Mareko 5:1-43

5  Ebu, ba fitlha kwa moseja ga lewatle mo nageng ya Bagerasa.+  Mme e rile fela fa a sena go tswa mo mokorong monna yo o laolwang ke maatla a moya o o seng phepa a mo kgatlhantsha a tswa mo mabitleng a kgakologelo.+  Bonno jwa gagwe e ne e le mo mabitleng; mme go tla go fitlha mo nakong eo go ne go se na ope gotlhelele yo o neng a kgona go mmofa a mo gagamatsa le e leng ka keetane,  ka gonne ka makgetlo a le mantsi o ne a bofiwa ka mehiri le dikeetane, mme o ne a putlaganya dikeetane, le mehiri e ne tota e kumagana; mme go ne go se na ope yo o neng a na le nonofo ya go mo nolofatsa.  Mme o ne a goa mo mabitleng le mo dithabeng a sa kgaotse, bosigo le motshegare, e bile a itshegaka ka maje.  Mme fa a tshogana ka a bona Jesu a le kgakajana a siana a obama fa pele ga gagwe,  mme, e rile a sena go goa ka lentswe le le kwa godimo,+ a re: “Ke dirang ka wena, Jesu, Morwa Modimo Mogodimodimo?+ Ke a go ikanisa+ ka Modimo gore o se ka wa ntlhokofatsa.”+  Gonne o ne a ntse a o bolelela a re: “Tswa mo monneng yono, wena moya o o seng phepa.”+  Mme a simolola go mmotsa a re: “Leina la gago ke mang?” A mo raya a re: “Leina la me ke Mophato,+ ka gonne re bantsi.”+ 10  Mme a mo rapela makgetlo a le mantsi gore a se ka a lelekela meya kwa ntle ga naga eo.+ 11  Jaanong go ne go na le serapa se segolo sa dikolobe+ koo fa thabeng se fula.+ 12  Jalo ya mo rapela, e re: “Re romele mo dikolobeng tseno, gore re tsene mo go tsone.” 13  Mme a e letla. Morago ga moo meya e e seng phepa ya tswa ya tsena mo dikolobeng; mme serapa seo sa thelesegela ka lepawa sa ya mo lewatleng, di ka nna dikete di le pedi, mme tsa nwela mo lewatleng ka go latelana.+ 14  Mme badisa ba tsone ba tshaba ba ya go bega mo motseng le mo lefelong la selegae; mme batho ba tla go bona gore go ne go diragetseng.+ 15  Jalo ba tla kwa go Jesu, mme ba bona monna yo o neng a laolwa ke madimona a ntse, a apere e bile mogopolo wa gagwe o itekanetse sentle, monna yono yo o neng a na le mophato; mme ba tsenwa ke poifo. 16  Gape, ba ba neng ba go bona ba ba bolelela kafa seno se neng sa diragalela monna yo o neng a laolwa ke madimona ka gone le kaga dikolobe. 17  Mme jalo ba simolola go mo rapela gore a tloge mo dikgaolong tsa bone.+ 18  Jaanong ya re a palama mokoro, monna yo o neng a ntse a laolwa ke madimona a simolola go mo rapela gore a tsamaye le ene.+ 19  Le fa go ntse jalo, a se ka a mo letla, mme a mo raya a re: “Ya gae kwa go ba losika lwa gago,+ mme o ba begele dilo tsotlhe tse Jehofa+ a di go diretseng le kafa a neng a go utlwela botlhoko+ ka gone.” 20  Mme a tsamaya a simolola go bolela mo Dekapolise+ dilo tsotlhe tse Jesu a di mo diretseng, mme batho botlhe ba gakgamala.+ 21  Fa Jesu a sena go kgabaganyetsa gape ka mokoro kwa morago kwa losing lo lo kafa letlhakoreng le lengwe, boidiidi jo bogolo jwa phuthegela kwa go ene; mme o ne a bapile le lewatle.+ 22  Jaanong mongwe wa badiredi ba ba okametseng ba sinagoge, yo leina la gagwe e neng e le Jairo, a tla mme, ya re a tshogana ka a mmona, a wela fa dinaong tsa gagwe+ 23  a mo rapela makgetlo a le mantsi, a re: “Morwadinyana wa me o mo seemong se se maswe thata. Tsweetswee a o ka tla go mmaya diatla+ gore a fole mme a tshele.”+ 24  Foo a tswa a tsamaya le ene. Mme boidiidi jo bogolo bo ne bo mo setse morago e bile bo mo pitlaganyetsa.+ 25  Jaanong go ne go na le mosadi mongwe yo o neng a tsenwe ke kelelo ya madi+ dingwaga di le lesome le bobedi,+ 26  mme o ne a tsentswe mo ditlhabing di le dintsi ke dingaka+ di le dintsi e bile o ne a dirisitse mahumo otlhe a gagwe mme go sa mo tswela mosola, go na le moo, a ntse maswe le go feta. 27  E rile a utlwa dilo tseno kaga Jesu, a tla kafa morago a le mo boidiiding a ba a ama+ seaparo sa gagwe sa kafa ntle; 28  gonne o ne a nna a re: “Fa nka ama fela diaparo tsa gagwe tsa kafa ntle ke tla fola.”+ 29  Mme ka yone nako eo motswedi wa gagwe wa madi wa kgala, mme a utlwa mo mmeleng wa gagwe gore o ne a fodisitswe pobolo e e hutsafatsang eno.+ 30  Ka yone nako eo gape, Jesu a lemoga gore maatla+ a ne a dule mo go ene, mme a retologa mo boidiiding mme a re: “Ke mang yo o amileng diaparo tsa me tsa kafa ntle?”+ 31  Mme barutwa ba gagwe ba mo raya ba re: “E ka re o bona boidiidi bo go pitlaganyetsa,+ o bo o re, ‘Ke mang yo o nkamileng?’” 32  Le fa go ntse jalo, o ne a lebaleba mo tikologong go bona yo o dirileng selo seno. 33  Mme mosadi yono, a tshogile e bile a roroma, ka a ne a itse se se neng se mo diragaletse, a tla a wela fa fatshe fa pele ga gagwe a ba a mmolelela boammaaruri jotlhe.+ 34  A mo raya a re: “Morwadiaka, tumelo ya gago e go fodisitse. Tsamaya ka kagiso,+ o bo o fole mo pobolong ya gago e e hutsafatsang.”+ 35  Ya re a sa ntse a bua, banna bangwe ba ba tswang kwa legaeng la modiredi yo o okametseng wa sinagoge ba tla mme ba re: “Morwadio o sule! Ke ka ntlha yang o sa ntse o tshwenya moruti?”+ 36  Mme Jesu, ya re a utlwa lefoko le le neng le buiwa, a raya modiredi yo o okametseng wa sinagoge a re: “Se boife, fela supa tumelo.”+ 37  Jaanong a se ka a letla ope go ya le ene fa e se Petere le Jakobe le Johane morwarraagwe Jakobe.+ 38  Jalo ba tla mo ntlong ya modiredi yo o okametseng wa sinagoge, mme a bona tlhakatlhakano e bile go le modumo le ba ba lelang e bile ba kuruetsa, 39  mme, fa a sena go tsena mo teng, a ba raya a re: “Ke ka ntlha yang fa lo tsosa tlhakatlhakano le modumo e bile lo lela? Ngwana yo mmotlana ga aa swa, mme o robetse.”+ 40  Foo ba simolola go mo tshega ka tshotlo. Mme, fa a sena go ba ntshetsa botlhe kwa ntle, a tsaya rraagwe ngwana yo mmotlana yono le mmaagwe le ba ba neng ba na le ene, mme a tsena mo ngwana yo mmotlana a neng a le gone.+ 41  Mme, ya re a tshwara seatla sa ngwana yo mmotlana yono, a mo raya a re: “Talitha kumi,” mo, fa go ranolwa, go rayang gore: “Morweetsana, ke a go raya, Tsoga!”+ 42  Mme ka yone nako eo morweetsana yono a tsoga mme a simolola go tsamaya, gonne o ne a na le dingwaga di le lesome le bobedi. Mme ba se ka ba kgona go itshwara ka ntlha ya go tlhapelwa ke boitumelo.+ 43  Mme a ba laela gangwe le gape gore ba se ka ba itsise ope+ ka seno, mme a laela gore a newe sengwe gore a je.

Dintlha Tse di Kwa Tlase