Jasin bofuɛ’m be su fa fluwa nɲa kun bó jasin fɛ’n Malti lɔ

KLISIFUƐ MUN NIN BE JUNMAN’N—AƝIA FLUWA Zuɛn 2016

Ajalɛ nga e kwla fa’n

Ndɛ nga e kwla kan naan y’a fa Sasafuɛ Tranwlɛ’n nin fluwa nɲa mun y’a man’n. Nian ajalɛ sɔ’m be su naan klɛ ɔ liɛ.

ƝANMIƐN NDƐ’N NUN NINNGE KPAKPA WIE MUN

Fa ɔ wla’n guɛ i Zoova su, yo sa i nuan su

Nanti afɔtuɛ kpa ng’ɔ o Jue mun 37 nun’n i su.

LIKE NGA KLISTFUƐ’M BE YO’N

Maan e bo jasin fɛ’n i kpa tra laa: Maan e fa video mun e kle sran’m be like

?Ngue ti yɛ ɔ fata kɛ e fa video mun e di e junman’n niɔn? ?Ngue like yɛ é yó naan y’a si like kle kpa ɔ?

ƝANMIƐN NDƐ’N NUN NINNGE KPAKPA WIE MUN

Zoova suan be nga tukpacɛ kle be yalɛ’n be bo

Ndɛ nga Ɲanmiɛn fa wlali Davidi nuan m’ɔ kɛnnin i Jue Mun 41 nun’n, ɔ kwla wla Ɲanmiɛn i sufuɛ kpa nga andɛ tukpacɛ kle be yalɛ annzɛ sa kekle wie o be su’n, be fanngan kpa.

ƝANMIƐN NDƐ’N NUN NINNGE KPAKPA WIE MUN

Sran ng’ɔ di sa ng’ɔ yoli’n i nanwlɛ’n, Zoova yimɛn i ase

Jue Mun 51 nun’n, Davidi kan wafa nga sa tɛ dan kpa ng’ɔ yoli ti’n w’a wunmɛn i wun fɛ mlɔnmlɔn kun’n, i ndɛ. ?Ngue yɛ ɔ ukɛli i naan ɔ nin Ɲanmiɛn be afiɛn w’a sɛ ekun ɔn?

LIKE NGA KLISTFUƐ’M BE YO’N

Zezi Klist kacili famiɛn w’a di afuɛ 100 yɛ ɔ te yo famiɛn

Kɛ ɔ fɛ i afuɛ 1914 nun’n, ninnge nga Ɲanmiɛn Sielɛ’n w’a yo be’n, amun fa kosan ngalɛ’m be koko be su yalɛ.

ƝANMIƐN NDƐ’N NUN NINNGE KPAKPA WIE MUN

“Fa sa ng’ɔ o ɔ su’n kwlaa wlɛ i Anannganman sa nun”

Afɔtuɛ nga Ɲanmiɛn maan Davidi klɛli m’ɔ o Jue Mun 55:23 nun’n, ɔ kwla uka e naan y’a jran sa wafa kwlaa ɲrun kekle.

LIKE NGA KLISTFUƐ’M BE YO’N

“Nyanmiɛn úka min”

Zoova i nuan Ndɛ’n ti’n, Davidi mɛnmɛnnin i. ?Kɛ sa kekle tɔ wɔ su’n, Biblu’n nun ndɛ mma benin mun yɛ be uka ɔ?