مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

تواضع در جامعهٔ امروز

تواضع در جامعهٔ امروز

 تواضع در جامعهٔ امروز

از دید بسیاری تواضع و فروتنی در دنیای امروز جایی ندارد.‏ به نظر می‌رسد افراد متکبّر موفقند و مردم مجذوب آنانی می‌شوند که در هر کاری از دیگران پیشی می‌گیرند و به هر قیمتی که شده خواسته‌های خود را عملی می‌کنند.‏ در کل،‏ مردم به ثروتمندان و افراد نامی غبطه می‌خورند نه به افراد افتاده و متواضع.‏ همچنین اغلب،‏ کسانی که به موفقیت‌هایی رسیده‌اند تنها آن‌ها را حاصل تلاش و توانایی‌های شخصی خود می‌دانند و به خود می‌بالند.‏

محققی کانادایی از روحیهٔ خودخواهی و «طرز فکر همه چیز برای خودم،‏» در جامعهٔ آن کشور صحبت می‌کند.‏ بسیاری بر این عقیده‌اند که در جامعهٔ امروز روحیهٔ خودخواهی شیوع پیدا کرده است و به فکر رضایت و خواسته‌های خود بودن بیش از قبول مسئولیت و توجه به دیگران اهمیت دارد.‏ تعجبی نیست که در چنین جامعه‌ای تواضع خواهان نداشته باشد.‏

البته بسیاری تواضع را خصوصیتی خوب می‌دانند به خصوص برای دیگران چرا که تاکردن با افراد افتاده و متواضع آسان است.‏ از این رو برخی از نشان دادن تواضع واهمه دارند.‏ چون فرد متواضع در دنیای امروز که رقابت بیداد می‌کند شخصی ضعیف قلمداد می‌شود.‏

خداوند در کتاب مقدّس پیشگویی کرده بود که مردم دوران ما «لاف‌زن و متکبّر» خواهند شد.‏ (‏ ۲تیموتاؤس ۳:‏۱،‏ ۲‏)‏ به نظر شما آیا این پیشگویی به حقیقت پیوسته است؟‏ آیا اصلاً تواضع و فروتنی در دوران ما نفعی هم دارد؟‏ آیا تصوّر می‌کنید فرد متواضع شخصیتی ضعیف دارد که هر کس می‌تواند از او سوءاستفاده کند؟‏

حقیقت این است که کتاب مقدّس دلایلی ارائه می‌کند که نشان می‌دهد تواضع خصوصیت با ارزشی است که باید آن را در خود پرورش داد.‏ کتاب مقدّس ما را یاری می‌کند که دید درستی نسبت به این خصوصیت داشته باشیم و نشان می‌دهد که تواضع واقعی نه تنها نشانهٔ ضعف نیست بلکه نشانهٔ قدرت است.‏

‏[تصویر در صفحهٔ ۳]‏

نسبت به دستاوردهایمان چه احساسی باید داشته باشیم؟‏