimbuluko.”
Ile “twile eengolo.”
Eln., “itavelifa.”
Ile “twila eengolo.”
Ile “onghalelo yoinima.” Tala omafatululo oitya.