Mareko 12:1-44

12  Gape, a simolola go bua le bone ka ditshwantsho a re: “Monna mongwe o ne a jala tshimo ya mofine,+ a ba a e agelela ka legora, mme a epa tshekega ya segatisetso sa beine a ba a tlhoma tora,+ mme a e hirisetsa badiri ba mo tshimong,+ a ba a tsaya loeto a ya kwa nageng e e kgakala.+  Jaanong ka paka e e leng yone a romela motlhanka mongwe kwa badiring ba mo tshimong, gore a tle a tseye mangwe a maungo a tshimo ya mofine mo badiring ba mo tshimong.+  Mme ba mo tsaya, ba mo itaya ba ba ba mo tsamaisa a iphotlhere.+  A romela motlhanka yo mongwe gape kwa go bone; mme yoo ba mo itaya mo tlhogong ba ba ba mo tlontlolola.+  A romela yo mongwe, mme yoo ba mmolaya; le ba bangwe ba le bantsi, bao bangwe ba bone ba neng ba ba itaya mme ba bangwe ba bone ba ba bolaya.  O ne a na le yo mongwe gape, morwa yo o rategang.+ A mo romela la bofelo kwa go bone, a re, ‘Ba tla tlotla morwaake.’+  Mme badiri bao ba mo tshimong ba raana ba re, ‘Yono ke moruaboswa.+ Tlang, a re mmolayeng, mme boswa e tla nna jwa rona.’+  Jalo ba mo tsaya ba mmolaya,+ ba bo ba mo latlhela kwa ntle ga tshimo ya mofine.+  Mong wa tshimo ya mofine o tla dirang? O tla tla mme a senye badiri ba mo tshimong, mme o tla naya ba bangwe+ tshimo ya mofine.+ 10  A lo ne lo ise lo ke lo bale lokwalo lono, ‘Leje+ le baagi ba neng ba le gana, leno jaanong ke leje la sekhutlo le legolo.+ 11  Le tswa kwa go Jehofa, mme le a kgatlha mo matlhong a rona’?”+ 12  Foo ba simolola go batla kafa ba neng ba ka mo tshwara ka gone, mme ba ne ba boifa boidiidi, gonne ba ne ba lemoga gore o ne a bua setshwantsho seno a akantse ka bone. Jalo ba mo tlogela mme ba tsamaya.+ 13  Morago ga moo ba romela bangwe ba Bafarasai le ba lekoko la balatedi ba ga Herode+ kwa go ene, gore ba mo tshware mo puong ya gagwe.+ 14  Fa bano ba goroga ba mo raya ba re: “Moruti, re a itse gore o na le boammaaruri le gore ga o kgathalele ope, gonne ga o lebe ponalo ya kafa ntle ya batho, mme o ruta tsela ya Modimo tumalanong le boammaaruri:+ A go kafa molaong go duela Kaesara lekgetho la tlhogo kgotsa nnyaa? 15  A re duele, kgotsa re se ka ra duela?”+ Ya re a lemoga boitimokanyo jwa bone, a ba raya a re: “Ke ka ntlha yang fa lo nteka? Ntlisetsang denario gore ke e bone.”+ 16  Ba e tlisa. Mme a ba raya a re: “Setshwantsho seno le mokwalo ke tsa ga mang?” Ba mo raya ba re: “Ke tsa ga Kaesara.”+ 17  Ka jalo Jesu a re: “Duelang Kaesara dilo tsa ga Kaesara,+ mme Modimo dilo tsa Modimo.”+ Mme ba mo gakgamalela.+ 18  Jaanong Basadukae ba tla kwa go ene, ba ba reng ga go na tsogo ya baswi, mme ba mo tlhoma potso ba re:+ 19  “Moruti, Moshe o ne a re kwalela gore fa morwarramotho a swa mme a tlogela mosadi kwa morago mme a sa tlogele ngwana ope, morwarraagwe+ o tshwanetse go tsaya mosadi yono mme a tsosetse morwarraagwe losika ka ene.+ 20  Go ne go na le bana ba motho ba le supa; mme wa ntlha a tsaya mosadi, mme e rile a swa a se ka a tlogela bana bape.+ 21  Mme wa bobedi a mo tsaya, mme a swa a sa tlogela bana; le wa boraro ka tsela e e tshwanang. 22  Mme ba ba supa bano ba ne ba se ka ba tlogela bana bape. La bofelo mosadi le ene a swa.+ 23  Mo tsogong ya baswi o tla nna mosadi wa ofe wa bone? Gonne ba ba supa bano ba ne ba mo tsaya go nna mosadi wa bone.”+ 24  Jesu a ba raya a re: “A seno ga se lebaka la go bo lo fositse, go bo lo sa itse Dikwalo kgotsa maatla a Modimo?+ 25  Gonne fa banna ba tsoga mo baswing, ga ba nyale le gone basadi ga ba neelwe mo nyalong, mme ba tshwana le baengele kwa magodimong.+ 26  Mme ka ga baswi, gore ba a tsosiwa, a lo ne lwa se ka lwa bala mo bukeng ya ga Moshe, mo polelong e e buang kaga setlhatshana se se mitlwa, kafa Modimo a neng a mo raya ka gone a re, ‘Ke nna Modimo wa ga Aborahame le Modimo wa ga Isake le Modimo wa ga Jakobe’?+ 27  Ke Modimo, e seng wa baswi, mme wa batshedi. Lo fositse tota.”+ 28  Jaanong mongwe wa bakwadi yo o neng a tlile mme a ba utlwa ba ganetsana, ka a ne a itse gore o ne a ba arabile ka tsela e e molemo, a mmotsa a re: “Taelo ya ntlha mo go tsone tsotlhe ke efe?”+ 29  Jesu a araba a re: “Ya ntlha ke, ‘Utlwa, wena Iseraele, Jehofa Modimo wa rona ke Jehofa yo o mongwe fela,+ 30  mme o rate Jehofa Modimo wa gago ka pelo yotlhe ya gago le ka moya otlhe wa gago le ka mogopolo otlhe wa gago le ka nonofo+ yotlhe ya gago.’ 31  Ya bobedi ke eno, ‘O rate moagelani wa gago jaaka o ithata.’+ Ga go na taelo e nngwe e kgolo go feta tseno.” 32  Mokwadi yono a mo raya a re: “Moruti, o buile sentle tumalanong le boammaaruri, ‘Ene o Mongwe, e bile ga go na ope yo mongwe kwantle ga Gagwe’;+ 33  mme go mo rata mono ka pelo yotlhe ya motho le ka tlhaloganyo yotlhe ya motho le ka nonofo yotlhe ya motho le go rata moagelani wa motho mono jaaka motho a ithata go botlhokwa thata go na le ditshupelo tsotlhe tse di fisiwang di feletse le ditlhabelo.”+ 34  Foo Jesu, ka a lemoga gore o arabile ka botlhale, a mo raya a re: “Ga o kgakala le bogosi jwa Modimo.” Mme ga bo go se na ope yo o nang le bopelokgale jwa go tlhola a mmotsa dipotso.+ 35  Le fa go ntse jalo, fa Jesu a fetola, a simolola go bua jaana fa a ne a ruta mo tempeleng: “Go tla jang gore bakwadi ba re Keresete ke morwa Dafide?+ 36  Ka moya o o boitshepo+ Dafide ka boene o ne a re, ‘Jehofa o ne a raya Morena wa me a re: “Nna kafa seatleng sa me sa moja go fitlha ke baya baba ba gago kafa tlase ga dinao tsa gago.”’+ 37  Dafide ka boene o mmitsa ‘Morena,’ mme go tla jang gore e bo e le morwawe?”+ Mme boidiidi jo bogolo jwa bo bo mo reeditse ka boipelo.+ 38  Mme mo thutong ya gagwe a tswelela ka go re: “Tlhokomelang bakwadi+ ba ba batlang go tsamayatsamaya ba apere diaparo tse di telele e bile ba batla ditumediso mo marekisetsong 39  le ditulo tse di kwa pele mo disinagogeng le mafelo a a tlhomologileng thata mo dijong tsa maitseboa.+ 40  Ke bone ba ba kometsang matlo+ a batlholagadi mme ba dira dithapelo tse ditelele e le seipato; bano ba tla amogela katlholo e e boima segolo.”+ 41  Mme a nna fa fatshe bolebana le matlole a matlotlo+ mme a lepa kafa boidiidi bo neng bo latlhela madi ka gone mo matloleng a matlotlo; mme batho ba le bantsi ba ba humileng ba ne ba latlhela madi a tshipi a le mantsi.+ 42  Jaanong motlholagadi mongwe wa mohumanegi a tla mme a latlhela madinyana a le mabedi a tshipi, a a nang le boleng jo bo kwa tlase thata.+ 43  Jalo a biletsa barutwa ba gagwe kwa go ene mme a ba raya a re: “Ammaaruri ke a lo raya ka re motlholagadi yono wa mohumanegi o latlhetse go feta botlhe ba ba latlhelang madi mo matloleng a matlotlo;+ 44  gonne botlhe ba latlhetse se se tswang mo go se se setseng sa bone, mme ene, go tswa mo letlhokong la gagwe, o latlhetse gotlhe mo a neng a na le gone, gotlhe mo a tshelang ka gone.”+

Dintlha Tse di Kwa Tlase