Mareko 1:1-45

1  Tshimologo ya dikgang tse di molemo kaga Jesu Keresete:  Fela jaaka go kwadilwe mo go Isaia moporofeti go twe: “(Bona! Ke romela morongwa wa me fa pele ga sefatlhego sa gago, yo o tla baakanyang tsela ya gago;)+  reetsang! mongwe o goa kwa nageng a re, ‘Baakanyang tsela ya ga Jehofa, tlhamalatsang ditsela tsa gagwe,’”+  Johane wa mokolobetsi o ne a tla mo nageng, a rera kolobetso e le tshwantshetso ya boikwatlhao gore go itshwarelwe maleo.+  Ka gone karolo yotlhe ya naga ya Judea le banni botlhe ba Jerusalema ba ya kwa go ene, mme a ba kolobetsa mo Nokeng ya Joredane, ba ipolela maleo a bone ka tshosologo.+  Jaanong Johane o ne a apere boboa jwa kamela le moitlamo wa letlalo mo lothekeng lwa gagwe,+ mme o ne a ja tsie+ le tswina ya dinotshe ya naga.+  Mme o ne a tle a rere, a re: “Morago ga me go tla mongwe yo o nonofileng go mpheta; ga ke a lekana go inama ke funolola dikgole tsa bompaatšhane ba gagwe.+  Nna ke ne ka lo kolobetsa ka metsi, mme ene o tla lo kolobetsa ka moya o o boitshepo.”+  Fa malatsi ao a ntse a tsweletse Jesu a tla a tswa kwa Nasaretha wa Galalea mme a kolobediwa ke Johane mo Joredane.+ 10  Mme ka yone nako eo ya re a tlhatloga a tswa mo metsing a bona magodimo a kgaogana, le moya o fologela mo go ene jaaka lephoi;+ 11  mme lentswe la tswa kwa magodimong la re: “O Morwaake, moratwa; ke go amogetse.”+ 12  Mme ka yone nako eo moya wa mo patelela go tsena mo nageng.+ 13  Jalo a tswelela a le mo nageng malatsi a le masome a manè,+ a raelwa ke Satane,+ mme o ne a na le dibatana tsa naga, le fa go ntse jalo baengele ba ne ba mo direla.+ 14  Jaanong ya re Johane a sena go tshwarwa, Jesu a tsena mo Galalea,+ a rera dikgang tse di molemo tsa Modimo+ 15  a re: “Nako e e tlhomilweng e diragaditswe,+ mme bogosi jwa Modimo bo atametse. Ikwatlhayeng,+ mme lo nne le tumelo mo dikgannyeng tse di molemo.” 16  Fa a ntse a tsamaya go bapa le lewatle la Galalea a bona Simone+ le Anderea morwarraagwe Simone ba latlhela matlowa a bone kwa le kwa mo lewatleng, gonne e ne e le batshwaraditlhapi.+ 17  Jalo Jesu a ba raya a re: “Ntshalang morago, mme ke tla dira gore lo nne batshwari ba batho.”+ 18  Mme ka yone nako eo ba tlogela matlowa a bone ba mo sala morago.+ 19  Fa a sena go tsamaya sekgalanyana a bona Jakobe morwa Sebede le Johane morwarraagwe, tota e bile, e le fa ba ne ba ntse ba le mo mokorong wa bone ba rokaganya matlowa a bone;+ 20  mme kwantle ga tiego a ba bitsa. Le bone ba tlogela rraabone Sebede mo mokorong a na le banna ba ba thapilweng mme ba tswa ba mo sala morago. 21  Mme ba tsena mo Kaperenama.+ E rile fela fa e nna sabata a tsena mo sinagogeng a simolola go ruta. 22  Ba tshwarwa ke kgakge ka ntlha ya tsela ya gagwe ya go ruta,+ ka e le moo a ne a ba ruta jaaka yo o nang le taolo, mme e seng jaaka bakwadi.+ 23  Gape, ka yone nako eo mo sinagogeng ya bone go ne go na le motho yo o laolwang ke maatla a moya o o seng phepa, mme a goa,+ 24  a re: “Re dirang ka wena, Jesu wena Monasaretha?+ A o tletse go re senya? Ke itse+ sentlentle gore o mang, o Moitshepi+ wa Modimo.”+ 25  Jesu a o kgalema, a re: “Didimala, mme o tswe mo go ene!”+ 26  Mme moya o o seng phepa, fa o sena go mo tshwarisa mototwane o bo o goa thata ka lentswe le le kwa godimo, wa tswa mo go ene.+ 27  Ebu, batho botlhe ba ne ba akabetse thata mo ba neng ba simolola go tlotla, ba re: “Seno ke eng? Ke thuto e ntšha! O laela ka taolo le e leng meya e e seng phepa, mme e a mo utlwa.”+ 28  Jalo pego kaga gagwe ya anamela gongwe le gongwe ka yone nako eo mo nageng yotlhe e e mo tikologong mo Galalea.+ 29  Ka yone nako eo ba tswa mo sinagogeng mme ba tsena mo legaeng la ga Simone+ le Anderea ba na le Jakobe le Johane. 30  Jaanong mogogwadia Simone+ o ne a letse fa fatshe a tshwerwe ke letshoroma,+ mme ba akofa ba bolelela Jesu ka ga gagwe. 31  A ya kwa go ene a mo tsosa, a mo tshwara ka seatla; mme letshoroma la mo tlogela,+ mme a simolola go ba direla.+ 32  Fa go sena go nna maitseboa, letsatsi le sena go phirima, batho ba simolola go mo tlisetsa botlhe ba ba neng ba lwala+ le ba ba neng ba laolwa ke madimona;+ 33  mme motse otlhe o ne o phuthegetse fela fa kgorong. 34  Jalo a alafa ba le bantsi ba ba neng ba lwala dipobolo tse di farologaneng,+ a ba a leleka madimona a le mantsi, mme o ne a sa letle madimona go bua, ka gonne a ne a itse gore ke Keresete.+ 35  E rile go sa le phakela, go santse go le lefifi, a tsoga a tswela kwa ntle a ya kwa lefelong le le se nang batho,+ mme koo a simolola go rapela.+ 36  Le fa go ntse jalo, Simone le ba ba neng ba na le ene ba mo tsoma 37  ba bo ba mmona, mme ba mo raya ba re: “Batho botlhe ba a go batla.” 38  Mme a ba raya a re: “A re yeng golo gongwe go sele, mo metsanasetoropong e e fa gautshwane, gore ke tle ke rere+ le koo, gonne ke tletse jone boikaelelo jono.”+ 39  Mme ruri a ya, a rera mo disinagogeng tsa bone mo Galalea yotlhe e bile a leleka madimona.+ 40  Gape molepero mongwe a tla kwa go ene, a mo rapela e bile a obile lengole, a mo raya a re: “Fa fela o batla, o ka nntlafatsa.”+ 41  Foo a tlhomoga pelo,+ mme ya re a otlolola seatla sa gagwe a mo ama, a mo raya a re: “Ke a batla. Ntlafala.”+ 42  Mme ka yone nako eo lepero la nyelela mo go ene, mme a ntlafala.+ 43  Mo godimo ga moo, a mo naya ditaelo tse di gagametseng mme a akofa a mo letla gore a tsamaye, 44  mme a mo raya a re: “Tlhokomela gore o se ka wa bolelela ope le fa e le sepe, mme tsamaya o ye go ipontsha moperesiti+ o bo o ise tshupelo ya dilo tse Moshe a di laetseng,+ o e isetse go ntlafadiwa ga gago, gore e nne bosupi mo go bone.”+ 45  Fa a sena go tsamaya, monna yono a simolola go bolela seno mo gogolo fela thata a ba a anamisetsa tiragalo eno kwa kgakala, mo Jesu a neng a sa tlhole a kgona go tsena mo motseng pepenene, mme a tswelela a le kwa ntle mo mafelong a a se nang batho. Le fa go ntse jalo ba nna ba tla kwa go ene ba tswa dintlheng tsotlhe.+

Dintlha Tse di Kwa Tlase