Mapan iti linaonna

Talna Ditoy Daga—Kasano a Mapasamak?

Talna Ditoy Daga—Kasano a Mapasamak?

Sungbat ti Biblia

Dumtengto ti talna ditoy daga, saan a babaen ti panangikagumaan dagiti tattao, no di ket babaen ti Pagarian ti Dios, ti nailangitan a gobierno nga iturturayan ni Kristo Jesus. Kitaem no ania ti isursuro ti Biblia maipapan iti daytoy a naisangsangayan a namnama.

  1. Ti Dios “pagsardengenna dagiti gubat agingga iti ungto ti daga,” a tungpalenna ti karina a mangyeg iti ‘talna ditoy daga kadagiti tattao a pakaragsakanna!’—Salmo 46:9; Lucas 2:14, Ti Baro a Naimbag a Damag Biblia.

  2. Ti Pagarian ti Dios ket agturayto manipud langit ket iturayanna ti intero a daga. (Daniel 7:14) Kas sangalubongan a gobierno, ikkatennanto ti nasionalismo, a pakaigapuan ti panagbibinnusor.

  3. Ni Jesus, ti Agturay iti Pagarian ti Dios, ket maawagan iti “Prinsipe ti Kappia,” isu a siguraduennanto a ti “kappia awanto ti ngudona.”—Isaias 9:6, 7.

  4. Dagiti tattao a determinado nga agtultuloy a makidangadang ket saan a mapalubosan nga agbiag iti sidong ti Pagarian, yantangay “ti asinoman a mangay-ayat iti kinaranggas pudno unay a guraen ti kararua [ti Dios].”—Salmo 11:5; Proverbio 2:22.

  5. Isursuro ti Dios kadagiti iturayanna no kasano ti agbiag a sitatalna. Maipapan kadagiti resulta daytoy nga instruksion, kuna ti Biblia: “Pitpitendanto dagiti kampilanda a pagbalinen a subsob ti arado ken dagiti pikada a pagbalinen a pangarbas a getgetteng. Ti nasion saanto a mangitag-ay iti kampilan maibusor iti nasion, saandanto met a sursuruenen ti pannakigubat.”—Isaias 2:3, 4.

Minilionen a Saksi ni Jehova iti intero a lubong ti agsursuro iti Dios no kasano ti agbalin a mannakikappia. (Mateo 5:9) Nupay agduduma ti pulimi ken agnanaedkami iti nasurok a 230 a pagilian, saanmi a kayat ti makigubat kadagiti padami a tao.

Agsursuro ita dagiti Saksi ni Jehova no kasano ti agbalin a mannakikappia