Mareko 9:1-50

9  Go feta moo, a tswelela a ba raya a re: “Ammaaruri ke a lo raya, Go na le bangwe ba ba ba emeng fano ba ba se kitlang ba utlwa loso ka gope go fitlha ba bona bogosi jwa Modimo pele bo setse bo tlile ka maatla.”+  Jalo malatsi a le marataro moragonyana Jesu a tsaya Petere le Jakobe le Johane, mme a tlhatlogela le bone kwa thabeng e e kwa godimo kwa go leng bone fela gone. Mme o ne a fetolwa ponalo fa pele ga bone,+  diaparo tsa gagwe tsa kafa ntle tsa tsabakela, tsa nna ditshweu thatathata go gaisa kafa motho le fa e le ofe yo o phepafatsang diaparo mo lefatsheng a neng a ka di sweufatsa ka gone.+  Gape, Elija a bonala kwa go bone a na le Moshe, mme ba ne ba tlotla le Jesu.+  Mme fa Petere a arabela seo a raya Jesu a re: “Rabi, go molemo go bo re le fano, jalo a re tlhomeng megope e le meraro, o mongwe e le wa gago mme o mongwe e le wa ga Moshe mme o mongwe e le wa ga Elija.”+  Totatota, o ne a sa itse gore a arabele ka go reng, gonne ba ne ba boifa thata.  Mme ga bopega leru, la ba okama, mme lentswe+ la tswa mo lerung la re: “Yono ke Morwaake,+ moratwa; mo reetseng.”+  Le fa go ntse jalo, ka tshoganyetso, ba lebaleba mo tikologong mme ba bona ba sa tlhole ba na le ope, fa e se Jesu a le esi.+  Ya re ba fologa mo thabeng, a ba laela ka tsela e e utlwalang sentle gore ba se ka ba bolelela+ ope se ba se boneng, go fitlha Morwa motho a sena go tsoga mo baswing.+ 10  Mme ba isa lefoko leno pelong, mme ba tlotla ka ga gore go tsoga mo baswing mono go ne go kayang. 11  Mme ba simolola go mmotsa, ba re: “Ke ka ntlha yang fa bakwadi ba re Elija+ o tshwanetse go tla pele?”+ 12  A ba raya a re: “Elija ruri o tla pele a ba a busetsa dilo tsotlhe;+ mme go tla jang gore go bo go kwadilwe ka ga Morwa motho gore o tshwanetse go tlelwa ke dipogo di le dintsi+ a ba a tshwarwe jaaka yo o seng wa sepe?+ 13  Mme ke a lo raya ka re, tota e bile, Elija,+ o tlile, mme ba ne ba mo dira dilo tsotlhe fela tse ba neng ba batla go di dira, fela jaaka go kwadilwe ka ga gagwe.”+ 14  E rile, jaanong, ba tla kwa barutweng ba bangwe, ba bona boidiidi jo bogolo bo ba dikologile le bakwadi ba ganetsana le bone.+ 15  Mme ka bonako fela fa boidiidi jotlhe bo tshogana ka bo mmona jwa gamarega, mme, ya re bo sianela kwa go ene, jwa simolola go mo dumedisa. 16  Mme a ba botsa a re: “Lo ganetsana ka eng le bone?” 17  Mme mongwe wa boidiidi a mo araba a re: “Moruti, ke ne ka tlisa morwaake kwa go wena ka gonne o na le moya o o sa kgoneng go bua;+ 18  mme gongwe le gongwe fela kwa o mo tshwarang gone o mo itaaganya fa fatshe, mme o phoka lefulo a ba a huranya meno a ba a felelwa ke nonofo. Mme ke ne ka raya barutwa ba gago ka re ba o leleke, mme ga baa ka ba kgona.”+ 19  Fa a arabela a ba raya a re: “Lona kokomana e e se nang tumelo ke lona,+ ke tshwanetse go tswelela le lona ka lobaka lo lo kae? Ke tshwanetse go lo itshokela ka lobaka lo lo kae? Mo tliseng kwano go nna.”+ 20  Jalo ba mo tlisa kwa go ene. Mme fa moya o mmona wa akofa wa tshwarisa ngwana metotwane, mme ya re a sena go wela fa fatshe a nna a bidikama, a phoka lefulo.+ 21  Mme a botsa rraagwe a re: “Ke lobaka lo lo kae selo seno se ntse se mo diragalela?” A re: “Go tloga bongwaneng go ya pele; 22  mme nako le nako o mo latlhele mo molelong le mo metsing gore o mmolaye.+ Mme fa e le gore o ka kgona go dira sengwe, re tlhomogele pelo o re thuse.” 23  Jesu a mo raya a re: “Polelwana eo, ‘Fa o ka kgona’! Aitsane, dilo tsotlhe di ka kgonega mo mothong fa motho a na le tumelo.”+ 24  Ka yone nako eo rraagwe ngwana yo mmotlana a goa, a re: “Ke na le tumelo! Nthuse fa ke tlhokang tumelo gone!”+ 25  Fa jaanong Jesu a bona gore boidiidi bo tla bo itlhaganeletse mo go bone, a kgalema+ moya o o seng phepa, a o raya a re: “Wena moya o o sa kgoneng go bua le o o susu, ke a go laela, tswa mo go ene mme o se ka wa tlhola o tsena mo go ene.” 26  Mme fa a sena go goa a ba a tshwarwa ke metotwane e mentsi, wa tswa;+ mme a nna jaaka e kete o sule, mo e leng gore ba le bantsi ba bone ba ne ba re: “O sule!” 27  Mme Jesu a mo tshwara ka seatla a mo tsosa, mme a tsoga.+ 28  Jalo fa a sena go tsena mo ntlong barutwa ba gagwe ba mmotsa kwa thoko ba re: “Ke ka ntlha yang fa re ne re sa kgone go o leleka?”+ 29  Mme a ba raya a re: “Wa mofuta ono ga o ka ke wa tswa ka sepe fa e se ka thapelo.”+ 30  Fa ba tswa koo ba tloga mme ba tsena mo tseleng ba ralala Galalea, mme a bo a sa batle gore ope a itse ka gone. 31  Gonne o ne a ruta barutwa ba gagwe e bile a ba raya a re: “Morwa motho o tla neelwa mo diatleng tsa batho, mme ba tla mmolaya,+ mme, le fa a tla bolawa, o tla tsoga malatsi a le mararo moragonyana.”+ 32  Le fa go ntse jalo, ba ne ba sa tlhaloganye lefoko leno, mme ba ne ba tshaba go mmotsa.+ 33  Mme ba tla mo Kaperenama. Jaanong e rile a le mo teng ga ntlo a ba tlhoma potso a re: “Ke eng se lo neng lo ngangisana ka sone mo tseleng?”+ 34  Ba didimala fela, gonne mo tseleng ba ne ba ngangisana ka ga gore ke mang yo mogolo.+ 35  Jalo a nna fa fatshe mme a bitsa ba ba lesome le bobedi a ba raya a re: “Fa mongwe a batla go nna wa ntlha, o tshwanetse go nna wa bofelo mo go botlhe le modiredi wa botlhe.”+ 36  Mme a tsaya ngwana yo mmotlana, a mo emisa fa gare ga bone a ba a mo diketsa ka mabogo mme a ba raya a re:+ 37  “Le fa e le mang yo o amogelang mongwe wa bana ba babotlana ba ba ntseng jaana mo motheong wa leina la me, o amogela nna; mme le fa e le mang yo o nkamogelang, o amogela, e seng nna fela, mme le yo o nthometseng.”+ 38  Johane a mo raya a re: “Moruti, re bone monna mongwe a leleka madimona a dirisa leina la gago mme ra leka go mo itsa,+ ka gonne o ne a sa re pata.”+ 39  Mme Jesu a re: “Lo se ka lwa leka go mo itsa, gonne ga go na ope yo o tla dirang tiro e e maatla mo motheong wa leina la me yo o ka kgonang ka bofefo go nkgobolola;+ 40  gonne yo o seng kgatlhanong le rona ke wa rona.+ 41  Gonne le fa e le mang yo o lo nayang metsi ka senwelo+ gore lo nwe ka lebaka la go bo lo le ba ga Keresete,+ ke a lo bolelela ka ammaaruri, ga a na go latlhegelwa ke maduo a gagwe ka gope. 42  Mme le fa e le mang yo o kgopisang mongwe wa ba bannye bano ba ba dumelang, go ne go tla nna molemo thata mo go ene fa lelwala le le tshwanang le le le pitikololwang ke esele le ka gokelelwa mo molaleng wa gagwe a bo a latlhelwa mo lewatleng.+ 43  “Mme fa go direga gore seatla sa gago se dire gore o kgotšwe, se kgaole; go molemo thata gore o tsene mo botshelong o golafetse go na le go ya mo Gehena, mo molelong o o ka se kang wa tingwa, o na le diatla tsoopedi.+ 44  —— 45  Mme fa lonao lwa gago lo dira gore o kgotšwe, lo kgaole; go molemo thata gore o tsene mo botshelong o tlhotsa+ go na le go latlhelwa mo Gehena+ o na le dinao tse pedi.  46  —— 47  Mme fa leitlho la gago le dira gore o kgotšwe, le latlhe;+ go molemo thata gore o tsene mo bogosing jwa Modimo o le moitlho go na le gore o latlhelwe mo Gehena+ o na le matlho a le mabedi, 48  koo diboko tsa tsone di sa sweng le molelo o sa tingweng gone.+ 49  “Gonne mongwe le mongwe o tshwanetse go lokwa+ ka molelo. 50  Letswai le molemo; mme fa go direga gore letswai le tswapoge, lone ka bolone lo tla le loka ka eng?+ Nnang le letswai+ mo go lona, mme lo boloke kagiso+ mo gare ga lona.”

Dintlha Tse di Kwa Tlase