Mareko 14:1-72

14  Jaanong tlolaganyo+ le moletlo+ wa dikuku tse di sa bedisiwang e ne e tla nna malatsi a le mabedi moragonyana.+ Mme baperesiti ba bagolo le bakwadi ba ne ba batla kafa ba ka mo tshwarang ka gone ka maano a boferefere mme ba mmolaye;+  gonne ba ne ba bua kgapetsakgapetsa ba re: “E seng kwa moletlong; gongwe go ka nna ga nna le pheretlhego ya batho.”+  Ya re a ntse a le kwa Bethani mo ntlong ya ga Simone wa molepero,+ a ntse ka go sekama a ja, mosadi mongwe a tla ka kurwana ya alabasetere e na le leokwane le le nkgang monate, naredo ya mmatota, ya tlhwatlhwa e e kwa godimo thata. A bula kurwana ya alabasetere ka go e thuba mme a e tshela mo tlhogong ya gagwe.+  Go ne go na le bangwe ba ba neng ba galefa ba re: “Ke ka ntlha yang fa go diragetse tshenyo eno ya leokwane le le nkgang monate?+  Gonne leokwane le le nkgang monate leno le ka bo le rekisitswe didenario di feta makgolo a mararo mme tsa newa bahumanegi!” Mme ba ne ba ikutlwa ba sa itumelele mosadi yono gotlhelele.+  Mme Jesu a re: “Mo leseng. Ke ka ntlha yang fa lo leka go mo tshwenya? O ntiretse tiro e e molemo.+  Gonne lona lo na le bahumanegi+ ka metlha, mme le fa e le leng fela fa lo batla, lo ka ba direla molemo ka nako le fa e le efe fela, mme nna ga lo na le nna ka metlha.+  O dirile se a neng a ka se kgona; o ne a tsaya matsapa go sa le pele go tshasa mmele wa me leokwane le le nkgang monate ka ntlha ya phitlho.+  Ammaaruri ke a lo raya, Gongwe le gongwe fela kwa dikgang tse di molemo di rerwang gone mo lefatsheng lotlhe,+ se mosadi yono a se dirileng le sone se tla bolelwa e le go mo gopola.”+ 10  Mme Judase Isekariota, mongwe wa ba ba lesome le bobedi, a tswa a ya kwa baperesiting ba bagolo gore a tle a mo okele kwa go bone.+ 11  E rile ba go utlwa, ba ipela ba bo ba solofetsa go mo naya madi a selefera.+ Jalo a simolola go batla kafa a ka mo okelang kwa go bone ka gone go se na sekgoreletsi.+ 12  Jaanong mo letsatsing la ntlha la dikuku tse di sa bedisiwang,+ fa ka tlwaelo ba ne ba ntsha phologolo e e bolaelwang tlolaganyo setlhabelo, barutwa ba gagwe+ ba mo raya ba re: “O batla re ya kae go baakanyetsa gore o jele tlolaganyo gone?”+ 13  Foo a roma ba le babedi ba barutwa ba gagwe mme a ba raya a re: “Tsenang mo motseng, mme monna mongwe yo o rweleng nkgwana ya letsopa ya metsi o tla kgatlhana le lona.+ Mo saleng morago, 14  mme gongwe le gongwe fela kwa a tsenang mo teng gone rayang mong wa ntlo lo re, ‘Moruti a re: “Phaposi ya balalediwa e ke e beetsweng e nka jelang tlolaganyo+ mo go yone le barutwa+ ba me e kae?”’ 15  Mme o tla lo bontsha phaposi e kgolo e e kwa godimo, e baakantswe e tsentswe dithoto tsa ntlo; mme lo re baakanyetse koo.”+ 16  Jalo barutwa ba tswa, ba tsena mo motseng ba fitlhela go ntse fela jaaka a ne a ba bolelela; mme ba baakanyetsa tlolaganyo.+ 17  E rile go sena go nna maitseboa a tla le ba ba lesome le bobedi.+ 18  Ya re ba ntse ka go sekama fa tafoleng e bile ba ja, Jesu a re: “Ammaaruri ke a lo raya, Mongwe wa lona, yo o jang+ le nna, o tla nkoka.”+ 19  Ba simolola go hutsafala le go mo raya ka bongwe ka bongwe ba re: “Ga se nna, ga ke re?”+ 20  A ba raya a re: “Ke mongwe wa ba ba lesome le bobedi, yo o inang le nna mo mogopong o le mongwe.+ 21  Ke boammaaruri, Morwa motho o a tsamaya, fela jaaka go kwadilwe ka ga gagwe, mme a bo go latlhega monna yoo yo Morwa motho a okwang ka ene! Go ka bo go nnile molemo thata fa monna yoo a ka bo a se kile a tsalwa.”+ 22  Ya re ba ntse ba tsweletse ba ja, a tsaya senkgwe, a segofatsa, a se ngathoganya a ba a se ba naya, mme a re: “Se tseyeng, seno se kaya mmele wa me.”+ 23  Mme ya re a tsaya senwelo, a ntsha ditebogo a ba a se ba naya, mme botlhe ba nwa mo go sone.+ 24  Mme a ba raya a re: “Seno se kaya ‘madi+ a kgolagano’+ a me, a a tla tshololelwang+ ba le bantsi.+ 25  Ammaaruri ke a lo raya, ga ke na go tlhola ke nwa maungo a mofine ka gope go fitlha letsatsi leo fa ke a nwa a le masha mo bogosing jwa Modimo.”+ 26  La bofelo, fa ba sena go opela dipako,+ ba tswa ba ya kwa Thabeng ya Lotlhware.+ 27  Mme Jesu a ba raya a re: “Lotlhe lo tla kgotšwa, ka gonne go kwadilwe ga twe, ‘Ke tla itaya modisa,+ mme dinku di tla phatlalala.’+ 28  Mme fa ke sena go tsosiwa ke tla lo eta pele ke ya Galalea.”+ 29  Mme Petere a mo raya a re: “Le fa ba bangwe botlhe ba ka kgotšwa, le fa go ntse jalo nna ga ke na go kgotšwa.”+ 30  Foo Jesu a mo raya a re: “Ammaaruri ke a go raya, Wena gompieno, ee, mo bosigong jono, pele ga mokoko o lela gabedi, wena tota o tla intatola makgetlo a le mararo.”+ 31  Mme a simolola go bua jaana ka go gatelela: “Fa e le gore ke tshwanela go swa le wena, ga ke na go go itatola ka gope.” Gape, botlhe ba bangwe ba simolola go bua fela jalo.+ 32  Jalo ba tla mo lefelong lengwe le le bidiwang Gethesemane, mme a raya barutwa ba gagwe a re: “Nnang fa fatshe fano fa nna ke sa ntse ke rapela.”+ 33  Mme a tsaya Petere le Jakobe le Johane+ a tsamaya le bone, mme a simolola go gamarega le go tshwenyega mo go botlhoko.+ 34  Mme a ba raya a re: “Moya wa me o hutsafetse thata,+ le e leng go ya losong. Nnang fano mme lo nne lo disitse.”+ 35  Ya re a tsamaela kwa pele sekgalanyana a wela fa fatshe a ba a simolola go rapelela gore, fa e le gore go ne go kgonega, nako eo e mo fete.+ 36  A tswelela ka go re: “Aba, Rra,+ dilo tsotlhe di a kgonega mo go wena; tlosa senwelo seno mo go nna. Le fa go ntse jalo e se se ke se batlang, mme e le se o se batlang.”+ 37  Mme a tla a ba fitlhela ba robetse, mme a raya Petere a re: “Simone, a o robetse? A o ne o se na nonofo ya go nna o disitse ura e le nngwe?+ 38  Banna, nnang lo disitse e bile lo rapela,+ gore lo se ka lwa tsena mo thaelong. Gone, moya o tlhaga, mme nama yone e bokoa.”+ 39  A tsamaya gape mme a rapela, a bua mafoko one ao.+ 40  Mme a tla gape a ba fitlhela ba robetse, gonne matlho a bone a ne a imelwa, mme jalo ba bo ba sa itse gore ba mo arabe ba reng.+ 41  A tla lekgetlo la boraro a ba raya a re: “Mo nakong e e tshwanang le eno lo robetse e bile lo ikhuditse! Go lekane! Nako e gorogile!+ Bonang! Morwa motho o okelwa mo diatleng tsa baleofi.+ 42  Nanogang, a re tsamayeng.+ Bonang! Yo o nkokang o atametse.”+ 43  Mme ka yone nako eo, ya re a sa ntse a bua, Judase, mongwe wa ba ba lesome le bobedi, a goroga a na le boidiidi ka ditšhaka le melamu ba tswa kwa baperesiting ba bagolo le bakwadi le banna ba bagolwane.+ 44  Jaanong yo o mo okang o ne a ba neile sesupo se go neng go dumalanwe ka sone, a re: “Le fa e le mang yo ke mo atlang, ke ene; lo mo tshware lo tsamaye ka ene mme a se ka a tšhwamoga.”+ 45  Mme a tla ka tlhamalalo a mo atamela a ba a re: “Rabi!” mme a mo atla+ ka bonolo tota. 46  Jalo ba mo tsenya diatla ba mo tshwara.+ 47  Le fa go ntse jalo, mongwe wa ba ba neng ba eme gaufi a somola tšhaka ya gagwe a ba a itaya motlhanka wa moperesiti yo mogolo mme a kgaola tsebe ya gagwe.+ 48  Fa Jesu a araba a ba raya a re: “A lo tlile ka ditšhaka le melamu jaaka e kete lo tsogologetse senokwane go tla go ntshwara?+ 49  Ke ne ke na le lona malatsi ka go latelana mo tempeleng ke ruta,+ le fa go ntse jalo lo ne lwa se ka lwa ntshwara. Le fa go ntse jalo, ke gore Dikwalo+ di tle di diragadiwe.”+ 50  Mme botlhe ba mo tlogela+ ba tshaba.+ 51  Mme lekau lengwe le le neng le apere seaparo sa leloba le le boleta mo mmeleng wa lone o o sa ikategang la simolola go mo sala morago gautshwanyane; mme ba leka go le tshwara,+ 52  mme la tlogela seaparo sa lone sa leloba kwa morago la tshaba le sa ikatega. 53  Jaanong ba isa Jesu kwa moperesiting yo mogolo, mme baperesiti botlhe ba bagolo le banna ba bagolwane le bakwadi ba kopana.+ 54  Mme Petere, a le kgakajana, a mo sala morago+ go ya go fitlha kwa lolwapeng lwa moperesiti yo mogolo; o ne a ntse mmogo le batlhokomedi ba ntlo a ikomosa fa pele ga molelo o o bonesitseng. 55  Fa go sa ntse go ntse jalo baperesiti ba bagolo le Sanehederine yotlhe ba ne ba batla bosupi kaga Jesu gore ba mmolaye,+ mme ba ne ba sa bo bone.+ 56  Eleruri, ba le bantsi ba ne ba ntsha bosupi jwa maaka ka ene,+ mme bosupi jwa bone bo ne bo sa dumalane.+ 57  Gape, bangwe ba ne ba ema ba naya bosupi jwa maaka ka ene, ba re: 58  “Re ne ra mo utlwa a re, ‘Ke tla digela tempele eno fa fatshe e e neng ya dirwa ka diatla mme mo malatsing a le mararo ke tla aga e nngwe e e sa dirwang ka diatla.’”+ 59  Mme le mo mabakeng ano bosupi jwa bone bo ne bo sa dumalane. 60  La bofelo moperesiti yo mogolo a ema mo gare ga bone mme a botsa Jesu, a re: “A ga o fetole ka go bua sepe? Ke eng se bano ba se supang ka gago?”+ 61  Mme a didimala fela a se ka a fetola ka gope.+ Gape moperesiti yo mogolo a simolola go mmotsa a mo raya a re: “A o Keresete Morwa wa Yo o Bakwang?”+ 62  Foo Jesu a re: “Ke ene; mme lo tla bona Morwa motho+ a ntse kafa seatleng sa moja+ se se maatla mme a tla ka maru a legodimo.+ 63  Foo moperesiti yo mogolo a gagola diaparo tsa gagwe tsa kafa teng+ a ba a re: “Re sa ntse re tlhokelang basupi?+ 64  Lo utlwile tlhapatso.+ Seno se supa eng mo go lona?” Botlhe ba mmona molato wa gore o lebanwe ke loso. 65  Mme bangwe ba simolola go mo kgwela mathe+ le go mmipa sefatlhego sotlhe ba bo ba mo itaya ka mabole ba mo raya ba re: “Porofeta!” Mme, batlhokomedi ba kgotlatshekelo ba mo tsaya, ba mo faphola mo sefatlhegong.+ 66  Jaanong fa Petere a ne a sa ntse a le kwa tlase mo lolwapeng, mongwe wa malata a moperesiti yo mogolo a tla,+ 67  mme, ya re a bona Petere a ikomosa, a mo tlhoma matlho mme a re: “Le wena o ne o na le Monasaretha yono, Jesu yono.”+ 68  A latola, a re: “Ga ke mo itse le gone ga ke tlhaloganye se o se buang,” mme a tswela kwa ntle kwa maribeleng.+ 69  Koo fa lelata le mmona, la simolola gape go raya ba ba emeng gaufi la re: “Yono ke mongwe wa bone.”+ 70  A latola gape. Mme morago ga lobakanyana gape ba ba neng ba eme gaufi ba raya Petere ba re: “Eleruri o mongwe wa bone, gonne, tota e bile, o Mogalalea.”+ 71  Mme a simolola go tlhapatsa a ba a ikana+ a re: “Ga ke itse monna yono yo lo buang ka ene.”+ 72  Mme ka yone nako eo mokoko wa lela lekgetlo la bobedi;+ mme Petere a gakologelwa lefoko le Jesu a neng a le bua le ene a re: “Pele ga mokoko o lela gabedi, o tla intatola makgetlo a le mararo.”+ A utlwa botlhoko thata mme a thubega ka selelo.+

Dintlha Tse di Kwa Tlase