Контентә кеч

Аиләнин хошбәхтлији нәдән асылыдыр?

Аиләнин хошбәхтлији нәдән асылыдыр?

Неҹә фикирләширсиниз...

  • севҝидән?

  • пулдан?

  • башга шејләрдән?

 МҮГӘДДӘС КИТАБДА НӘ ДЕЈИЛИР?

«Аллаһын сөзүнү ешидиб она әмәл едәнләр хошбәхтдирләр!» (Инҹил, Лука 11:28).

БУ СИЗИН ҮЧҮН НӘ МӘНА КӘСБ ЕДИР?

Әсил мәһәббәт тапаҹагсыныз (Инҹил, Ефеслиләрә 5:28, 29).

Һөрмәт газанаҹагсыныз (Инҹил, Ефеслиләрә 5:33).

Аиләниздә бирлик һөкм сүрәҹәк (Инҹил, Марк 10:6—9).

 МҮГӘДДӘС КИТАБДА ДЕЈИЛӘНЛӘРӘ ИНАНМАГ ОЛАРМЫ?

Бәли, олар, ән азы ики сәбәбә ҝөрә:

  • Аллаһ аилә гурулушунун Банисидир. Мүгәддәс Јазыларда дејилир ки, «һәр аилә өз адына ҝөрә» Јараданымыз Јеһоваја борҹлудур (Инҹил, Ефеслиләрә 3:15). Башга сөзлә десәк, Аллаһ јаратмасајды, аилә мәфһуму да олмазды. Бундан нә нәтиҹә чыхармаг олар?

    Бир дүшүнүн: једијиниз дадлы јемәјин ичинә нәләр гатылдығыны билмәк истәсәјдиниз, кимдән сорушардыныз? Тәбии ки, ону һазырлајандан.

    Ејнилә, аилә һәјатынын хошбәхтлији үчүн нәјин лазым олдуғуну билмәк истәјириксә, ән јахшысы аиләнин Баниси олан Аллаһа үз тутмагдыр (Төврат, Јарадылыш 2:18—24).

  • Аллаһ сизин гејдинизә галыр. Аилә үзвләри Јеһова Аллаһын Өз Кәламында тәгдим етдији мәсләһәтләрә әмәл етмәклә ағыллы сечим етмиш олурлар. Нәјә ҝөрә? Чүнки Аллаһ «гајғынызы чәкир» (Инҹил, 1 Бутрус 5:6, 7). Јеһова сизин јахшылығынызы истәјир вә Онун мәсләһәтләри һәр заман ишә јарајыр (Пејғәмбәрләрин китаблары, Мәсәлләр 3:5, 6; Әшија 48:17, 18).

 ДҮШҮНҮН

Јахшы әр, арвад вә ја валидејн олмаг үчүн нә едә биләрсиниз?

Бу суалын ҹавабы Мүгәддәс Китабын ашағыдакы ајәләриндә јазылыб ЕФЕСЛИЛӘРӘ 5:1, 2; КОЛОСЛУЛАРА 3:18—21.