مراجعه به متن

آیه‌ای از کتاب مقدّس برای هر روز

آیه‌ای از کتاب مقدّس برای هر روز

بررسی روزانهٔ آیه‌های کتاب مقدّس،‏ برای هر روز آیه‌ای از کتاب مقدّس به همراه متن مربوط به آن را ارائه می‌دهد.‏ این نشریه به شما کمک می‌کند تا هر روز را با فکری مثبت و بناکننده در مورد کتاب مقدّس شروع کنید.‏

با این که آیهٔ روز را می‌توان هر موقعی از روز خواند،‏ خیلی‌ها بررسی آن را هنگام صبح مفید می‌دانند.‏ آن‌ها می‌توانند در طول روز در مورد آن تعمّق کنند.‏ اگر خانواده دارید می‌توانید با همدیگر آیهٔ روز را بررسی کنید.‏

شما می‌توانید آیهٔ روز را از کتابخانهٔ آنلاین نشریات شاهدان یَهُوَه بخوانید یا نسخهٔ کامل آن را به صورت فایل PDF که در وب‌سایتمان موجود است دانلود کنید.‏