Yoshua 4:1-24

4  Kisha ikawa kwamba mara tu taifa zima lilipokuwa limemaliza kuvuka Yordani,+ Yehova akamwambia Yoshua:  “Jichukulieni wanaume kumi na wawili kutoka kati ya watu, kila kabila mwanamume mmoja,+  na kuwaamuru, mkisema, ‘Jichukulieni mawe kumi na mawili+ kutoka katikati ya Yordani, kutoka mahali ambapo miguu ya makuhani ilisimama,+ nanyi myachukue na kuyaweka katika makao+ mtakayokaa usiku huu.’”  Basi Yoshua akawaita wanaume kumi na wawili+ ambao alikuwa amechagua kutoka kati ya wana wa Israeli, kila kabila mwanamume mmoja;  kisha Yoshua akawaambia: “Piteni mbele ya sanduku la Yehova Mungu wenu mpaka katikati ya Yordani, na mjichukulie kila mmoja wenu jiwe moja begani mwake, kulingana na hesabu ya makabila ya wana wa Israeli,  ili kwamba jambo hili liwe ishara katikati yenu.+ Ikiwa wana wenu watauliza wakati ujao, wakisema, ‘Kwa nini mna mawe haya?’+  Ndipo mtakapowaambia, ‘Kwa sababu maji ya Yordani yalizuiliwa kabisa kutoka mbele ya sanduku la agano la Yehova.+ Lilipopita kati ya Yordani, maji ya Yordani yalizuiliwa kabisa, na mawe haya yatakuwa ukumbusho kwa wana wa Israeli mpaka wakati usio na kipimo.’”+  Basi wana wa Israeli wakafanya hivyo, kama vile Yoshua alivyokuwa ameamuru, nao wakachukua mawe kumi na mawili kutoka katikati ya Yordani, kama vile Yehova alivyokuwa amemwambia Yoshua, ili yalingane na hesabu ya makabila ya wana wa Israeli;+ nao wakayachukua na kuyapeleka kwenye yale makao+ na kuyaweka huko.  Pia kulikuwa na mawe kumi na mawili ambayo Yoshua alipanga katikati ya Yordani katika mahali pale iliposimama+ miguu ya wale makuhani waliochukua sanduku la agano, nayo yangali hapo mpaka leo hii. 10  Na wale makuhani waliolichukua Sanduku walikuwa wamesimama katikati+ ya Yordani mpaka shughuli hiyo yote ambayo Yehova alikuwa amemwamuru Yoshua awaambie watu ilipomalizika, kulingana na yote ambayo Musa alikuwa amemwamuru Yoshua.+ Na wakati huo wote watu wakafanya haraka+ na kuvuka. 11  Kisha ikawa kwamba mara tu watu wote walipokuwa wamemaliza kuvuka, sanduku+ la Yehova likavuka, na hao makuhani, mbele ya watu. 12  Kisha wana wa Rubeni na wana wa Gadi na nusu ya kabila la Manase+ wakavuka wakiwa wamejipanga kivita+ machoni pa wana wa Israeli, kama vile Musa alivyokuwa amewaambia.+ 13  Karibu watu 40,000 waliotayarishwa kijeshi wakavuka mbele za Yehova kwa ajili ya vita kwenda katika nchi tambarare za jangwa la Yeriko. 14  Siku hiyo Yehova alimfanya Yoshua kuwa mkuu machoni pa Israeli wote,+ nao wakaanza kumwogopa kama vile walivyokuwa wakimwogopa Musa siku zote za maisha yake.+ 15  Ndipo Yehova akamwambia Yoshua: 16  “Waamuru makuhani wanaochukua sanduku la ushuhuda+ kwamba wapande kutoka ndani ya Yordani.” 17  Basi Yoshua akawaamuru makuhani, akisema: “Pandeni kutoka ndani ya Yordani.” 18  Kisha ikawa kwamba makuhani waliolichukua sanduku+ la agano la Yehova walipopanda kutoka katikati ya Yordani nao makuhani wakainua miguu+ yao na kukanyaga kwenye nchi kavu, ndipo maji ya Yordani yakaanza kurudi mahali pake na kufanya kingo zake zote zifurike+ kama hapo mwanzoni. 19  Na watu hao wakapanda kutoka katika Yordani siku ya kumi ya mwezi wa kwanza, wakapiga kambi kule Gilgali+ kwenye mpaka wa mashariki wa Yeriko. 20  Kisha Yoshua akapanga katika Gilgali yale mawe kumi na mawili, ambayo walikuwa wamechukua kutoka katika Yordani.+ 21  Naye akawaambia wana wa Israeli: “Wana wenu watakapowauliza baba zao wakati ujao, wakisema, ‘Mawe haya yanamaanisha nini?’+ 22  Ndipo mtakapowajulisha wana wenu, mkisema, ‘Israeli walivuka huu mto Yordani ukiwa nchi kavu,+ 23  Yehova Mungu wenu alipoyakausha maji ya Yordani mbele yao mpaka walipokwisha kuvuka, kama vile Yehova Mungu wenu alivyokuwa ameifanya Bahari Nyekundu alipoikausha mbele yetu mpaka tulipokwisha kuvuka;+ 24  ili watu wote wa dunia wapate kuujua mkono wa Yehova,+ kwamba ni wenye nguvu;+ ili mpate kumwogopa Yehova Mungu wenu sikuzote.’”+

Maelezo ya Chini