1 Hari 9:1-28

9  At nangyari nga, nang matapos ni Solomon ang pagtatayo ng bahay+ ni Jehova at ng bahay ng hari+ at ng bawat kanais-nais na bagay ni Solomon na kinalugdan niyang gawin,+  si Jehova ay nagpakita kay Solomon sa ikalawang pagkakataon, katulad ng pagpapakita niya sa kaniya sa Gibeon.+  At si Jehova ay nagsabi sa kaniya: “Narinig ko ang iyong panalangin+ at ang iyong paghiling ng lingap na iyong inihiling ng lingap sa harap ko. Pinabanal+ ko ang bahay na ito na iyong itinayo sa pamamagitan ng paglalagay ng aking pangalan+ doon hanggang sa panahong walang takda; at ang aking mga mata+ at ang aking puso ay tiyak na doroong lagi.+  At ikaw, kung lalakad+ ka sa harap ko, gaya ng paglakad ni David+ na iyong ama, taglay ang katapatan+ ng puso at taglay ang katuwiran+ sa pamamagitan ng paggawa nang ayon sa lahat ng iniutos ko sa iyo,+ at tutuparin mo ang aking mga tuntunin+ at ang aking mga hudisyal na pasiya,+  tunay ngang itatatag ko rin ang trono ng iyong kaharian sa Israel hanggang sa panahong walang takda, gaya ng aking ipinangako kay David na iyong ama, na sinasabi, ‘Walang aalising lalaki mula sa iyo na uupo sa trono ng Israel.’+  Kung kayo at ang inyong mga anak ay talagang tatalikod mula sa pagsunod sa akin+ at hindi tutupad sa aking mga utos at sa aking mga batas na inilagay ko sa harap ninyo, at hahayo nga kayo at maglilingkod sa ibang mga diyos+ at yuyukod sa kanila,  lilipulin ko rin ang Israel mula sa ibabaw ng lupain na ibinigay ko sa kanila;+ at ang bahay na pinabanal ko sa aking pangalan ay itatapon ko mula sa harap ko,+ at ang Israel ay tunay ngang magiging isang kasabihan+ at isang kakutyaan sa gitna ng lahat ng mga bayan.  At ang bahay na ito ay magiging mga bunton ng mga guho.+ Ang bawat magdaraan doon ay tititig sa pagkamangha+ at mapapasipol nga at magsasabi, ‘Sa anong dahilan ginawa ni Jehova ang gayon sa lupaing ito at sa bahay na ito?’+  At sasabihin nga nila, ‘Sa dahilang iniwan nila si Jehova na kanilang Diyos na siyang naglabas sa kanilang mga ninuno mula sa lupain ng Ehipto,+ at nanghawakan sila sa ibang mga diyos+ at yumukod sa kanila at naglingkod sa kanila. Kaya naman pinasapit ni Jehova sa kanila ang lahat ng kapahamakang ito.’ ”+ 10  At nangyari sa pagwawakas ng dalawampung taon, noong itinatayo ni Solomon ang dalawang bahay, ang bahay ni Jehova+ at ang bahay ng hari,+ 11  (si Hiram+ na hari ng Tiro ay tumulong kay Solomon+ sa pamamagitan ng mga tabla ng mga punong sedro at ng mga tabla ng mga puno ng enebro at ng ginto gaanumang karami ang kalugdan niya,)+ nang panahong iyon ay binigyan ni Haring Solomon si Hiram ng dalawampung lunsod sa lupain ng Galilea.+ 12  Sa gayon ay lumabas si Hiram mula sa Tiro upang tingnan ang mga lunsod na ibinigay ni Solomon sa kaniya, at ang mga iyon ay hindi naging marapat sa kaniyang paningin.+ 13  Kaya sinabi niya: “Anong uring mga lunsod itong ibinigay mo sa akin, kapatid ko?” At ang mga iyon ay tinawag na Lupain ng Cabul hanggang sa araw na ito. 14  Samantala si Hiram ay nagpadala sa hari ng isang daan at dalawampung talento na ginto.+ 15  At ito ang ulat niyaong mga tinawag para sa puwersahang pagtatrabaho+ na kinalap ni Haring Solomon upang maitayo ang bahay ni Jehova+ at ang kaniyang sariling bahay at ang Gulod+ at ang pader+ ng Jerusalem at ang Hazor+ at ang Megido+ at ang Gezer.+ 16  (Si Paraon na hari ng Ehipto ay umahon at pagkatapos ay binihag ang Gezer at sinunog iyon sa apoy, at ang mga Canaanita+ na tumatahan sa lunsod ay kaniyang pinatay. Kaya ibinigay niya iyon bilang pamamaalam na kaloob sa kaniyang anak,+ na asawa ni Solomon.) 17  At itinayo ni Solomon ang Gezer at ang Mababang Bet-horon,+ 18  at ang Baalat+ at ang Tamar sa ilang, sa lupain, 19  at ang lahat ng mga imbakang+ lunsod na naging kay Solomon at ang mga lunsod ng karo+ at ang mga lunsod para sa mga mangangabayo, at ang mga kanais-nais na bagay ni Solomon+ na ninais niyang itayo sa Jerusalem at sa Lebanon at sa buong lupain na kaniyang pinamumunuan. 20  Kung tungkol sa lahat ng taong natitira mula sa mga Amorita,+ mga Hiteo,+ mga Perizita,+ mga Hivita+ at mga Jebusita,+ na hindi bahagi ng mga anak ni Israel,+ 21  na kanilang mga anak na naiwan sa lupain pagkaraan nila na hindi naitalaga ng mga anak ni Israel sa pagkapuksa,+ patuloy silang kinalap ni Solomon para sa mapang-aliping puwersahang pagtatrabaho hanggang sa araw na ito.+ 22  At walang sinuman sa mga anak ni Israel ang ginawang mga alipin+ ni Solomon; sapagkat sila ang mga mandirigma at mga lingkod niya at mga prinsipe niya at mga ayudante niya at mga pinuno ng kaniyang mga tagapagpatakbo ng karo at ng kaniyang mga mangangabayo.+ 23  Ito ang mga pinuno ng mga kinatawan na namamahala sa gawain ni Solomon, limang daan at limampu, na mga kapatas na namamahala sa mga tao na abala sa gawain.+ 24  Gayunman, ang anak na babae ni Paraon+ ay umahon mula sa Lunsod ni David+ patungo sa kaniyang sariling bahay na itinayo niya para sa kaniya. Noon niya itinayo ang Gulod.+ 25  At si Solomon ay nagpatuloy nang tatlong+ ulit sa loob ng isang taon na maghandog ng mga haing sinusunog at ng mga haing pansalu-salo sa ibabaw ng altar na itinayo niya para kay Jehova,+ at naghandog ng haing usok sa altar,+ na nasa harap ni Jehova; at tinapos niya ang bahay.+ 26  At may pangkat ng mga barko na ginawa ni Haring Solomon sa Ezion-geber,+ na malapit sa Elot,+ sa baybayin ng Dagat na Pula sa lupain ng Edom.+ 27  At patuloy na isinusugo ni Hiram sa pangkat ng mga barko ang kaniyang sariling mga lingkod,+ mga marino, na may kaalaman sa dagat, kasama ng mga lingkod ni Solomon. 28  At sila ay pumaroon sa Opir+ at kumuha mula roon ng apat na raan at dalawampung talento na ginto+ at dinala iyon kay Haring Solomon.

Talababa