Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Илаһи мүждә

 ДӘРС 1

Илаһи мүждә

Илаһи мүждә

1. Мүждә нәдән ибарәтдир?

Аллаһ истәјир ки, инсанлар хошбәхт јашасын. О, Јер күрәсини, онун үзәриндәки ҹүрбәҹүр немәтләри, үмумијјәтлә һәр шеји инсанлары севдији үчүн јарадыб. Аллаһ тезликлә әзаб-әзијјәтин көкүнү кәсәҹәк вә бүтүн дүнјада инсанлара ҝөзәл һәјат бәхш едәҹәк. Әрәмја 29:11 ајәсини охујун.

Һәлә һеч бир һөкумәт инсанлары зоракылығын, хәстәлик вә өлүмүн пәнҹәсиндән гуртара билмәјиб. Биз сизә шад хәбәр чатдырмаг истәјирик! Аллаһ тезликлә јер үзүндә Өз һакимијјәтини бәргәрар едәҹәк. Артыг һеч бир башга һөкумәт олмајаҹаг. О заман Аллаһын садиг бәндәләри шад-хүррәм, ҹанлары сағ, әмин-аманлыг ичиндә јашајаҹаглар. Дәнјал 2:44; Әшија 25:8; Вәһј 21:4 ајәләрини охујун.

2. Мүждәни ешитмәјимиз нә үчүн ваҹибдир?

Аллаһ бујурур ки, әзаб-әзијјәтин көкүнү кәсмәк үчүн дүнјаны писләрдән тәмизләмәк нијјәтиндәдир (Сәфәнја 2:3). Ҝөрәсән, О, буну нә вахт едәҹәк? Бу ҝүн бизи нараһат едән вәзијјәт Аллаһын Кәламында ахырзаман кими тәсвир олунмушдур. Демәли, дүнјада ҹәрәјан едән һадисәләр Аллаһын тәјин етдији вахтын лап јахын олдуғуну ҝөстәрир. 2 Тимутијә 3:1—5 ајәләрини охујун.

3. Биз нә етмәлијик?

Биз Мүгәддәс Китабдан Аллаһ һаггында өјрәнмәлијик. Мүгәддәс Китаб меһрибан вә гајғыкеш Јараданымызын бизә ҝөндәрдији намәдир. Бу китаб һәм инди хошбәхтлијә јетишмәјин, һәм дә ҝәләҹәкдә јер үзүндә әбәди һәјата говушмағын јолларыны ҝөстәрир. Ола билсин ки, сизин Мүгәддәс Китабы өјрәнмәјиниз киминсә хошуна ҝәлмәјәҹәк. Амма буну билин ки, бу китабдан өјрәндикләриниз ҝөзәл ҝәләҹәјиниз үчүн зәмин јарадыр. Бу фүрсәти әлдән вермәјин. Мәсәлләр 29:25; Вәһј 14:6, 7 ајәләрини охујун.