Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Дәнјал 7:1—28

МҮНДӘРИҸАТ

 • Дөрд һејван һагда јуху (1—8)

  • Балаҹа бујнуз пејда олур (8)

 • «Әзәлдән Вар Олан әјләшди» (9—14)

  • Инсан оғлу падшаһ олду (13, 14)

 • Дәнјала рөјаларын мәнасы ачылыр (15—28)

  • Дөрд һејван дөрд падшаһдыр (17)

  • Мүгәддәс бәндәләр падшаһлығы алаҹаг (18)

  • «Он бујнуз» (24)

7  Бабил падшаһы Бәлшәззарын+ һакимијјәтинин биринҹи илиндә Дәнјал јатағында јуху вә рөјалар ҝөрдү.+ О, ҝөрдүјү јухуну јазды;+ һәр шеји бир-бир гәләмә алды.  Дәнјал нәгл етди: «Мән ҝеҹә рөјаларында ҝөјләрин дөрд күләјинин бөјүк дәнизи чалхаладығыны ҝөрдүм.+  Дәниздән бир-бириндән фәргли дөрд нәһәнҝ һејван+ чыхды.  Биринҹиси ширә охшајырды,+ онун гартал ганадлары вар иди.+ Мән дуруб бахаркән онун ганадлары гопарылды. Сонра о, јердән галдырылыб инсан кими ики ајағы үстә гојулду вә она инсан үрәји верилди.  Сонра башга бир һејван, ајыја охшар+ икинҹи һејваны ҝөрдүм. Онун бир јаны јухары галхмышды. Ағзында, дишләри арасында үч габырға вар иди. Она дејилди: “Галх, чохлу әт је”.+  Бундан сонра мән бахыб башга бир һејван, бәбирә охшар+ үчүнҹү һејваны ҝөрдүм. Онун белиндә гуш ганадына бәнзәр дөрд ганад вар иди. Һејванын дөрд башы варды;+ она һакимијјәт верилди.  Сонра мән ҝеҹә рөјаларында дөрдүнҹү һејваны ҝөрдүм. О, горхунҹ вә зәһмли иди, фөвгәл ҝүҹә малик һејван иди, онун ири дәмир дишләри варды. О, һәр шеји удуб јејир, әзир, галыглары исә ајағы илә тапдалајырды.+ О, өзүндән әввәлки һејванлардан фәргләнирди вә онун он бујнузу варды.  Мән бујнузлара бахырдым, бирдән ҝөрдүм ки, онларын арасында балаҹа бир бујнуз чыхды+ вә әввәлки бујнузлардан үчү онун өнүндән гопарылды. Бу бујнузун инсан ҝөзүнә бәнзәр ҝөзләри, һәмчинин дикбаш-дикбаш данышан ағзы варды.+  Мән дуруб бахырдым вә ҝөрдүм ки, тахтлар гојулду, Әзәлдән Вар Олан+ әјләшди+. Онун либасы гартәк бәјаз+, сачы јунтәк ағаппаг иди. Тахты алов дилләри, тахтын чархлары јанар од+ иди. 10  Онун өнүндән одлу чај чыхыб ахырды.+ Минләрлә минләр Она хидмәт едир, он минләрлә он минләр һүзурунда дурурду.+ Мәһкәмә+ башлады, китаблар ачылды. 11  Мән дуруб бахырдым, бујнуз ловға сөзләр данышырды.+ Ахырда ҝөрдүм ки, һејван өлдүрүлдү, леши одда јандырылыб мәһв едилди. 12  Диҝәр һејванлара+ ҝәлинҹә, һакимијјәт онларын әлиндән алынды вә онларын өмрү мүәјјән мүддәтә узадылды. 13  Бу ҝеҹә рөјаларында ҝөрдүм ки, инсан оғлуна+ бәнзәр бир нәфәр ҝөјләрин булудлары илә ҝәлир. О, Әзәлдән Вар Оланын+ һүзуруна бурахылды вә Онун јанына ҝәтирилди. 14  Она һакимијјәт+, шәрәф+ вә падшаһлыг верилди ки, үммәтләр, халглар вә бүтүн дилләрә мәнсуб оланлар она гуллуг етсин.+ Онун һакимијјәти сона јетмәјәҹәк әбәди һакимијјәтдир, падшаһлығы әсла дағылмајаҹаг.+ 15  Мән Дәнјалын руһу сыхылды, чүнки ҝөрдүјүм рөјалар мәни горхутмушду.+ 16  Ҝөрдүкләримин мәнасыны сорушмаг үчүн орада дуранлардан биринә јахынлашдым. О, мәнә ҹаваб вериб бунларын мәнасыны ачды. 17  “Дөрд нәһәнҝ һејван+ јердән галхаҹаг дөрд падшаһдыр.+ 18  Лакин падшаһлығы+ Һагг-Тааланын мүгәддәс бәндәләри+ алаҹаг, онлар бу падшаһлыға+ әбәди саһиб олаҹаглар. Бәли, әбәдијјән, сонсузадәк”. 19  Сонра диҝәр һејванлардан фәргләнән дөрдүнҹү һејван һаггында билмәк истәдим. О, чох горхунҹ иди, дишләри дәмирдән, ҹајнаглары мисдән иди. О, һәр шеји удуб јејир, әзир, галыглары исә ајағы илә тапдалајырды.+ 20  Башында он бујнуз+ варды, сонрадан бири дә чыхды вә онун өнүндән үч бујнуз гопарылды.+ Онун ҝөзләри вә дикбаш-дикбаш данышан ағзы варды, о, диҝәрләриндән ири ҝөрүнүрдү. 21  Сонра ҝөрдүм ки, бу бујнуз мүгәддәс бәндәләрлә дөјүшдү вә онлары үстәләмәјә башлады.+ 22  Бу заман Әзәлдән Вар Олан+ ҝәлди вә Һагг-Тааланын мүгәддәс бәндәләринин+ хејринә һөкм чыхарылды. Беләҹә, мүгәддәс бәндәләрин падшаһлыға саһиб олмаг вахты јетишди.+ 23  О, белә деди: “Дөрдүнҹү һејвана ҝәлинҹә, о, дүнјада пејда олаҹаг дөрдүнҹү падшаһлыгдыр. Бу падшаһлыг диҝәр падшаһлыгларын һамысындан фәргләнәҹәк. О, бүтүн јер үзүнү удуб јејәҹәк, тапдалајыб әзәҹәк.+ 24  Он бујнуз исә бу падшаһлыгдан чыхаҹаг он падшаһдыр. Онлардан сонра башга бири галхаҹаг вә әввәлкиләрдән фәргли олаҹаг. О, үч падшаһы алчалдаҹаг.+ 25  Һагг-Таалаја гаршы данышаҹаг+ вә Һагг-Тааланын мүгәддәс бәндәләрини динҹ гојмајаҹаг. О, дөврләри вә гануну дәјишмәк нијјәтинә дүшәҹәк вә онлар дөвр, дөврләр вә јарым дөвр*+ мүддәтинә онун ихтијарына вериләҹәк. 26  Мәһкәмә башлады вә онун һакимијјәтини әлиндән алдылар ки, ону дағыдыб јерли-дибли мәһв етсинләр.+ 27  Падшаһлыг, һакимијјәт вә ҝөјләр алтында олан сәлтәнәтләрин ҹаһ-ҹалалы Һагг-Тааланын мүгәддәсләринә+, Онун халгына вериләҹәк. Онларын падшаһлығы әбәди падшаһлыгдыр,+ бүтүн һөкмдарлар онлара гуллуг едиб бојун әјәҹәк”. 28  Һекајәт бурада сона јетир. Мән Дәнјалы исә фикирләрим елә тәшвишә салмышды ки, рәнҝим ағармышды. Амма мән ҝөрдүкләрими үрәјимдә сахладым».

Һашијәләр

Јәни үч дөвр јарым.