Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Лука 17:1—37

МҮНДӘРИҸАТ

  • Манеә, әфв вә иман (1—6)

  • «Биз һеч нәјә јарамајан нөкәрләрик» (7—10)

  • Он нәфәр ҹүзамлы сағалыр (11—19)

  • Аллаһын Падшаһлығынын ҝәлиши (20—37)

    • «Аллаһын Падшаһлығы араныздадыр» (21)

    • «Лутун арвадыны һеч вахт јадыныздан чыхармајын» (32)

17  Сонра Иса шаҝирдләринә деди: «Иман јолунда мүтләг манеәләр олаҹаг. Амма вај сәбәбкарын һалына!  Бу кичикләрдән бирини бүдрәтмәкдәнсә онун үчүн даһа јахшы оларды ки, бојнуна дәјирман дашы асыб ону дәнизә атсынлар.+  Еһтијатлы олун. Кимсә* ҝүнаһ ишләсә, ону мәзәммәт ет,+ төвбә етсә, бағышла.+  Һәтта бир ҝүндә сәнә гаршы једди дәфә ҝүнаһ ишләсә вә һәр дәфә јанына ҝәлиб: “Төвбә едирәм”, — десә, ону бағышламалысан».+  Һәвариләр Ағаја дедиләр: «Иманымызы артыр».+  Аға исә деди: «Әҝәр сиздә бир хардал тохуму бојда иман олсајды, бу хартут ағаҹына: “Көкүндән гоп, дәниздә бит”, — дејәрдиниз, ағаҹ да сизә итаәт едәрди.+  Туталым нөкәриниз вар. О, јер шумламагдан вә ја сүрүнү отармагдан гајыданда һансыныз она: “Тез сүфрәјә кеч, әјләш”, — дејәр?  Мәҝәр: “Шам јемәјими һазырла, өнлүјүнү тах, мән јејиб гуртаранадәк мәнә гуллуг ет, өзүн сонра јејәрсән”, — демәз?  Тапшырығыны јеринә јетирдијинә ҝөрә мәҝәр ағасы нөкәрә миннәтдар олаҹаг? 10  Сиз дә сизә тапшырылмыш ишләри ҝөрүб гуртаранда дејин: “Биз һеч нәјә јарамајан нөкәрләрик. Биз садәҹә өһдәмизә дүшән иши ҝөрдүк”».+ 11  Јерусәлимә ҝедәркән Иса Сәмәријјә илә Ҹәлиләнин арасындан кечирди. 12  Бир кәндә ҝирәндә ону он нәфәр ҹүзамлы киши ҝөрдү. Онлар узагда дуруб+ 13  гышгырдылар: «Иса, Мүәллим, бизә рәһм ет!» 14  Иса онлары ҝөрәндә деди: «Ҝедин өзүнүзү каһинләрә ҝөстәрин».+ Бу адамлар јолда икән ҹүзамдан тәмизләндиләр.+ 15  Онлардан бири сағалдығыны ҝөрүб Аллаһы уҹадан мәдһ едә-едә ҝери гајытды. 16  О, үзүгојлу Исанын ајагларына јыхылыб она тәшәккүр етди. Бу адам сәмәријјәли+ иди. 17  О заман Иса деди: «Мәҝәр он нәфәр тәмизләнмәди? Бәс галан доггуз нәфәр һаны? 18  Башга халгдан олан бу адамдан савајы Аллаһы мәдһ етмәк үчүн ҝери гајыдан олмады?» 19  Сонра һәмин адама деди: «Дур ҝет, иманын сәни сағалтды».+ 20  Фәрисиләр ондан Аллаһын Падшаһлығынын нә вахт ҝәләҹәјини сорушанда+ Иса белә ҹаваб верди: «Аллаһын Падшаһлығы ачыг-ашкар шәкилдә ҝәлмәјәҹәк. 21  Онун барәсиндә “бахын, бурададыр” ја “орададыр” демәјәҹәкләр. Чүнки Аллаһын Падшаһлығы араныздадыр».+ 22  Сонра шаҝирдләринә деди: «Елә бир вахт ҝәләҹәк ки, инсан Оғлунун ҝүнләриндән бирини ҝөрмәји чох арзулајаҹагсыныз, амма ҝөрмәјәҹәксиниз. 23  Сизә “бах, орададыр!”, јахуд “бах, бурададыр!” дејәҹәкләр. Ҝетмәјин, онларын далынҹа дүшмәјин.+ 24  Чүнки шимшәк чаханда ҝөјүн бир уҹундан о бири уҹуна гәдәр неҹә парлајырса, инсан Оғлу+ да зүһур едәҹәји ҝүн белә олаҹаг.+ 25  Анҹаг әввәлҹә о, чохлу әзаблара гатлашмалы, бу нәсил тәрәфиндән рәдд олунмалыдыр.+ 26  Нуһун вахтында неҹә идисә,+ инсан Оғлунун вахтында да елә олаҹаг:+ 27  Нуһ ҝәмијә ҝирән ҝүнә гәдәр+ инсанлар јејир-ичир, евләнир, әрә ҝедирдиләр. Сонра дашгын ҝәлиб онларын һамысыны тәләф етди.+ 28  Лутун вахтында да белә иди:+ инсанлар јејир-ичир, алыр-сатыр, әкир, тикирдиләр. 29  Амма Лут Сәдумдан чыхдығы ҝүн ҝөјдән атәш вә күкүрд јағыб һамыны мәһв етди.+ 30  Инсан Оғлунун зүһур едәҹәји ҝүндә дә белә олаҹаг.+ 31  О ҝүн ким дамда оларса, әшјаларынын далынҹа евә дүшмәсин, тарлада олан да ҝери гајытмасын. 32  Лутун арвадыны һеч вахт јадыныздан чыхармајын.+ 33  Ким һәјатыны горумаға чалышырса, ону итирәҹәк, амма һәјатыны итирән ону горујаҹаг.+ 34  Буну билин: һәмин ҝеҹә ики нәфәр бир јатагда олаҹаг. Бири ҝөтүрүләҹәк, о бириси галаҹаг.+ 35  Бир дәјирманда ики гадын дән үјүдәҹәк. Бири ҝөтүрүләҹәк, о бириси галаҹаг». 36  *⁠—— 37  Шаҝирдләри ондан сорушду: «Аға, һара?» О ҹаваб верди: «Ҹәсәд һарададырса, гарталлар да ора јығышаҹаг».+

Һашијәләр

Һәрфән: гардашын. Јәни диндашын.