1 Hari 15:1-34

15  At noong ikalabingwalong taon ni Haring Jeroboam+ na anak ni Nebat,+ si Abiam ay naging hari sa Juda.+  Tatlong taon siyang naghari sa Jerusalem; at ang pangalan ng kaniyang ina ay Maaca+ na apo ni Abisalom.+  At siya ay lumakad sa lahat ng kasalanan ng kaniyang ama na ginawa nito na una sa kaniya; at ang kaniyang puso ay hindi naging sakdal+ kay Jehova na kaniyang Diyos, tulad ng puso ni David na kaniyang ninuno.+  Sapagkat, dahil kay David,+ si Jehova na kaniyang Diyos ay nagbigay sa kaniya ng isang lampara+ sa Jerusalem sa pamamagitan ng pagbabangon ng kaniyang anak bilang kahalili niya at ng pagpapanatili ng Jerusalem,+  sapagkat ginawa ni David ang tama sa paningin ni Jehova, at hindi siya lumihis mula sa anumang bagay na Kaniyang iniutos sa kaniya sa lahat ng mga araw ng kaniyang buhay,+ maliban lamang sa pangyayari tungkol kay Uria na Hiteo.+  At nagkaroon ng digmaan sa pagitan ni Rehoboam at ni Jeroboam sa lahat ng mga araw ng kaniyang buhay.+  Kung tungkol sa iba pa sa mga pangyayari kay Abiam at sa lahat ng kaniyang ginawa, hindi ba nakasulat ang mga iyon sa aklat+ ng mga pangyayari nang mga araw ng mga hari sa Juda? Nagkaroon din ng digmaan sa pagitan ni Abiam at ni Jeroboam.+  Sa wakas si Abiam ay humigang kasama ng kaniyang mga ninuno at inilibing nila siya sa Lunsod ni David;+ at si Asa+ na kaniyang anak ay nagsimulang maghari bilang kahalili niya.  Nang ikadalawampung taon ni Jeroboam na hari ng Israel, si Asa ay naghari bilang hari ng Juda. 10  At apatnapu’t isang taon siyang naghari sa Jerusalem; at ang pangalan ng kaniyang lola ay Maaca+ na apo ni Abisalom.+ 11  At si Asa ay gumawa ng tama sa paningin ni Jehova, tulad ni David na kaniyang ninuno.+ 12  Sa gayon ay pinawi niya ang mga lalaking patutot sa templo mula sa lupain+ at inalis ang lahat ng karumal-dumal na idolo+ na ginawa ng kaniyang mga ninuno.+ 13  Maging si Maaca+ na kaniyang lola, inalis niya ito sa pagiging ginang,+ sapagkat gumawa siya ng isang kakila-kilabot na idolo sa sagradong poste; pagkatapos nito ay pinutol ni Asa ang kaniyang kakila-kilabot na idolo+ at sinunog iyon+ sa agusang libis ng Kidron.+ 14  At ang matataas na dako+ ay hindi niya inalis.+ Gayunpaman, ang puso ni Asa ay naging sakdal kay Jehova sa lahat ng kaniyang mga araw.+ 15  At pinasimulan niyang ipasok ang mga bagay na pinabanal ng kaniyang ama at ang mga bagay na pinabanal niya sa bahay ni Jehova, pilak at ginto at mga gamit.+ 16  At nagkaroon ng digmaan sa pagitan ni Asa at ni Baasa+ na hari ng Israel sa lahat ng kanilang mga araw. 17  Kaya si Baasa na hari ng Israel ay umahon laban sa Juda at pinasimulang itayo ang Rama,+ upang huwag pahintulutan ang sinuman na lumabas o pumaroon kay Asa na hari ng Juda.+ 18  Sa gayon ay kinuha ni Asa ang lahat ng pilak at ginto na natira sa kabang-yaman ng bahay ni Jehova at sa kabang-yaman ng bahay ng hari at inilagay ang mga iyon sa kamay ng kaniyang mga lingkod; at isinugo sila ngayon ni Haring Asa kay Ben-hadad+ na anak ni Tabrimon na anak ni Hezion, na hari ng Sirya,+ na tumatahan sa Damasco,+ na sinasabi: 19  “May isang tipan sa pagitan natin, sa pagitan ng aking ama at ng iyong ama. Narito, pinadalhan kita ng regalong+ pilak at ginto. Halika, sirain mo ang iyong pakikipagtipan kay Baasa na hari ng Israel, upang umurong siya mula sa akin.”+ 20  Sa gayon ay nakinig si Ben-hadad kay Haring Asa at isinugo ang mga pinuno ng kaniyang mga hukbong militar laban sa mga lunsod ng Israel at sinaktan ang Ijon+ at ang Dan+ at ang Abel-bet-maaca+ at ang buong Kineret, hanggang sa buong lupain ng Neptali.+ 21  At nangyari nang marinig ito ni Baasa, kaagad niyang itinigil ang pagtatayo ng Rama+ at nagpatuloy na manahanan sa Tirza.+ 22  At tinawag naman ni Haring Asa ang buong Juda+—walang sinuman ang nalibre—at dinala nila ang mga bato ng Rama at ang mga tabla nito, na ipinantatayo ni Baasa; at pinasimulan ni Haring Asa na itayo sa pamamagitan ng mga ito ang Geba+ sa Benjamin, at ang Mizpa.+ 23  Kung tungkol sa iba pa sa lahat ng mga pangyayari kay Asa at sa kaniyang buong kalakasan at sa lahat ng kaniyang ginawa at sa mga lunsod na kaniyang itinayo, hindi ba nakasulat ang mga iyon sa aklat+ ng mga pangyayari nang mga araw ng mga hari sa Juda? Ngunit nang panahon ng kaniyang pagtanda+ ay nagkaroon siya ng karamdaman sa kaniyang mga paa.+ 24  Sa wakas si Asa ay humigang kasama ng kaniyang mga ninuno+ at inilibing na kasama ng kaniyang mga ninuno sa Lunsod ni David na kaniyang ninuno;+ at si Jehosapat+ na kaniyang anak ay nagsimulang maghari bilang kahalili niya. 25  Kung tungkol kay Nadab+ na anak ni Jeroboam, siya ay naging hari sa Israel nang ikalawang taon ni Asa na hari ng Juda; at patuloy siyang naghari sa Israel nang dalawang taon. 26  At patuloy niyang ginawa ang masama+ sa paningin ni Jehova at lumakad siya sa daan ng kaniyang ama+ at sa kaniyang kasalanan na pinangyari niyang ipagkasala ng Israel.+ 27  At si Baasa+ na anak ni Ahias mula sa sambahayan ni Isacar ay nagsimulang makipagsabuwatan laban sa kaniya; at pinatay siya ni Baasa sa Gibeton,+ na sakop ng mga Filisteo, habang kinukubkob ni Nadab at ng buong Israel ang Gibeton. 28  Kaya pinatay siya ni Baasa nang ikatlong taon ni Asa na hari ng Juda at nagsimulang maghari bilang kahalili niya.+ 29  At nangyari, nang siya ay maging hari, sinaktan niya ang buong sambahayan ni Jeroboam. Walang sinumang humihinga na mula kay Jeroboam ang pinahintulutan niyang maiwan hanggang sa malipol niya sila, ayon sa salita ni Jehova na sinalita niya sa pamamagitan ng kaniyang lingkod na si Ahias na Shilonita,+ 30  dahil sa mga kasalanan ni Jeroboam na ipinagkasala+ niya at siyang pinangyari niyang ipagkasala ng Israel at dahil sa kaniyang panggagalit na ipinanggalit niya kay Jehova na Diyos ng Israel.+ 31  Kung tungkol sa iba pa sa mga pangyayari kay Nadab at sa lahat ng kaniyang ginawa, hindi ba nakasulat ang mga iyon sa aklat+ ng mga pangyayari nang mga araw ng mga hari ng Israel? 32  At nagkaroon ng digmaan sa pagitan ni Asa at ni Baasa na hari ng Israel sa lahat ng kanilang mga araw.+ 33  Nang ikatlong taon ni Asa na hari ng Juda, si Baasa na anak ni Ahias ay naging hari sa buong Israel sa Tirza sa loob ng dalawampu’t apat na taon.+ 34  At patuloy niyang ginawa ang masama sa paningin ni Jehova+ at lumakad siya sa daan ni Jeroboam+ at sa kaniyang kasalanan na pinangyari niyang ipagkasala ng Israel.+

Talababa