Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Әмәкдашлыг пилот вә икинҹи пилотун ејни учуш планы илә һәрәкәт етмәси демәкдир.

 ӘР-АРВАДЛАР ҮЧҮН

2. Әмәкдашлыг

2. Әмәкдашлыг

МӘНАСЫ

Никаһда әмәкдашлыг оланда әр вә арвад ејни учуш планы илә һәрәкәт едән пилот вә икинҹи пилот кимидир. Һәтта чәтинликләр јарананда белә һәр ики тәрәф «мән» дејә јох, «биз» дејә дүшүнүр.

МҮГӘДДӘС КИТАБ ПРИНСИПИ: «Онлар артыг ики јох, бир бәдәндир» (Мәтта 19:6).

«Никаһ “соло ифа” дејил. Әр вә арвад никаһы уғурлу етмәк үчүн бирликдә һәрәкәт етмәлидирләр» (Кристофер).

ЗӘРУРӘТИ

Әрлә арвад бир команда кими олмаса, мүнагишә јарананда проблемлә мүбаризә апармаг әвәзинә бир-бири илә мүбаризә апараҹаглар. Бу заман кичик мәсәләләр бөјүк манеәләрә чевриләҹәк.

«Әмәкдашлыг никаһын өзүлүдүр. Әримлә мән бир команда олмасаг, һәјат јолдашы јох, отаг јолдашы олаҹағыг. Јәни бирҝә јашајан, ваҹиб гәрарлара ҝәләндә исә ејни тәрәфдә олмајан ики инсан кими» (Александра).

ТӘТБИГИ

ӨЗҮНҮЗҮ ЈОХЛАЈЫН

  • Газандығым пулларын «һамысы мәнимдир» дејә дүшүнүрәм?

  • Там динҹәлмәк үчүн һәјат јолдашымдан узагда олмаға еһтијаҹ дујурам?

  • Һәјат јолдашым гоһумларына чох бағлы олса белә, онлардан узаг дурурам?

ҺӘЈАТ ЈОЛДАШЫНЫЗЛА МҮЗАКИРӘ ЕДИН

  • Никаһымызын һансы саһәләриндә әмәкдашлыг етмәк биздә даһа јахшы алыныр?

  • Һансы саһәләрин үзәриндә ишләјә биләрик?

  • Әмәкдашлыг руһумузу инкишаф етдирмәк үчүн һансы аддымлары ата биләрик?

МӘСЛӘҺӘТЛӘР

  • Әмәкдашлыг етмәјәндә, санки һәјат јолдашынызла рәгиб командаларда теннис ојнајырсыныз. Нә едә биләрсиниз ки, икиниз дә ејни командада олуб, проблемләрә гаршы ојнајасыныз?

  • «Неҹә галиб ҝәлә биләрәм?» дејә дүшүнмәкдәнсә, «Икимиз неҹә галиб ҝәлә биләрик?» дејә дүшүнүн.

«Кимин доғру, кимин јанлыш олдуғуну унудун. Бу, никаһынызда вәһдәт вә сүлһүн олмасы гәдәр өнәмли дејил» (Итан).

МҮГӘДДӘС КИТАБ ПРИНСИПИ: «Тәкҹә өзүнүзү фикирләшмәјин, башгаларыны да фикирләшин» (Филиппилиләрә 2:3, 4).