Лука 11:1—54

  • Иса дуа етмәји өјрәдир (1—13)

    • Нүмунә үчүн дуа (2—4)

  • Иса Аллаһын ҝүҹү илә ҹинләри говур (14—23)

  • Мурдар руһ чыхдығы евә гајыдыр (24—26)

  • Әсил хошбәхтлик (27, 28)

  • Јунусун әламәти (29—32)

  • Бәдәнин чырағы (33—36)

  • Икиүзлү дин рәһбәрләринин вај һалына! (37—54)

11  Ҝүнләрин бир ҝүнү Иса дуа едирди. Дуасыны гуртаранда бир шаҝирди ондан хаһиш етди: «Аға, Јәһја шаҝирдләринә өјрәтдији кими, сән дә бизә дуа етмәји өјрәт».  Иса онлара деди: «Дуа едәндә дејин: “Ата, гој адын мүгәддәс тутулсун.+ Гој Падшаһлығын ҝәлсин.+  Һәр ҝүн бизә ҝүндәлик рузимизи* вер+  вә ҝүнаһларымызы бағышла,+ чүнки өзүмүз дә бизә гаршы ҝүнаһ иш тутмуш* һәр кәси бағышлајырыг.+ Гојма јолумузу азаг”».+  Сонра Иса онлара белә деди: «Тутаг ки, сизләрдән киминсә бир досту вар. О, ҝеҹә јарысы достунун евинә ҝедиб дејир: “Достум, мәнә үч чөрәк вер,  индиҹә јолдан бир достум ҝәлиб, онун габағына гојмаға һеч нәјим јохдур”.  Ев саһиби ичәридән дејир: “Мәни нараһат еләмә. Гапы бағлыдыр, ушагларым да јанымда јатырлар. Мән дуруб сәнә һеч нә верә билмәрәм”.  Сизә ону дејим ки, бу адам достлуг хатиринә дуруб она һеч нә вермәсә дә, досту исрар етдији+ үчүн дураҹаг вә истәдији шеји она верәҹәк.  Беләликлә, дурмадан диләјин,+ сизә вериләҹәк; дурмадан ахтарын, тапаҹагсыныз; дурмадан гапыны дөјүн, сизә ачаҹаглар.+ 10  Чүнки диләјән истәдијини алыр,+ ахтаран тапыр вә гапыны дөјәнә ачырлар. 11  Доғрудан да, мәҝәр аранызда елә бир ата вар ки, оғлу балыг истәјәндә балыг әвәзинә она илан версин?+ 12  Јахуд јумурта истәјәндә она әгрәб версин? 13  Беләликлә, әҝәр сиз пис олдуғунуз һалда, ушагларыныза јахшы шејләр верә билирсинизсә, мәҝәр ҝөјдәки Ата Ондан истәјәнләрә мүгәддәс руһ вермәјәҹәк?»+ 14  Даһа сонра Иса бир нәфәрдән инсаны лал едән ҹини говду.+ Ҹин чыхандан сонра һәмин адам данышмаға башлады. Ҹамааты һејрәт бүрүдү.+ 15  Амма бәзиләри дедиләр: «Бу адам ҹинләрин һөкмдары Беелзебубун* әли илә ҹинләри говур».+ 16  Башгалары исә ону сынамаг үчүн ҝөјдән бир әламәт+ ҝөстәрмәсини истәдиләр. 17  Онларын үрәјиндәкиләри билән+ Иса деди: «Дахилдән парчаланмыш һәр бир падшаһлыг дағылаҹаг, дахилдән парчаланмыш ев учаҹаг. 18  Әҝәр Шејтан да ичәридән парчаланыбса, онун падшаһлығы неҹә давам ҝәтирәҹәк? Ахы дејирсиниз ки, мән ҹинләри Беелзебубун әли илә говурам. 19  Әҝәр мән ҹинләри Беелзебубун әли илә говурамса, ҝөрәсән, сизин шаҝирдләриниз онлары кимин әли илә говур? Буна ҝөрә дә сизи онлар мәһкум едәҹәкләр. 20  Јох әҝәр мән ҹинләри Аллаһын ҝүҹү*+ илә говурамса, демәли, Аллаһын Падшаһлығы ҝәлиб, сизин исә хәбәриниз јохдур.+ 21  Ҝүҹлү, јараг-јасаглы бир адам имарәтинин кешијини чәкирсә, онун әмлакы үчүн горху јохдур. 22  Амма ондан ҝүҹлүсү онун евинә басгын едиб ону үстәләјәрсә, ҝүвәндији јараг-јасағы ҝөтүрәр вә гарәт етдији шејләри башгалары илә бөлүшәр. 23  Мәним тәрәфимдә олмајан мәним әлејһимәдир вә мәнимлә бир јердә јығмајан дағыдыр.+ 24  Мурдар руһ инсандан чыхандан сонра өзүнә раһат јер тапмаг үчүн гураг јерләрдә ҝәзиб-долашыр. Лакин бир јер тапмајанда өз-өзүнә дејир: “Чыхдығым евә гајыдым”.+ 25  Ҝери гајыданда ҝөрүр ки, ев силиниб-сүпүрүлүб вә бәрбәзәк ичиндәдир. 26  Онда о ҝедир вә өзүндән бетәр башга једди руһ ҝөтүрүб ҝәлир. Онлар о евә ҝириб орада мәскунлашырлар. О адамын ахыры әввәлиндән дә пис олур». 27  Иса данышаркән ҹамаатын арасындан бир гадын уҹадан деди: «Сәни бәтниндә дашыјан, сәни әмиздирән гадын нә хошбәхтдир!»+ 28  Анҹаг Иса деди: «Әксинә, Аллаһын сөзүнү ешидиб она әмәл едәнләр хошбәхтдирләр!»+ 29  Исанын әтрафына даһа чох адам јығышанда о деди: «Бу нәсил шәр нәсилдир. О, әламәт ахтарыр, амма она Јунусун әламәтиндән савајы башга бир әламәт верилмәјәҹәк.+ 30  Јунус+ нејнәвалылар үчүн бир әламәт олдуғу кими, инсан Оғлу да бу нәсил үчүн бир әламәт олаҹаг. 31  Һөкм вахты ҹәнуб мәликәси+ бу нәслин адамлары илә бирликдә дирилиб онлары мәһкум едәҹәк. Чүнки мәликә Сүлејманын һикмәтини динләмәк үчүн дүнјанын о башындан дуруб ҝәлмишди, һәрчәнд бурада Сүлејмандан даһа һикмәтлиси дуруб.+ 32  Һөкм вахты нејнәвалылар бу нәслин адамлары илә бирликдә дирилиб онлары мәһкум едәҹәкләр. Чүнки нејнәвалылар Јунусун бәјан етдији һөкмү ешидәндә төвбә етдиләр,+ һәрчәнд бурада Јунусдан даһа бөјүк инсан дуруб. 33  Чырағы јандырыб ҝизли јерә вә ја сәбәт алтына гојмурлар. Әксинә, ону чырагдана+ гојурлар ки, отаға ҝирән ишығы ҝөрсүн. 34  Бәдәнин чырағы ҝөздүр. Инсанын ҝөзү тохдурса*, демәли, бүтүн бәдәни нур ичиндәдир. Јох әҝәр ҝөзү аҹдырса, демәли, бүтүн бәдәни зүлмәт ичиндәдир.+ 35  Буна ҝөрә дә ајыг ол. Гојма ичиндәки ишыг зүлмәт олсун. 36  Әҝәр бәдәнин бүсбүтүн нур ичиндәдирсә вә онун һеч бир һиссәси зүлмәтдә дејилсә, чыраг сәни ишыгландырдығы кими, бәдәнин дә тамамилә нура гәрг олаҹаг». 37  Иса сөзүнү гуртаранда бир фәриси ону наһара дәвәт етди. Иса онун евинә ҝириб сүфрә архасында әјләшди. 38  Фәриси Исанын наһардан әввәл јујунмадығыны* ҝөрәндә тәәҹҹүбләнди.+ 39  Аға она деди: «Сиз фәрисиләр, ҹамы вә нимчәни үстдән тәмизләјирсиниз, амма дахилиниз аҹҝөзлүк вә писликлә долудур.+ 40  Ағылсызлар! Мәҝәр заһири јарадан дахили дә јаратмајыб? 41  Сиз үрәкдән сәдәгә верин, онда сизин үчүн һәр шеј тәмиз олаҹаг. 42  Вај һалыныза, фәрисиләр! Чүнки сиз нанә, сәдәфоту вә диҝәр ҝөјәртиләрин онда бирини верирсиниз,+ амма әдаләтә вә Аллаһа гаршы мәһәббәтә бармагарасы бахырсыныз. Ондабири вермәк борҹунуздур, амма ҝәрәк галан шејләрә дә етинасыз јанашмајајдыныз.+ 43  Вај һалыныза, фәрисиләр! Чүнки сиз синагогларда габаг ҹәрҝәләрдә отурмағы, базар мејданларында ҹамаатдан салам алмағы севирсиниз.+ 44  Вај һалыныза, чүнки сиз адамларын билмәдән тапдалајыб кечдикләри ҝөзә чарпмајан гәбирләр+ кимисиниз». 45  Онда бир гануншүнас Исаја деди: «Устад, бу сөзләрлә сән бизи дә тәһгир едирсән». 46  Иса она ҹаваб верди: «Еј гануншүнаслар, вај сизин дә һалыныза! Чүнки сиз ҹамаатын бојнуна ағыр јүк гојурсунуз, өзүнүз исә бармағынызы да о јүкә вурмаг истәмирсиниз.+ 47  Вај һалыныза, чүнки сиз пејғәмбәрләр үчүн түрбәләр уҹалдырсыныз, һалбуки онлары өлдүрән елә сизин аталарыныз олуб.+ 48  Аталарынызын әмәлләриндән хәбәриниз вар, бунунла белә, онларын әмәлләри илә разылашырсыныз: онлар пејғәмбәрләри өлдүрүбләр,+ сиз исә һәмин пејғәмбәрләр үчүн түрбәләр уҹалдырсыныз. 49  Буна ҝөрә дә Аллаһын һикмәти демишдир: “Мән онлара пејғәмбәр вә һәвари ҝөндәрәҹәјәм. Онлардан бәзисини өлдүрәҹәк, бәзисинә зүлм едәҹәкләр. 50  Беләҹә, бәшәрин тәмәли гојуландан бәри бүтүн пејғәмбәрләрин, 51  Һабилдән+ тутмуш гурбанҝаһла Аллаһын еви арасында өлдүрүлмүш Зәкәријјәјә гәдәр һамысынын ахыдылмыш ганына+ ҝөрә бу нәсил ҹаваб верәҹәк”.+ Бәли, буна ҝөрә бу нәсил ҹаваб верәҹәк. 52  Вај һалыныза, еј гануншүнаслар! Чүнки сиз билик гапысынын ачарыны ҝөтүрмүсүнүз. Өзүнүз дә ичәри ҝирмәдиниз, ҝирмәк истәјәнләри дә гојмурсунуз».+ 53  Иса орадан чыханда мирзәләр вә фәрисиләр ону дөврәјә алдылар, сыхышдырараг она суал јағдырмаға башладылар. 54  Онлар Исаны сөздә тутмаг үчүн фүрсәт ахтарырдылар.+

Һашијәләр

Һәрфән: чөрәјимизи.
Һәрфән: бизә борҹу олан.
Бу ад Шејтана аид ишләнир.
Һәрфән: бармағы.
Јахуд ҝөзү бир шејә ҹәмләнибсә.
Бурада сөһбәт дини ајинин иҹрасындан ҝедир.