Mareko 15:1-47

15  Mme ka yone nako eo fa bo sa baperesiti ba bagolo mmogo le banna ba bagolwane le bakwadi, le e leng Sanehederine yotlhe, ba tshwara puisano,+ mme ba bofa Jesu ba tsamaya ka ene ba mo neela Pilato.+  Jalo Pilato a mo tlhoma potso a re: “A o kgosi+ ya Bajuda?” Fa a mo araba a re: “Wena ka bowena wa rialo.”+  Mme baperesiti ba bagolo ba simolola go mo latofatsa ka dilo di le dintsi.+  Jaanong Pilato a simolola go mmotsa gape, a re: “A ga o arabe?+ Bona gore ba go latofatsa ka ditatofatso di le dintsi jang.”+  Mme Jesu a se ka a araba go ya pele, mo Pilato a neng a simolola go gakgamala.+  Ebu, moletlo le moletlo o ne a na le go ba gololela legolegwa le le lengwe, le ba neng ba le kopa.+  Ka nako eo go ne go na le motho yo go tweng Barabase a le mo dikgoleng a na le batho ba ba tsuologelang taolo, bao mo go tsuologeleng taolo ga bone ba neng ba bolaile.+  Jalo boidiidi jwa tlhatloga mme jwa simolola go kopa go ya ka se a neng a na le go se ba direla.  Pilato a ba araba, a re: “A lo batla gore ke lo gololele kgosi ya Bajuda?”+ 10  Gonne o ne a lemoga gore baperesiti ba bagolo ba ne ba mo neetse+ ka ntlha ya lefufa.+ 11  Mme baperesiti ba bagolo ba fudua boidiidi gore bo dire gore mo boemong jwa moo, a ba gololele Barabase.+ 12  Gape fa Pilato a fetola a ba raya a re: “Jaanong, ke tla dirang ka yo lo mmitsang kgosi+ ya Bajuda?”+ 13  Ba boa gape ba goa ba re: “Mmapole!”+ 14  Mme Pilato a tswelela a ba raya a re: “Ka ntlha yang, ke selo sefe se se bosula se a se dirileng?” Le fa go ntse jalo ba goa le go feta ba re: “Mmapole!”+ 15  Foo Pilato, a batla go kgotsofatsa boidiidi,+ a ba gololela Barabase, mme, fa a sena go dira gore Jesu a itewe ka seme, a ba mo neela gore a bapolwe.+ 16  Jaanong masole a mo isa mo teng ga lolwapa, ke gore, mo ntlong ya segosi ya molaodi; mme ba phutha setlhopha sotlhe sa mephato ya masole,+ 17  mme ba mo kgabisa ka bobududu jo bo mokgona ba bo ba loga serwalo ka mitlwa ba se mo rwesa.+ 18  Mme ba simolola go mo dumedisa ba re: “Dumela,+ wena Kgosi ya Bajuda!” 19  Gape, ba mo itaya mo tlhogong ka lotlhaka ba bo ba mo kgwela mathe, ba oba mangole, ba obama fa pele ga gagwe.+ 20  La bofelo, e rile ba sena go sotla ka ene, ba mo apola bobududu jo bo mokgona mme ba mo apesa diaparo tsa gagwe tsa kafa ntle. Mme ba tswa ka ene ba ya go mmapola.+ 21  Gape, ba patelela mofeti ka tsela mongwe, Simone mongwe wa kwa Kurene, a tswa kwa lefelong la selegae, rraagwe Alekesandere le Rufase, gore a rwale kota ya gagwe ya tlhokofatso.+ 22  Jalo ba mo tlisa mo lefelong la Gologotha, mo, fa go ranolwa, go rayang Felo ga Logata.+ 23  Fa a le fano ba leka go mo naya beine e e tlhakantsweng le setagisi sa mera,+ mme a se ka a e nwa.+ 24  Ba mmapola ba bo ba aba diaparo tsa gagwe tsa kafa ntle+ ka go di tshela bola malebana le gore ke mang yo o tsayang eng.+ 25  Jaanong e ne e le ura ya boraro,+ mme ba mmapola. 26  Mme go ne go kwadilwe mokwalo wa tatofatso+ ka ga gagwe fa godimo o re, “Kgosi ya Bajuda.”+ 27  Mo godimo ga moo, ba mmapola le dinokwane tse pedi, se sengwe kafa mojeng wa gagwe mme se sengwe kafa molemeng wa gagwe.+ 28  —— 29  Mme ba ba fetang foo ba ne ba bua le ene ba mo kgoba,+ ba thukutha ditlhogo ba re: “Wai! Wena yo o reng o ka digela tempele fa fatshe mme o e age mo malatsing a le mararo,+ 30  ipoloke ka go fologa mo koteng ya tlhokofatso.”+ 31  Ka mokgwa o o tshwanang baperesiti ba bagolo ba na le bakwadi ba ne ba sotla ba re: “Ba bangwe o ne a ba boloka; ene ga a kgone go ipoloka!+ 32  A Keresete Kgosi ya Iseraele jaanong a fologe mo koteng ya tlhokofatso, gore re bone mme re dumele.”+ Le e leng ba ba neng ba bapotswe mmogo le ene ba ne ba mo kgoba.+ 33  E rile e nna ura ya borataro ga nna lefifi mo lefatsheng leo lotlhe go fitlha ka ura ya borobongwe.+ 34  Mme ka ura ya borobongwe Jesu a tlhaeletsa ka lentswe le le kwa godimo a re: “Eli, Eli, lama sabakathani?” mo, fa go ranolwa, go rayang: “Modimo wa me, Modimo wa me, o ntatlhetseng?”+ 35  Mme bangwe ba bao ba emeng gaufi, fa ba utlwa seo, ba simolola go re: “Bonang! O bitsa Elija.”+ 36  Mme mongwe a siana, a ina ngami mo beineng e e botšarara, a e tlhomela mo lotlhakeng, mme a simolola go mo nosa,+ a re: “Mo leseng! A re boneng gore a Elija o tla tla go mo folosa.”+ 37  Jesu a goela kwa godimo mme a swa.+ 38  Mme sesiro+ sa lefelo le le boitshepo sa gagogana ka bogare go tswa kwa godimo go ya kwa tlase.+ 39  Jaanong, e rile modiredi wa masole yo o neng a eme gaufi bolebana le ene a bona gore o ne a sule mo maemong ano, a re: “Eleruri monna yono e ne e le Morwa Modimo.”+ 40  Gape go ne go na le basadi ba lebile ba le kgakajana,+ mo go bone go le Marea Magadalena mmogo le Marea mmaagwe Jakobe yo Mmotlana e bile e le mmaagwe Josese, le Salome,+ 41  ba ba neng ba tle ba mo pate+ ba bo ba mo direle fa a ne a le kwa Galalea, le basadi ba bangwe ba bantsi ba ba neng ba tlile mmogo le ene mo Jerusalema.+ 42  Jaanong ka go ne go setse go le thapama, gape e re ka e ne e le Paakanyo, ke gore, letsatsi pele ga sabata, 43  ga tla Josefa wa Arimathea, leloko le le tseelwang kwa godimo la Lekgotla, yo le ene ka boene a neng a letetse bogosi jwa Modimo.+ A nna pelokgale go tsena a ya fa pele ga ga Pilato mme a mo kopa mmele+ wa ga Jesu. 44  Mme Pilato o ne a ipotsa gore a o ne a setse a sule, mme, a bitsa modiredi wa masole, a mmotsa gore a o ne a setse a sule. 45  Jalo fa a sena go tlhomamisa mo modireding wa masole, a naya Josefa setopo.+ 46  Jalo a reka leloba le le boleta a ba a mo folosa, a mo phutha ka leloba le le boleta a ba a mo latsa+ mo lebitleng+ le le neng le gabilwe mo lefikeng; a ba a pitikololela leje go fitlha kwa kgorong ya lebitla la kgakologelo.+ 47  Mme Marea Magadalena le Marea mmaagwe Josese ba tswelela ba lebile fa a neng a laditswe gone.+

Dintlha Tse di Kwa Tlase