Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Мәтта 23:1—39

МҮНДӘРИҸАТ

  • Мирзәләрдән вә фәрисиләрдән нүмунә ҝөтүрмәјин (1—12)

  • Вај мирзәләрин вә фәрисиләрин һалына (13—36)

  • Иса Јерусәлимдән өтрү ҝөз јашы төкүр (37—39)

23  Сонра Иса халга вә шаҝирдләринә мүраҹиәт едиб деди:  «Мирзәләр вә фәрисиләр Мусанын јериндә отурублар.  Буна ҝөрә дә дедикләри һәр шејә әмәл един, лакин ҝөрдүкләри ишләри ҝөрмәјин. Чүнки онлар дејирләр, амма етмирләр.+  Онлар инсанларын чијнинә ағыр јүк гојурлар,+ өзләри исә бу јүкү галдырмаг үчүн бармагларыны да тәрпәтмәк истәмирләр.+  Һәр бир иши өзләрини ҹамаата ҝөстәрмәк үчүн едирләр.+ Онлар һәмаил кими тахдыглары ајә гутуҹугларыны ҝенишләндирир,+ палтарларынын сачагларыны узадырлар.+  Онлар мәҹлисләрдә јухары башда, синагогларда габаг ҹәрҝәләрдә отурмағы севирләр,+  базар мејданларында ҹамаатдан салам алмағы, инсанларын онлары “Рабби”* чағырмағыны хошлајырлар.  Амма сиз гојмајын сизи “Рабби” чағырсынлар, чүнки сизин бир Устадыныз+ вар, сиз исә бир-биринизә гардашсыныз.  Һәмчинин јер үзүндә һеч кәси “Ата”* чағырмајын, чүнки бир Атаныз вар,+ О да ҝөјдәдир. 10  Гојмајын сизи рәһбәр адландырсынлар, чүнки бир Рәһбәриниз вар, о да Мәсиһдир. 11  Анҹаг аранызда ән бөјүк кимдирсә, гој сизә нөкәр олсун.+ 12  Өзүнү јүксәлдән алчалдылаҹаг,+ өзүнү алчалдан јүксәлдиләҹәк.+ 13  Вај сизин һалыныза, мирзәләр вә фәрисиләр, икиүзлүләр! Чүнки сиз сәмави Падшаһлығын гапыларыны инсанларын үзүнә бағлајырсыныз. Нә өзүнүз ҝирирсиниз, нә дә ҝирмәк истәјәнләри гојурсунуз.+ 14  *⁠—— 15  Вај сизин һалыныза, мирзәләр вә фәрисиләр, икиүзлүләр!+ Чүнки сиз дәнизләри кечир, өлкәләри долашырсыныз ки, һеч олмаса бир адамы дининизә дөндәрәсиниз. Лакин буна мүвәффәг оланда о адамы өзүнүздән дә бешбетәр Һинном вадисинә* мәһкум едирсиниз. 16  Вај сизин һалыныза, кор бәләдчиләр!+ Сиз дејирсиниз: “Әҝәр кимсә мәбәдә анд ичирсә, ејби јох, амма кимсә мәбәддәки гызыла анд ичирсә, андыны мүтләг јеринә јетирмәлидир”.+ 17  Еј ағылсызлар вә корлар! Һансы даһа бөјүкдүр: гызыл, јохса гызылы мүгәддәс едән мәбәд? 18  Һәмчинин белә дејирсиниз: “Әҝәр кимсә гурбанҝаһа анд ичирсә, ејби јох, амма гурбанҝаһын үстүндәки бәхшишә анд ичән мүтләг андыны јеринә јетирмәлидир”. 19  Корлар! Һансы даһа бөјүкдүр: бәхшиш, јохса бәхшиши мүгәддәс едән гурбанҝаһ? 20  Она ҝөрә дә гурбанҝаһа анд ичән һәм гурбанҝаһа, һәм дә онун үстүндәки шејләрә анд ичир. 21  Мәбәдә анд ичән һәм мәбәдә, һәм дә онун ичиндә мәскән салана анд ичир,+ 22  ҝөјә анд ичән Аллаһын тахтына вә о тахтда отурана анд ичир. 23  Вај сизин һалыныза, мирзәләр вә фәрисиләр, икиүзлүләр! Чүнки сиз нанә, шүјүд вә ҹирәнин онда бирини верирсиниз,+ лакин Төвратдакы* даһа ваҹиб мәсәләләрә: һагг-әдаләтә,+ мәрһәмәтә+ вә сәдагәтә фикир вермирсиниз. Ондабири вермәли идиниз, амма бунлары да кәнара атмамалыјдыныз.+ 24  Ағҹаганады сүзҝәҹлә ајырыб,+ дәвәни дири-дири удан,+ кор бәләдчиләр!+ 25  Вај сизин һалыныза, мирзәләр вә фәрисиләр, икиүзлүләр! Чүнки сиз ҹамы вә бошгабы үстдән тәмизләјирсиниз,+ амма онларын ичи аҹҝөзлүклә+ вә кеф-сәфа илә долудур.+ 26  Еј кор фәриси, әввәлҹә ҹамын вә бошгабын ичини тәмизлә, онда онларын үстү дә тәмиз олаҹаг. 27  Вај сизин һалыныза, мирзәләр вә фәрисиләр, икиүзлүләр!+ Чүнки сиз ағардылмыш гәбирләри хатырладырсыныз.+ Онлар заһирән гәшәнҝ ҝөрүнүрләр, амма ичәридән өлү сүмүкләри вә һәр ҹүр натәмизликлә долудурлар. 28  Ејнилә дә сиз, гырагдан салеһ ҝөрүнүрсүнүз, амма дахилдән ријакарлыг вә ганунсузлугла долусунуз.+ 29  Вај сизин һалыныза, мирзәләр вә фәрисиләр, икиүзлүләр!+ Чүнки сиз пејғәмбәрләр үчүн түрбәләр уҹалдырсыныз, салеһләрин сәрдабәләрини бәзәјирсиниз+ 30  вә дејирсиниз: “Биз дәдә-бабаларымызын вахтында јашасајдыг, онларла әлбир олмаздыг, пејғәмбәрләрин ганыны төкмәздик”. 31  Бу сөзләрлә сиз өз әлејһинизә шаһидлик едирсиниз ки, пејғәмбәрләри гәтлә јетирмиш адамларын өвладларысыныз.+ 32  Нејнәк, дәдә-бабаларынызын башладығы иши ахыра чатдырын! 33  Сиз, еј иланлар, әфи илан балалары!+ Һинном вадисинә* мәһкумијјәтдән ҹанынызы неҹә гуртараҹагсыныз?+ 34  Буна ҝөрә дә јаныныза пејғәмбәрләри,+ арифләри вә мүәллимләри ҝөндәрирәм.+ Онлардан бәзиләрини өлдүрәҹәк,+ дирәкдә едам едәҹәксиниз, бәзиләрини исә синагогларынызда гамчылајаҹаг вә бир шәһәрдән о бири шәһәрә говаҹагсыныз.+ 35  Беләҹә, салеһ Һабилин ганындан тутмуш+ мәбәдлә гурбанҝаһын арасында өлдүрдүјүнүз Бәрәкја оғлу Зәкәријјәнин ганына кими, јер үзүндә ахытдығыныз бүтүн салеһләрин ганына ҝөрә ҝүнаһкар сајылаҹагсыныз.+ 36  Билин вә аҝаһ олун, бүтүн бу ҝүнаһлара ҝөрә бу нәсил ҹаваб верәҹәк. 37  Еһ, Јерусәлим, Јерусәлим! Пејғәмбәрләри гәтлә јетирән, сәнә ҝөндәриләнләри даша басан Јерусәлим!+ Тојуг ҹүҹәләрини ганадынын алтына топладығы кими, мән дә дәфәләрлә сәнин өвладларыны бир јерә јығмаг истәдим. Амма сиз истәмәдиниз!+ 38  Буна ҝөрә дә Аллаһ бу мәбәди тәрк едәҹәк*.+ 39  Буну билин, сиз: “Јеһованын ады илә ҝәләнә ешг олсун!” — дејәнә гәдәр бир даһа мәни ҝөрмәјәҹәксиниз».+

Һашијәләр

Јәһуди руһаниләринә верилән шәрәфли ад.
Иса ата сөзүнү дини титул кими ишләтмәји гадаған едирди.
Диҝәр вариант: бу мәбәд виранә һалда сизә галаҹаг.