Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

 ƝANMIƐN NDƐ’N NUN NINNGE KPAKPA WIE MUN | JUE MUN 34-37

Fa ɔ wla’n guɛ i Zoova su, yo sa i nuan su

Fa ɔ wla’n guɛ i Zoova su, yo sa i nuan su

“Nán ɔ nyin [...] blo be nga be fɔn mmla’n be wun”

37:1, 2

  • Nán yaci klunwifuɛ’m be aɲanbeun m’ɔ cɛman’n i lɛ naan ɔ yo maan ɔ ɲin kpa Zoova i sulɛ’n su. Maan ɔ ɲin tran wafa nga Zoova yra ɔ su i sulɛ nun’n, ɔ nin i junman nga a di mɛn i’n, be su.

37:3

“Fa ɔ wla’n guɛ i Anannganman su, yo sa i nuan su”

  • Kɛ ɔ akunndan yo nɲɔnnɲɔn’n, annzɛ kɛ a o ngokɔɛ nun’n, lafi su kɛ Zoova ɔ́ súan ɔ bo. Ɔ́ úka ɔ naan w’a kwla nanti sein titi.

  • Maan ɔ ɲin tran Ɲanmiɛn Sielɛ’n i jasin fɛ’n i bolɛ’n su, yɛ bo i titi.

37:4

“Fa Anannganman yo wɔ anwlɛn su like”

  • Sie blɛ naan fa kanngan Ɲanmiɛn Ndɛ’n nun kpɛkun bu i su akunndan. Kɛ á yó i sɔ’n, kunndɛ kɛ á sí Zoova.

37:5, 6

“Fa ɔ wun sa’n kwlaa wla Anannganman sa nun”

  • Lafi su kpa kɛ Zoova ɔ́ úka ɔ naan w’a kwla jran sa kwlaa ɲrun kekle.

  • Kɛ sran’m be tanndan ɔ ɲrun’n, annzɛ be kle ɔ yalɛ’n, annzɛ be saci ɔ wun’n, maan ɔ nzuɛn yo kpa titi.

37:7-9

“Fa ɔ wla’n guɛ i Anannganman su! Tran diin, yɛ minndɛ”

  • Nán kpli kan ndɛ annzɛ fa ajalɛ, afin i sɔ’n kwla yo naan w’a diman aklunjuɛ annzɛ w’a suman Ɲanmiɛn kpa kun.

37:10, 11

“Yalɛfuɛ mun yɛ mɛn’n ɔ́ wá yó be liɛ ɔ”

  • Kan ɔ wun ase blɛ kwlaa nun, yɛ minndɛ kɛ sa kwlaa nga sran’m be fa yo wɔ m’ɔ timan su’n, Zoova yi be ɔ su.

  • Suan ɔ niaan Klistfuɛ’m be bo, yɛ be nga be wla’n w’a bo’n kan mɛn uflɛ m’ɔ ka kan’n Ɲanmiɛn fá mán e’n, i ndɛ fɔnvɔ be.

Kɛ Mɛsi’n wá síe mɛn’n, lika yó kpa leleele