Мүгәддәс Јазыларын ҹавабы

Хејр. Аллаһын Падшаһлығы мәсиһчиләрин үрәјинин вәзијјәти дејил *. Мүгәддәс Китаб бу Падшаһлығы «сәмави падшаһлыг» адландырараг онун конкрет бир јери олдуғуну ҝөстәрир (Матта 4:17). Ҝәлин Мүгәддәс Китабын бу Падшаһлығын ҝөјдән идарә етдијини ҝөстәрән сүбутлара бахаг.

  • Аллаһын Падшаһлығынын һакимләри, вәтәндашлары вә ганунлары вар. Бундан башга, бу һөкумәт Аллаһын ирадәсини һәм јердә, һәм дә ҝөјдә јеринә јетирмәк сәлаһијјәтинә саһибдир (Матта 6:10; Вәһј 5:10).

  • Аллаһын һөкумәти, јәни Падшаһлығы јер үзүндәки халглар, милләтләр үзәриндә һөкмранлыг едәҹәк (Даниел 7:13, 14). Падшаһлыға бу сәлаһијјәти вәтәндашлары јох, Аллаһ вериб (Мәзмур 2:4—6; Јешаја 9:7).

  • Иса Мәсиһ садиг һәвариләринә ҝөјдәки Падшаһлыгда онунла бирҝә «тахтда» отураҹагларыны демишди (Лука 22:28, 30).

  • Бу Падшаһлығын дүшмәнләри вар, амма бу һөкумәт онларын һамысыны мәһв едәҹәк (Мәзмур 2:1, 2, 8, 9; 110:1, 2; 1 Коринфлиләрә 15:25, 26).

Мүгәддәс Китаб сәмави Падшаһлығын инсанын үрәји васитәсилә идарә етдијини өјрәтмир. Лакин орада дејилир ки, «падшаһлыг һаггындакы [сөз]» вә ја «Падшаһлыг һаггындакы... хош хәбәр» үрәкләримизә тәсир едә биләр вә һәтта етмәлидир дә (Матта 13:19; 24:14).

«Аллаһын Падшаһлығы сизин ичиниздәдир» ифадәси нә демәкдир?

Лука 17:21 ајәсинин мүхтәлиф Мүгәддәс Китаб тәрҹүмәләриндәки јазылышы бәзиләриндә Падшаһлығын һарада олдуғу илә бағлы чашгынлыг јарадыб. Мисал үчүн, бир тәрҹүмәдә бу ајә белә сәсләнир: «Аллаһын Сәлтәнәти [Падшаһлығы] сизин ичиниздәдир» (Инҹил—1996). Бу ајәни дүзҝүн баша дүшмәк үчүн онун контекстинә нәзәр салмаг лазымдыр.

Иса бу сөзләри фәрисејләрә демишди. Бу дин хадимләри Исаја дүшмән кәсилмиш вә она гаршы суи-гәсд һазырлајырдылар (Матта 12:14; Лука 17:20). Һеч бу Падшаһлыг онларын инадкар, тәрс үрәкләринин вәзијјәти ола биләр? Ҝөрүн Иса Мәсиһ онлара нә демишди: «Дахилдән ријакарлыг вә ганунсузлугла долусунуз» (Матта 23:27, 28).

Диҝәр тәрҹүмәләрдә Исанын Лука 17:21 ајәсиндәки сөзләри ајдын тәрҹүмә едилиб: «Аллаһын падшаһлығы араныздадыр» («Јени Дүнја Тәрҹүмәси»). Аллаһын сечдији Падшаһ Иса Мәсиһ фәрисејләрин гаршысында дурдуғу үчүн демәк оларды ки, Падшаһлыг онларын арасындадыр (Лука 1:32, 33).

^ абз. 3 Бир чох христиан мәзһәбләри Аллаһын Падшаһлығынын инсанын дахилиндә вә ја үрәјиндә олдуғуну өјрәдир. Мисал үчүн, АБШ-ын Ҹәнуб Баптист Конвенсијасы иддиа етмишди ки, Аллаһын Падшаһлығы мүәјјән мәнада «Аллаһын инсанын үрәјиндә вә һәјатында һөкмранлыг етмәси демәкдир». Папа XVI Бенедикт исә јаздығы китабда белә демишди: «Аллаһын Падшаһлығы динләјән үрәкләр васитәсилә ҝәлир» («Jesus of Nazareth»).