1 Hari 21:1-29

21  At nangyari pagkatapos ng mga bagay na ito, may isang ubasan na pag-aari ni Nabot na Jezreelita, na nasa Jezreel,+ sa tabi ng palasyo ni Ahab na hari ng Samaria.  Kaya nagsalita si Ahab kay Nabot, na sinasabi: “Ibigay+ mo sa akin ang iyong ubasan,+ upang maging hardin+ ng mga gulay+ para sa akin, sapagkat malapit iyon sa aking bahay; at ibibigay ko sa iyo bilang kahalili niyaon ang isang ubasan na mas mabuti kaysa roon. O kung mabuti sa iyong paningin,+ bibigyan kita ng salapi bilang halaga nito.”  Ngunit sinabi ni Nabot kay Ahab: “Malayong mangyari+ sa ganang akin, mula sa pangmalas ni Jehova,+ na ibigay ko sa iyo ang minanang pag-aari ng aking mga ninuno.”+  Dahil dito ay pumasok si Ahab sa kaniyang bahay, na naninimdim at nalulumbay dahil sa salita na sinalita sa kaniya ni Nabot na Jezreelita, nang sabihin nito: “Hindi ko ibibigay sa iyo ang minanang pag-aari ng aking mga ninuno.” Nang magkagayon ay humiga siya sa kaniyang higaan at pinanatiling nakapihit ang kaniyang mukha,+ at hindi siya kumain ng tinapay.  Nang maglaon ay pumaroon sa kaniya si Jezebel+ na kaniyang asawa at nagsalita sa kaniya: “Bakit malungkot+ ang iyong espiritu at hindi ka kumakain ng tinapay?”  Sa gayon ay nagsalita siya sa kaniya: “Sapagkat nagsalita ako kay Nabot na Jezreelita at nagsabi sa kaniya, ‘Ibigay mo sa akin ang iyong ubasan kapalit ng salapi. O, kung mas gusto mo, bibigyan kita ng ibang ubasan bilang kahalili niyaon.’ Ngunit sinabi niya, ‘Hindi ko ibibigay sa iyo ang aking ubasan.’ ”+  Nang magkagayon ay sinabi sa kaniya ni Jezebel na kaniyang asawa: “Ikaw ba ngayon ang naghahari sa Israel?+ Bumangon ka, kumain ka ng tinapay at pasayahin mo ang iyong puso. Ako ang magbibigay sa iyo ng ubasan ni Nabot na Jezreelita.”+  Sa gayon ay sumulat siya ng mga liham+ sa pangalan ni Ahab at tinatakan ang mga iyon ng kaniyang tatak,+ at ipinadala ang mga liham sa matatandang lalaki+ at sa mga taong mahal na nasa kaniyang lunsod na tumatahang kasama ni Nabot.  Ngunit isinulat niya sa mga liham, na sinasabi:+ “Maghayag kayo ng pag-aayuno, at paupuin ninyo si Nabot sa pinakaulo ng bayan. 10  At magpaupo kayo ng dalawang lalaki,+ mga walang-kabuluhang+ tao, sa harap niya, at magpatotoo sila laban sa kaniya,+ na sinasabi, ‘Isinumpa mo ang Diyos at ang hari!’+ At ilabas ninyo siya at batuhin siya upang siya ay mamatay.”+ 11  Kaya ginawa ng mga lalaki ng kaniyang lunsod, ng matatandang lalaki at ng mga taong mahal na tumatahan sa kaniyang lunsod, ang ayon sa ipinasabi ni Jezebel sa kanila, gaya ng nakasulat sa mga liham na ipinadala niya sa kanila.+ 12  Naghayag sila ng pag-aayuno+ at pinaupo si Nabot sa pinakaulo ng bayan. 13  At dalawa sa mga lalaki, mga walang-kabuluhang tao, ang pumasok at umupo sa harap niya; at ang mga walang-kabuluhang tao ay nagsimulang magpatotoo laban sa kaniya, samakatuwid ay kay Nabot, sa harap ng bayan, na sinasabi: “Isinumpa ni Nabot ang Diyos at ang hari!”+ Pagkatapos ay inilabas nila siya sa hangganan ng lunsod at binato siya ng mga bato, anupat siya ay namatay.+ 14  Nagsugo sila ngayon kay Jezebel, na sinasabi: “Si Nabot ay binato anupat patay na siya.”+ 15  At nangyari, nang marinig ni Jezebel na si Nabot ay binato anupat siya ay namatay, kaagad na sinabi ni Jezebel kay Ahab: “Bumangon ka, ariin mo ang ubasan ni Nabot na Jezreelita,+ na tinanggihan niyang ibigay sa iyo kapalit ng salapi; sapagkat si Nabot ay hindi na buháy, kundi patay na.” 16  At nangyari, nang marinig ni Ahab na si Nabot ay patay na, kaagad na bumangon si Ahab upang bumaba sa ubasan ni Nabot na Jezreelita, upang ariin iyon.+ 17  At ang salita ni Jehova+ ay dumating kay Elias+ na Tisbita, na nagsasabi: 18  “Bumangon ka, bumaba ka upang salubungin si Ahab na hari ng Israel, na nasa Samaria.+ Naroon siya sa ubasan ni Nabot, na binabaan niya upang ariin. 19  At magsalita ka sa kaniya, na sinasabi, ‘Ito ang sinabi ni Jehova: “Ikaw ba ay pumaslang+ at nang-angkin din?” ’+ At magsalita ka sa kaniya, na sinasabi, ‘Ito ang sinabi ni Jehova: “Sa dakong+ pinaghimuran ng mga aso ng dugo ni Nabot, hihimurin ng mga aso ang iyong dugo, oo, ang sa iyo.” ’ ”+ 20  At si Ahab ay nagsabi kay Elias: “Nasumpungan mo ba ako, O aking kaaway?”+ na dito ay sinabi niya: “Nasumpungan kita. ‘Sa dahilang ipinagbili mo ang iyong sarili upang gawin ang masama sa paningin ni Jehova,+ 21  narito, magpapasapit ako ng kapahamakan sa iyo;+ at tiyak na lubos kitang papalisin+ at lilipulin ko mula kay Ahab ang sinumang umiihi sa pader+ at ang mahina at walang-kabuluhan sa Israel. 22  At ang iyong sambahayan ay gagawin ko ngang tulad ng sambahayan ni Jeroboam+ na anak ni Nebat at tulad ng sambahayan ni Baasa+ na anak ni Ahias, dahil sa paglabag na iyong ipinanggalit at pagkatapos ay pinangyaring ipagkasala+ ng Israel.’ 23  At tungkol din kay Jezebel ay nagsalita si Jehova, na nagsasabi, ‘Ang mga aso ang uubos kay Jezebel sa lote ng lupa ng Jezreel.+ 24  Ang sinumang mula kay Ahab na mamamatay sa lunsod ay uubusin ng mga aso; at ang sinumang mamamatay sa parang ay uubusin ng mga ibon sa langit.+ 25  Maliban sa kaniya ay walang sinumang naging tulad ni Ahab,+ na ipinagbili ang kaniyang sarili upang gawin ang masama sa paningin ni Jehova, na ibinuyo+ ni Jezebel+ na kaniyang asawa. 26  At gumawi siya nang lubhang karima-rimarim sa pamamagitan ng pagsunod sa mga karumal-dumal na idolo,+ na katulad ng lahat ng ginawa ng mga Amorita, na pinalayas ni Jehova mula sa harap ng mga anak ni Israel.’ ”+ 27  At nangyari, nang marinig ni Ahab ang mga salitang ito, hinapak niya ang kaniyang mga kasuutan at nagsuot ng telang-sako+ sa kaniyang laman; at nag-ayuno siya at laging nakahiga na may suot na telang-sako at naglalakad nang may kalumbayan.+ 28  At ang salita ni Jehova ay dumating kay Elias na Tisbita, na nagsasabi: 29  “Nakita mo ba kung paanong nagpakumbaba si Ahab dahil sa akin?+ Sa dahilang nagpakumbaba siya dahil sa akin, hindi ko pasasapitin ang kapahamakan sa kaniyang mga araw.+ Sa mga araw ng kaniyang anak ay dadalhin ko ang kapahamakan sa kaniyang sambahayan.”+

Talababa