1 Hari 22:1-53

22  At sa loob ng tatlong taon ay patuloy silang nanahanan nang walang digmaan sa pagitan ng Sirya at ng Israel.  At nangyari, nang ikatlong taon ay bumaba si Jehosapat+ na hari ng Juda patungo sa hari ng Israel.  Nang magkagayon ay sinabi ng hari ng Israel sa kaniyang mga lingkod: “Talaga bang alam ninyo na ang Ramot-gilead+ ay sa atin? Gayunma’y nag-aatubili tayong kunin iyon mula sa kamay ng hari ng Sirya.”  At sinabi niya kay Jehosapat: “Sasama ka ba sa akin sa pakikipaglaban sa Ramot-gilead?”+ Dahil dito ay sinabi ni Jehosapat sa hari ng Israel: “Ako ay katulad mo. Ang aking bayan ay katulad ng iyong bayan.+ Ang aking mga kabayo ay katulad ng iyong mga kabayo.”  Gayunman, sinabi ni Jehosapat sa hari ng Israel: “Pakisuyo, sumangguni+ ka muna sa salita ni Jehova.”  Kaya tinipon ng hari ng Israel ang mga propeta,+ mga apat na raang lalaki, at sinabi sa kanila: “Hahayo ba ako laban sa Ramot-gilead sa digmaan, o magpipigil ba ako?” At sila ay nagsimulang magsabi: “Umahon ka,+ at ibibigay iyon ni Jehova sa kamay ng hari.”  Ngunit sinabi ni Jehosapat: “Wala na ba ritong propeta ni Jehova? Sumangguni nga tayo sa pamamagitan niya.”+  Sa gayon ay sinabi ng hari ng Israel kay Jehosapat: “May isa pang lalaki na sa pamamagitan niya ay makasasangguni kay Jehova;+ ngunit ako ay talagang napopoot sa kaniya,+ sapagkat hindi siya humuhula ng mabubuting bagay tungkol sa akin kundi ng masasama+—si Micaias na anak ni Imla.” Gayunman, sinabi ni Jehosapat: “Huwag magsabi ng ganiyang bagay ang hari.”+  Sa gayon ay tinawag ng hari ng Israel ang isang opisyal ng korte+ at sinabi: “Dalhin mo ngang madali si Micaias na anak ni Imla.”+ 10  At ang hari ng Israel at si Jehosapat na hari ng Juda ay nakaupo sa kani-kaniyang trono, nadaramtan ng mga kasuutan,+ sa giikan sa pasukan ng pintuang-daan ng Samaria; at ang lahat ng propeta ay gumaganap bilang mga propeta sa harap nila.+ 11  Nang magkagayon si Zedekias na anak ni Kenaana ay gumawa para sa kaniyang sarili ng mga sungay na bakal at nagsabi: “Ito ang sinabi ni Jehova,+ ‘Sa pamamagitan ng mga ito ay itutulak mo ang mga Siryano hanggang sa malipol mo sila.’ ”+ 12  At ang lahat ng iba pang propeta ay nanghuhula ng gayundin, na nagsasabi: “Umahon ka sa Ramot-gilead at maging matagumpay; at tiyak na ibibigay iyon ni Jehova sa kamay ng hari.”+ 13  At ang mensahero na yumaon upang tawagin si Micaias ay nagsalita sa kaniya, na nagsasabi: “Narito ngayon! Ang mga salita ng mga propeta ay pawang mabuti para sa hari. Ang iyong salita, pakisuyo, ay maging tulad nawa ng salita ng isa sa kanila, at magsalita ka ng mabuti.”+ 14  Ngunit sinabi ni Micaias: “Buháy si Jehova,+ kung ano ang sasabihin ni Jehova sa akin, iyon ang sasalitain ko.”+ 15  Sa gayon ay pumaroon siya sa hari, at ang hari ay nagsabi sa kaniya: “Micaias, hahayo ba kami sa Ramot-gilead sa digmaan, o magpipigil ba kami?” Kaagad niyang sinabi sa kaniya: “Umahon ka at maging matagumpay; at tiyak na ibibigay iyon ni Jehova sa kamay ng hari.”+ 16  Sa gayon ay sinabi ng hari sa kaniya: “Ilang ulit ba kitang panunumpain na hindi ka magsasalita sa akin ng anumang bagay maliban sa katotohanan sa pangalan ni Jehova?”+ 17  Kaya sinabi niya: “Nakikita ko nga ang lahat ng mga Israelita na nangangalat+ sa mga bundok, tulad ng mga tupang walang pastol.+ At si Jehova ay nagsabi: ‘Ang mga ito ay walang mga panginoon. Pabalikin sila sa kani-kaniyang bahay nang payapa.’ ”+ 18  Nang magkagayon ay sinabi ng hari ng Israel kay Jehosapat: “Hindi ba sinabi ko sa iyo, ‘Siya ay manghuhula tungkol sa akin, hindi ng mabubuting bagay, kundi ng masasama’?”+ 19  At sinabi pa niya: “Kaya dinggin mo ang salita ni Jehova:+ Nakikita ko nga si Jehova na nakaupo sa kaniyang trono+ at ang buong hukbo ng langit na nakatayo sa tabi niya, sa kaniyang kanan at sa kaniyang kaliwa.+ 20  At si Jehova ay nagsabi, ‘Sino ang lilinlang kay Ahab, upang siya ay umahon at mabuwal sa Ramot-gilead?’ At ang isang ito ay nagsimulang magsabi ng ganito, samantalang ang isang iyon ay nagsasabi ng ganoon.+ 21  Nang dakong huli ay isang espiritu+ ang lumabas at tumayo sa harap ni Jehova at nagsabi, ‘Ako ang lilinlang sa kaniya.’ Dahil dito ay sinabi ni Jehova sa kaniya, ‘Paano?’+ 22  Dito ay sinabi niya, ‘Yayaon ako, at ako nga ay magiging isang espiritung mapanlinlang sa bibig ng lahat ng kaniyang mga propeta.’+ Kaya sinabi niya, ‘Lilinlangin mo siya, at, higit pa riyan, ikaw ang magwawagi.+ Lumabas ka at gayon ang gawin mo.’+ 23  At ngayon, narito, si Jehova ay naglagay ng isang espiritung mapanlinlang sa bibig ng lahat ng propeta mong ito;+ ngunit si Jehova mismo ay nagsalita ng kapahamakan tungkol sa iyo.”+ 24  Si Zedekias na anak ni Kenaana ay lumapit ngayon at sinampal si Micaias sa pisngi+ at sinabi: “Alin bang daan ang dinaanan ng espiritu ni Jehova mula sa akin upang makipag-usap sa iyo?”+ 25  Sa gayon ay sinabi ni Micaias: “Narito! Makikita mo kung aling daan sa araw na iyon kapag papasok ka sa kaloob-loobang+ silid upang magtago.”+ 26  Nang magkagayon ay sinabi ng hari ng Israel: “Kunin mo si Micaias at ibalik mo siya kay Amon na pinuno ng lunsod at kay Joas na anak ng hari.+ 27  At sabihin mo, ‘Ito ang sinabi ng hari:+ “Ilagay ninyo ang taong ito sa bahay-kulungan+ at pakainin siya ng binawasang tustos ng tinapay+ at binawasang tustos ng tubig hanggang sa dumating ako nang payapa.” ’ ”+ 28  Sa gayon ay sinabi ni Micaias: “Kung babalik ka man nang payapa, si Jehova ay hindi nagsalita sa akin.”+ At isinusog niya: “Makinig kayo, kayong lahat na mga bayan.”+ 29  At ang hari ng Israel at si Jehosapat na hari ng Juda ay umahon sa Ramot-gilead.+ 30  Ang hari ng Israel ay nagsabi ngayon kay Jehosapat: “Para sa akin ay magkakaroon ng pagbabalatkayo at pagpasok sa pagbabaka,+ ngunit ikaw naman ay magbihis ng iyong mga kasuutan.”+ Sa gayon ay nagbalatkayo+ ang hari ng Israel at pumasok sa pagbabaka.+ 31  Kung tungkol sa hari ng Sirya, inutusan niya ang kaniyang tatlumpu’t dalawang pinuno+ ng mga karo, na sinasabi: “Lumaban kayo, hindi sa maliit ni sa malaki man, kundi sa hari ng Israel lamang.”+ 32  At nangyari, nang makita ng mga pinuno ng mga karo si Jehosapat, sila, sa ganang kanila, ay nagsabi sa kani-kanilang sarili: “Tiyak na iyon ang hari ng Israel.”+ Kaya binalingan nila siya upang labanan siya; at si Jehosapat ay nagsimulang humingi ng saklolo.+ 33  At nangyari, nang makita ng mga pinuno ng mga karo na hindi iyon ang hari ng Israel, kaagad silang bumalik mula sa paghabol sa kaniya.+ 34  At may isang lalaking naghutok ng busog sa pagbabakasakali, ngunit natamaan niya ang hari ng Israel sa pagitan ng mga dugtungan at ng kutamaya, anupat sinabi niya sa kaniyang tagapagpatakbo ng karo:+ “Ipihit mo ang iyong kamay, at ilabas mo ako mula sa kampo, dahil nasugatan ako nang malubha.” 35  At ang pagbabaka ay tumindi nang tumindi nang araw na iyon, at ang hari ay kinailangang panatilihing nakatayo sa karo na nakaharap sa mga Siryano, at sa wakas ay namatay+ siya nang kinagabihan; at ang dugo ng sugat ay patuloy na bumubulwak sa loob ng karong pandigma.+ 36  At ang umaalingawngaw na sigaw ay nagsimulang marinig sa kampo nang bandang paglubog ng araw, na nagsasabi: “Ang bawat isa ay sa kaniyang lunsod, at ang bawat isa ay sa kaniyang lupain!”+ 37  Sa gayon ay namatay ang hari. Nang dalhin siya sa Samaria, nang magkagayon ay inilibing nila sa Samaria+ ang hari. 38  At pinasimulan nilang hugasan ang karong pandigma sa tabi ng tipunang-tubig ng Samaria, at hinimod ng mga aso ang kaniyang dugo+ (at ang mga patutot ay naligo roon), ayon sa salita ni Jehova na kaniyang sinalita.+ 39  Kung tungkol sa iba pa sa mga pangyayari kay Ahab at sa lahat ng kaniyang ginawa at sa bahay na garing+ na kaniyang itinayo at sa lahat ng lunsod na kaniyang itinayo, hindi ba nakasulat ang mga iyon sa aklat+ ng mga pangyayari nang mga araw ng mga hari ng Israel? 40  Sa wakas si Ahab ay humigang kasama ng kaniyang mga ninuno;+ at si Ahazias+ na kaniyang anak ay nagsimulang maghari bilang kahalili niya. 41  Kung tungkol kay Jehosapat+ na anak ni Asa, siya ay naging hari sa Juda nang ikaapat na taon ni Ahab na hari ng Israel. 42  Si Jehosapat ay tatlumpu’t limang taóng gulang nang magsimula siyang maghari, at dalawampu’t limang taon siyang naghari sa Jerusalem; at ang pangalan ng kaniyang ina ay Azuba na anak ni Silhi. 43  At patuloy siyang lumakad sa lahat ng daan ni Asa na kaniyang ama. Hindi siya lumihis mula roon, sa paggawa ng tama sa paningin ni Jehova.+ Gayunma’y ang matataas na dako ay hindi nawala. Ang bayan ay naghahain pa rin at gumagawa ng haing usok sa matataas na dako.+ 44  At pinanatili ni Jehosapat ang mapayapang kaugnayan sa hari ng Israel.+ 45  Kung tungkol sa iba pa sa mga pangyayari kay Jehosapat at sa kalakasan na kaniyang ipinakita at kung paano siya nakipagdigma, hindi ba nakasulat ang mga iyon sa aklat+ ng mga pangyayari nang mga araw ng mga hari ng Juda? 46  At ang iba pa sa mga lalaking patutot+ sa templo na natira nang mga araw ni Asa na kaniyang ama ay inalis niya mula sa lupain.+ 47  Kung tungkol sa isang hari, walang sinuman ang nasa Edom;+ isang kinatawan ang hari.+ 48  Si Jehosapat naman ay gumawa ng mga barkong Tarsis+ upang pumaroon sa Opir para sa ginto; ngunit hindi sila pumaroon, sapagkat ang mga barko ay nagiba sa Ezion-geber.+ 49  Noon sinabi ni Ahazias na anak ni Ahab kay Jehosapat: “Payaunin mong kasama ng iyong mga lingkod ang aking mga lingkod sa mga barko,” ngunit hindi sumang-ayon+ si Jehosapat. 50  Sa wakas si Jehosapat ay humigang kasama ng kaniyang mga ninuno+ at inilibing na kasama ng kaniyang mga ninuno sa Lunsod ni David+ na kaniyang ninuno; at si Jehoram+ na kaniyang anak ay nagsimulang maghari bilang kahalili niya. 51  Kung tungkol kay Ahazias+ na anak ni Ahab, siya ay naging hari sa Israel sa Samaria nang ikalabimpitong taon ni Jehosapat na hari ng Juda, at patuloy siyang naghari sa Israel sa loob ng dalawang taon. 52  At patuloy niyang ginawa ang masama+ sa paningin ni Jehova at lumakad siya sa daan ng kaniyang ama+ at sa daan ng kaniyang ina+ at sa daan ni Jeroboam+ na anak ni Nebat, na nagpangyaring magkasala ang Israel.+ 53  At nagpatuloy siyang maglingkod kay Baal+ at yumukod sa kaniya at patuloy na ginalit+ si Jehova na Diyos ng Israel ayon sa lahat ng ginawa ng kaniyang ama.

Talababa