Yoshua 21:1-45

21  Basi vichwa vya upande wa baba vya Walawi wakamkaribia Eleazari+ kuhani na Yoshua+ mwana wa Nuni na vichwa vya upande wa baba vya makabila ya wana wa Israeli,  kisha wakasema nao huko Shilo+ katika nchi ya Kanaani, wakiwaambia: “Yehova alitoa amri kupitia Musa kwamba sisi tupewe majiji ya kukaa, pamoja na viwanja vyake vya malisho kwa ajili ya wanyama wetu wa kufugwa.”+  Basi wana wa Israeli wakawapa Walawi,+ kwa agizo la Yehova, majiji hayo na viwanja vyake vya malisho kutoka katika urithi wao.+  Ndipo kura ikatoka kwa ajili ya familia za Wakohathi,+ na wana wa Haruni kuhani, waliokuwa kati ya Walawi, wakawa na majiji kumi na matatu, yaliyochukuliwa kwa kura kutoka katika kabila la Yuda+ na kutoka katika kabila la Wasimeoni+ na kutoka katika kabila la Benyamini.+  Na wana waliobaki wa Kohathi+ walipata kwa kura majiji kumi kutoka katika familia za kabila la Efraimu+ na kutoka katika kabila la Dani+ na katika nusu ya kabila la Manase.+  Na kwa ajili ya wana wa Gershoni+ kulikuwa na majiji kumi na matatu kwa kura kutoka katika familia za kabila la Isakari+ na kutoka katika kabila la Asheri+ na kutoka katika kabila la Naftali+ na kutoka katika nusu ya kabila la Manase katika Bashani.+  Kwa ajili ya wana wa Merari+ kulingana na familia zao kulikuwa na majiji kumi na mawili kutoka katika kabila la Rubeni+ na kutoka katika kabila la Gadi+ na kutoka katika kabila la Zabuloni.+  Hivyo wana wa Israeli wakawapa Walawi majiji hayo na viwanja vyake vya malisho+ kwa kura+ kama Yehova alivyokuwa ametoa amri kupitia kwa Musa.+  Basi kutoka katika kabila la wana wa Yuda na katika kabila la wana wa Simeoni wakatoa majiji haya yaliyotajwa kwa majina,+ 10  nayo yakawa ya wana wa Haruni kutoka katika familia za Wakohathi wa wana wa Lawi, kwa kuwa kura ya kwanza ilikuwa yao.+ 11  Basi wakawapa Kiriath-arba+ (huyo Arba alikuwa baba ya Anaki),+ yaani, jiji la Hebroni,+ katika eneo lenye milima la Yuda,+ na viwanja vyake vya malisho kuzunguka pande zote; 12  na shamba la jiji hilo na makao yake wakampa Kalebu mwana wa Yefune kuwa miliki yake.+ 13  Nao waliwapa wana wa Haruni kuhani jiji la makimbilio+ kwa ajili ya muuaji,+ yaani, Hebroni,+ na kiwanja chake cha malisho, pia Libna+ na kiwanja chake cha malisho, 14  na Yatiri+ na kiwanja chake cha malisho, na Eshtemoa+ na kiwanja chake cha malisho, 15  na Holoni+ na kiwanja chake cha malisho, na Debiri+ na kiwanja chake cha malisho, 16  na Aini+ na kiwanja chake cha malisho, na Yuta+ na kiwanja chake cha malisho, Beth-shemeshi+ na kiwanja chake cha malisho; majiji tisa yalichukuliwa kutoka katika makabila hayo mawili. 17  Na kutoka katika kabila la Benyamini, Gibeoni+ na kiwanja chake cha malisho, Geba+ na kiwanja chake cha malisho, 18  Anathothi+ na kiwanja chake cha malisho, na Almoni+ na kiwanja chake cha malisho; majiji manne. 19  Majiji yote ya wana wa Haruni,+ makuhani, yalikuwa majiji kumi na matatu na viwanja vyake vya malisho.+ 20  Na kwa ajili ya familia za wana wa Kohathi, Walawi waliobaki kutoka kwa wana wa Kohathi, kwa kura yao kukawa na majiji katika kabila la Efraimu.+ 21  Basi wakawapa jiji la makimbilio+ kwa ajili ya muuaji,+ yaani, jiji la Shekemu,+ na kiwanja chake cha malisho+ katika eneo lenye milima la Efraimu, na Gezeri+ na kiwanja chake cha malisho, 22  na Kibsaimu+ na kiwanja chake cha malisho, na Beth-horoni+ na kiwanja chake cha malisho; majiji manne. 23  Na kutoka katika kabila la Dani, Elteke na kiwanja chake cha malisho, Gibethoni+ na kiwanja chake cha malisho, 24  Aiyaloni+ na kiwanja chake cha malisho, Gath-rimoni+ na kiwanja chake cha malisho; majiji manne. 25  Na kutoka katika nusu ya kabila la Manase, Taanaki+ na kiwanja chake cha malisho, na Gath-rimoni na kiwanja chake cha malisho; majiji mawili. 26  Majiji yote pamoja na viwanja vyake vya malisho ya familia za wana wa Kohathi waliobaki yalikuwa majiji kumi. 27  Na kwa ajili ya wana wa Gershoni,+ wa familia za Walawi, kulikuwa kutoka katika nusu ya kabila la Manase+ jiji la makimbilio kwa ajili ya muuaji, yaani, jiji la Golani,+ katika Bashani, na kiwanja chake cha malisho, na Beeshtera+ na kiwanja chake cha malisho; majiji mawili. 28  Na kutoka katika kabila la Isakari,+ Kishioni+ na kiwanja chake cha malisho, Daberathi+ na kiwanja chake cha malisho, 29  Yarmuthi+ na kiwanja chake cha malisho, En-ganimu+ na kiwanja chake cha malisho; majiji manne. 30  Na kutoka katika kabila la Asheri,+ Mishali+ na kiwanja chake cha malisho, Abdoni+ na kiwanja chake cha malisho, 31  Helkathi+ na kiwanja chake cha malisho, na Rehobu+ na kiwanja chake cha malisho; majiji manne. 32  Na kutoka katika kabila la Naftali,+ jiji la makimbilio+ kwa ajili ya muuaji,+ yaani, jiji la Kedeshi+ katika Galilaya, na kiwanja chake cha malisho, na Hamoth-dori+ na kiwanja chake cha malisho, na Kartani na kiwanja chake cha malisho; majiji matatu. 33  Majiji yote ya Wagershoni kulingana na familia zao yalikuwa majiji kumi na matatu na viwanja vyake vya malisho. 34  Na familia za wana wa Merari,+ Walawi waliobaki, kutoka katika kabila la Zabuloni+ walikuwa na Yokneamu+ na kiwanja chake cha malisho, Karta na kiwanja chake cha malisho, 35  Dimna+ na kiwanja chake cha malisho, Nahalali+ na kiwanja chake cha malisho; majiji manne. 36  Na kutoka katika kabila la Rubeni,+ Beseri+ na kiwanja chake cha malisho, na Yahazi+ na kiwanja chake cha malisho, 37  Kedemothi+ na kiwanja chake cha malisho, na Mefaathi+ na kiwanja chake cha malisho; majiji manne. 38  Na kutoka katika kabila la Gadi,+ jiji la makimbilio kwa ajili ya muuaji, yaani, jiji la Ramothi katika Gileadi,+ na kiwanja chake cha malisho, na Mahanaimu+ na kiwanja chake cha malisho, 39  Heshboni+ na kiwanja chake cha malisho, Yazeri+ na kiwanja chake cha malisho; majiji yote yalikuwa ni manne. 40  Majiji yote yaliyokuja kuwa ya wana wa Merari+ kulingana na familia zao, waliobaki kutoka kwa familia za Walawi, yalikuwa, kulingana na kura yao, majiji kumi na mawili. 41  Majiji yote ya Walawi katikati ya miliki ya wana wa Israeli yalikuwa ni majiji 48+ pamoja na viwanja vyake vya malisho.+ 42  Majiji hayo yakaja kuwa kila moja ni jiji pamoja na kiwanja chake cha malisho kulizunguka pande zote—ikawa hivyo kwa hayo majiji yote.+ 43  Basi Yehova akawapa Israeli nchi yote ambayo alikuwa ameapa kuwapa mababu zao,+ nao wakaimiliki+ na kukaa ndani yake. 44  Tena Yehova akawapa pumziko+ kuwazunguka pande zote, kulingana na kila kitu ambacho alikuwa amewaapia+ mababu zao, wala hakuna mmoja kati ya adui zao wote aliyesimama mbele yao.+ Yehova aliwatia adui zao wote mkononi mwao.+ 45  Hakuna ahadi hata moja iliyokosa kutimia katika ahadi zote nzuri ambazo Yehova alikuwa ameipa nyumba ya Israeli; mambo yote yalitimia.+

Maelezo ya Chini