مراجعه به متن

سرود ۲۸—‏دوستی با یَهُوَه

سرود ۲۸—‏دوستی با یَهُوَه

سرودی دربارهٔ دوستی با یَهُوَه بخوان.‏