1 Hari 17:1-24

17  At si Elias+ na Tisbita na mula sa mga tumatahan sa Gilead+ ay nagsabi kay Ahab: “Buháy si Jehova+ na Diyos ng Israel na sa harap niya ay nakatayo+ ako, hindi magkakaroon sa mga taóng ito ng hamog ni ng ulan man,+ malibang ayon sa utos ng aking salita!”+  Ang salita+ ni Jehova ngayon ay dumating sa kaniya, na nagsasabi:  “Umalis ka mula rito, at lumiko ka sa gawing silangan at magkubli+ ka sa agusang libis ng Kerit na nasa silangan ng Jordan.  At mangyayari nga na iinom ka mula sa agusang libis,+ at ang mga uwak+ ay uutusan ko nga na paglaanan ka ng pagkain doon.”+  Kaagad siyang yumaon at ginawa ang ayon sa salita ni Jehova,+ at sa gayon ay yumaon at nanahanan sa tabi ng agusang libis ng Kerit na nasa silangan ng Jordan.  At ang mga uwak ay nagdadala sa kaniya ng tinapay at karne sa umaga at ng tinapay at karne sa gabi, at mula sa agusang libis siya umiinom.+  Ngunit nangyari, sa pagwawakas ng ilang araw ay natuyo ang agusang libis,+ sapagkat walang dumating na ulan sa lupa.  Ang salita ni Jehova ay dumating ngayon sa kaniya, na nagsasabi:+  “Tumindig ka, pumaroon ka sa Zarepat,+ na sakop ng Sidon, at manahanan ka roon. Narito! Uutusan ko nga roon ang isang babae, isang balo, na paglaanan ka ng pagkain.” 10  Sa gayon ay tumindig siya at pumaroon sa Zarepat at dumating sa pasukan ng lunsod; at, narito! isang babae, isang balo, ang naroon at namumulot ng mga piraso ng kahoy. Kaya tinawag niya siya at sinabi: “Pakisuyo, ikuha mo ako ng kaunting tubig sa isang sisidlan upang makainom ako.”+ 11  Nang magsimula siyang yumaon upang kunin iyon, tinawag niya siya at sinabi: “Pakisuyo, ikuha mo ako ng kaunting tinapay+ sa iyong kamay.” 12  Dahil dito ay sinabi ng babae: “Buháy si Jehova na iyong Diyos,+ wala akong tinapay na bilog,+ kundi sandakot+ na harina sa malaking banga at kaunting langis+ sa maliit na banga; at narito, namumulot ako ng ilang piraso ng kahoy, at ako ay papasok at maghahanda para sa aking sarili at sa aking anak, at kakainin namin iyon saka kami mamamatay.”+ 13  Nang magkagayon ay sinabi ni Elias sa kaniya: “Huwag kang matakot.+ Pumasok ka, gawin mo ang ayon sa iyong salita. Lamang ay igawa mo muna ako mula sa anumang naroroon ng isang maliit na tinapay na bilog,+ at ilabas mo iyon sa akin, at pagkatapos ay makapaghahanda ka ng para sa iyong sarili at para sa iyong anak. 14  Sapagkat ito ang sinabi ni Jehova na Diyos ng Israel, ‘Ang malaking banga ng harina ay hindi mauubusan, at ang maliit na banga ng langis ay hindi kakapusin hanggang sa araw na magbigay si Jehova ng ulan sa ibabaw ng lupa.’ ”+ 15  Kaya yumaon siya at ginawa ang ayon sa salita ni Elias; at patuloy siyang kumain, siya kasama niya at ng kaniyang sambahayan, sa loob ng maraming araw.+ 16  Ang malaking banga ng harina ay hindi naubusan, at ang maliit na banga ng langis ay hindi kinapos,+ ayon sa salita ni Jehova na sinalita niya sa pamamagitan ni Elias. 17  At nangyari pagkaraan ng mga bagay na ito, ang anak ng babae, na ginang ng bahay, ay nagkasakit, at ang kaniyang sakit ay naging napakalubha anupat wala nang hininga na naiwan sa kaniya.+ 18  Dahil dito ay sinabi niya kay Elias: “Ano ang kinalaman ko sa iyo,+ O lalaki ng tunay na Diyos? Naparito ka sa akin upang ipaalaala ang aking kamalian+ at upang patayin ang aking anak.” 19  Ngunit sinabi niya sa kaniya: “Ibigay mo sa akin ang iyong anak.” Nang magkagayon ay kinuha niya ito mula sa kaniyang dibdib at dinala sa silid-bubungan,+ sa kaniyang tinatahanan, at inihiga niya ito sa ibabaw ng kaniyang higaan.+ 20  At nagsimula siyang tumawag kay Jehova at magsabi: “O Jehova na aking Diyos,+ kailangan mo rin bang magpasapit ng pinsala sa babaing balo na kinatitirhan ko bilang dayuhan sa pamamagitan ng pagpatay sa kaniyang anak?” 21  At iniunat niya ang kaniyang sarili sa ibabaw ng bata+ nang tatlong ulit at tumawag kay Jehova at nagsabi: “O Jehova na aking Diyos, pakisuyo, pabalikin mo sa kaniya ang kaluluwa+ ng batang ito.” 22  Sa wakas ay nakinig si Jehova sa tinig+ ni Elias, anupat ang kaluluwa ng bata ay bumalik sa kaniya at siya ay nabuhay.+ 23  Kinuha ngayon ni Elias ang bata at ibinaba siya sa bahay mula sa silid-bubungan at ibinigay siya sa kaniyang ina; at pagkatapos ay sinabi ni Elias: “Tingnan mo, ang iyong anak ay buháy.”+ 24  Sa gayon ay sinabi ng babae kay Elias: “Ngayon ay alam ko nang talaga na ikaw ay isang lalaki ng Diyos+ at na ang salita ni Jehova sa iyong bibig ay totoo.”+

Talababa