1 Hari 16:1-34

16  Ang salita ni Jehova ay dumating ngayon kay Jehu+ na anak ni Hanani+ laban kay Baasa, na nagsasabi:  “Yamang ibinangon kita mula sa alabok+ upang gawin kitang lider sa aking bayang Israel,+ ngunit ikaw ay lumakad sa daan ni Jeroboam+ kung kaya’t pinagkasala ang aking bayang Israel anupat ginagalit ako sa pamamagitan ng kanilang mga kasalanan,+  narito, lubos kong pinapalis si Baasa at ang kaniyang sambahayan, at ang kaniyang sambahayan ay gagawin ko ngang tulad ng sambahayan ni Jeroboam na anak ni Nebat.+  Sinumang mula kay Baasa na mamamatay sa lunsod ay kakainin ng mga aso; at sinumang mula sa kaniya na mamamatay sa parang ay kakainin ng mga ibon sa langit.”+  Kung tungkol sa iba pa sa mga pangyayari kay Baasa at sa kaniyang ginawa at sa kaniyang kalakasan, hindi ba nakasulat ang mga iyon sa aklat+ ng mga pangyayari nang mga araw ng mga hari sa Israel?  Sa wakas si Baasa ay humigang kasama ng kaniyang mga ninuno at inilibing sa Tirza;+ at si Elah na kaniyang anak ay nagsimulang maghari bilang kahalili niya.  At sa pamamagitan din ni Jehu na anak ni Hanani na propeta, ang salita ni Jehova ay dumating laban kay Baasa at sa kaniyang sambahayan,+ kapuwa dahil sa lahat ng kasamaan na ginawa niya sa paningin ni Jehova na ginagalit+ siya sa pamamagitan ng gawa ng kaniyang mga kamay,+ upang ito ay maging tulad ng sambahayan ni Jeroboam, at sapagkat sinaktan niya siya.+  Nang ikadalawampu’t anim na taon ni Asa na hari ng Juda, si Elah na anak ni Baasa ay naging hari sa Israel sa Tirza sa loob ng dalawang taon.  At ang kaniyang lingkod na si Zimri+ na pinuno sa kalahati ng mga karo ay nagsimulang makipagsabuwatan laban sa kaniya, habang siya ay nasa Tirza na nagpapakalasing+ sa bahay ni Arza, na namamahala sa sambahayan+ sa Tirza. 10  At pumaroon si Zimri at sinaktan+ siya at pinatay siya nang ikadalawampu’t pitong taon ni Asa na hari ng Juda, at nagsimula siyang maghari bilang kahalili niya. 11  At nangyari, nang magsimula siyang maghari, nang umupo siya sa kaniyang trono, sinaktan niya ang buong sambahayan ni Baasa. Hindi siya nag-iwan ng sinumang mula sa kaniya na umiihi sa pader+ kahit ang kaniyang mga tagapaghiganti ng dugo+ kahit ang kaniyang mga kaibigan. 12  Sa gayon ay nilipol ni Zimri ang buong sambahayan ni Baasa,+ ayon sa salita ni Jehova+ na kaniyang sinalita laban kay Baasa sa pamamagitan ni Jehu na propeta,+ 13  dahil sa lahat ng mga kasalanan ni Baasa at ng mga kasalanan ni Elah+ na kaniyang anak na kanilang ipinagkasala at siyang pinangyari nilang ipagkasala ng Israel na ginagalit si Jehova na Diyos ng Israel sa pamamagitan ng kanilang mga walang-kabuluhang idolo.+ 14  Kung tungkol sa iba pa sa mga pangyayari kay Elah at sa lahat ng kaniyang ginawa, hindi ba nakasulat ang mga iyon sa aklat+ ng mga pangyayari nang mga araw ng mga hari sa Israel? 15  Nang ikadalawampu’t pitong taon ni Asa na hari ng Juda, si Zimri ay naging hari nang pitong araw+ sa Tirza, habang ang bayan ay nagkakampo laban sa Gibeton,+ na sakop ng mga Filisteo. 16  Sa kalaunan ay narinig ng nagkakampong bayan na sinabi: “Si Zimri ay nakipagsabuwatan at sinaktan din ang hari.” Kaya ginawa ng buong Israel si Omri,+ ang pinuno ng hukbo, na hari sa Israel nang araw na iyon sa kampo. 17  Si Omri at ang buong Israel na kasama niya ay umahon ngayon mula sa Gibeton at pinasimulang kubkubin+ ang Tirza. 18  At nangyari, nang makita ni Zimri na ang lunsod ay nabihag, pumaroon siya sa tirahang tore ng bahay ng hari at sinunog niya sa apoy ang bahay ng hari habang nasa loob siya, anupat siya ay namatay,+ 19  dahil sa kaniyang mga kasalanan na ipinagkasala niya sa pamamagitan ng paggawa ng masama sa paningin ni Jehova+ sa pamamagitan ng paglakad sa daan ni Jeroboam at sa kaniyang kasalanan na ginawa niya sa pagpapangyaring magkasala ang Israel.+ 20  Kung tungkol sa iba pa sa mga pangyayari kay Zimri at sa kaniyang pakikipagsabuwatan na kaniyang ipinakipagsabuwatan, hindi ba nakasulat ang mga iyon sa aklat+ ng mga pangyayari nang mga araw ng mga hari ng Israel? 21  Noon nagsimulang mahati ang bayan ng Israel sa dalawang bahagi.+ May isang bahagi ng bayan na naging mga tagasunod ni Tibni na anak ni Ginat, upang gawin siyang hari, at ang kabilang bahagi ay mga tagasunod ni Omri. 22  Nang dakong huli ay nanaig ang bayan na sumusunod kay Omri sa bayan na sumusunod kay Tibni na anak ni Ginat; anupat namatay si Tibni, at si Omri ay nagsimulang maghari. 23  Nang ikatatlumpu’t isang taon ni Asa na hari ng Juda, si Omri ay naging hari sa Israel sa loob ng labindalawang taon. Sa Tirza ay naghari siya nang anim na taon. 24  At binili niya ang bundok ng Samaria mula kay Semer sa halagang dalawang talento na pilak, at nagsimula siyang magtayo sa bundok at tinawag ang pangalan ng lunsod na kaniyang itinayo ayon sa pangalan ni Semer na panginoon ng bundok, ang Samaria.+ 25  At patuloy na ginawa ni Omri ang masama sa paningin ni Jehova at gumawa ng mas masama kaysa sa lahat ng nauna sa kaniya.+ 26  At lumakad siya sa lahat ng daan ni Jeroboam na anak ni Nebat+ at sa kaniyang kasalanan na pinangyari niyang ipagkasala ng Israel na ginagalit si Jehova na Diyos ng Israel sa pamamagitan ng kanilang mga walang-kabuluhang idolo.+ 27  Kung tungkol sa iba pa sa mga pangyayari kay Omri, sa kaniyang ginawa at sa kaniyang kalakasan na kaniyang iginawi, hindi ba nakasulat ang mga iyon sa aklat+ ng mga pangyayari nang mga araw ng mga hari ng Israel? 28  Sa wakas si Omri ay humigang kasama ng kaniyang mga ninuno at inilibing sa Samaria; at si Ahab+ na kaniyang anak ay nagsimulang maghari bilang kahalili niya. 29  At kung tungkol kay Ahab na anak ni Omri, siya ay naging hari sa Israel nang ikatatlumpu’t walong taon ni Asa na hari ng Juda; at si Ahab na anak ni Omri ay patuloy na naghari sa Israel sa Samaria+ nang dalawampu’t dalawang taon. 30  At si Ahab na anak ni Omri ay gumawa ng mas masama sa paningin ni Jehova kaysa sa lahat ng nauna sa kaniya.+ 31  At nangyari, na para bang napakaliit+ na bagay lamang sa kaniya ang lumakad sa mga kasalanan ni Jeroboam+ na anak ni Nebat, kinuha niya ngayon bilang asawa+ si Jezebel+ na anak ni Etbaal na hari ng mga Sidonio+ at nagsimulang yumaon at maglingkod kay Baal+ at yumukod sa kaniya. 32  Higit pa riyan, nagtayo siya ng altar para kay Baal sa bahay+ ni Baal na kaniyang itinayo sa Samaria. 33  At ginawa ni Ahab ang sagradong poste;+ at higit pa ang ginawa ni Ahab upang galitin+ si Jehova na Diyos ng Israel kaysa sa lahat ng hari sa Israel na nauna sa kaniya. 34  Nang kaniyang mga araw, itinayo ni Hiel na taga-​Bethel ang Jerico. Sa pagkamatay ni Abiram na kaniyang panganay ay inilatag niya ang pundasyon nito, at sa pagkamatay ni Segub na kaniyang bunso ay inilagay niya ang mga pinto nito, ayon sa salita ni Jehova na sinalita niya sa pamamagitan ni Josue na anak ni Nun.+

Talababa