Yoshua 24:1-33

24  Na ndipo Yoshua akakusanya pamoja makabila yote ya Israeli katika Shekemu,+ akawaita wanaume wazee wote wa Israeli+ na vichwa vyao na waamuzi wao na maofisa wao, nao wakasimama mbele za Mungu wa kweli.+  Naye Yoshua akawaambia watu wote: “Yehova Mungu wa Israeli amesema hivi, ‘Mababu+ zenu walikaa ng’ambo ile nyingine ya Mto+ zamani za kale, Tera baba ya Abrahamu na baba ya Nahori,+ nao walikuwa wakiitumikia miungu mingine.  “‘Baada ya muda nikamchukua Abrahamu+ babu yenu kutoka ng’ambo ile nyingine ya Mto,+ nikamtembeza katika nchi yote ya Kanaani na kuufanya uzao wake kuwa mwingi.+ Basi nikampa Isaka.+  Ndipo Isaka nikampa Yakobo na Esau.+ Baadaye Esau nikampa Mlima Seiri ili aumiliki;+ na Yakobo na wanawe wakashuka Misri.+  Baadaye nikamtuma Musa na Haruni,+ nami nikapiga Misri kwa yale niliyofanya katikati yake;+ kisha nikawatoa ninyi.+  Nilipokuwa nikiwatoa baba zenu kutoka Misri+ nanyi mkaja kwenye ile bahari, ndipo Wamisri walipowafuatilia+ baba zenu wakiwa na magari ya vita na wapanda-farasi mpaka kwenye Bahari Nyekundu.  Nao wakaanza kumlilia Yehova.+ Basi akaweka giza kati yenu na Wamisri,+ naye akaleta bahari juu yao na kuwafunika,+ na macho yenu yakaona mambo niliyoyafanya huko Misri;+ nanyi mkaanza kukaa katika nyika siku nyingi.+  “‘Mwishowe nikawaleta ninyi katika nchi ya Waamori waliokuwa wakikaa ng’ambo ile nyingine ya Yordani, nao wakaanza kupigana nanyi.+ Ndipo nikawatia mkononi mwenu ili kuimiliki nchi yao, nami nikawaangamiza kutoka mbele yenu.+  Kisha Balaki mwana wa Sipori,+ mfalme wa Moabu, akasimama na kupigana na Israeli.+ Basi akatuma ujumbe na kumwita Balaamu mwana wa Beori ili awalaani ninyi.+ 10  Nami sikutaka kumsikiliza Balaamu.+ Basi akawabariki ninyi tena na tena.+ Hivyo nikawakomboa kutoka mkononi mwake.+ 11  “‘Kisha mkavuka Yordani,+ mkaja Yeriko.+ Nao wenye mashamba wa Yeriko, Waamori na Waperizi na Wakanaani na Wahiti na Wagirgashi, na Wahivi na Wayebusi wakaanza kupigana nanyi; lakini nikawatia mkononi mwenu.+ 12  Basi nikapeleka hisia ya kuvunjika moyo mbele yenu, nayo mwishowe ikawafukuza mbele yenu+—wafalme wawili wa Waamori—haikuwa kwa upanga wenu wala kwa upinde wenu.+ 13  Hivyo nikawapa ninyi nchi ambayo hamkuifanyia kazi ya taabu na majiji ambayo hamkuyajenga,+ nanyi mkakaa ndani yake. Mashamba ya mizabibu na ya mizeituni ambayo hamkupanda ndiyo mnayokula.’+ 14  “Na sasa mwogopeni Yehova+ na kumtumikia kwa njia isiyo na kosa na katika kweli,+ nanyi ondoeni miungu ambayo mababu zenu waliitumikia ng’ambo ile nyingine ya Mto na katika Misri,+ mkamtumikie Yehova. 15  Sasa ikiwa mnaona ni vibaya machoni penu kumtumikia Yehova, jichagulieni leo yule mtakayemtumikia,+ kama ni miungu ambayo waliitumikia+ mababu zenu waliokuwa ng’ambo ile nyingine ya Mto au kama ni miungu ya Waamori ambao mnakaa katika nchi yao.+ Lakini mimi na nyumba yangu, tutamtumikia Yehova.”+ 16  Ndipo watu wakajibu na kusema: “Ni jambo lisilowaziwa, kwa upande wetu, kumwacha Yehova ili kuitumikia miungu mingine. 17  Kwa maana Yehova Mungu wetu ndiye aliyetuleta sisi na mababu zetu kutoka katika nchi ya Misri,+ kutoka katika nyumba ya watumwa,+ na ambaye alifanya ishara hizi kubwa mbele ya macho yetu,+ akaendelea kutulinda katika njia yote ambayo tulitembea na kati ya watu wote ambao tulipita katikati yao.+ 18  Na Yehova akafukuza vikundi vyote vya watu mbele yetu,+ ndiyo, Waamori, waliokaa mbele yetu katika nchi. Na kwa habari yetu pia, sisi tutamtumikia Yehova, kwa maana yeye ndiye Mungu wetu.”+ 19  Ndipo Yoshua akawaambia watu: “Ninyi hamwezi kumtumikia Yehova, kwa maana yeye ni Mungu mtakatifu;+ yeye ni Mungu anayetaka watu wajitoe kikamili.+ Hatasamehe maasi yenu wala dhambi zenu.+ 20  Mkimwacha Yehova+ na kuitumikia miungu ya kigeni,+ yeye hakika atageuka na kuwatendea ninyi madhara na kuwaangamiza baada ya kuwatendea mema.”+ 21  Nao watu wakamwambia Yoshua: “Hapana, lakini tutamtumikia Yehova!”+ 22  Ndipo Yoshua akawaambia watu: “Ninyi ni mashahidi dhidi yenu wenyewe+ kwamba mmemchagua Yehova kwa kupenda kwenu wenyewe, ili kumtumikia yeye.”+ Na kwa neno hilo wakajibu: “Sisi ni mashahidi.” 23  “Na sasa ondoeni miungu ya kigeni iliyo katikati yenu,+ mwelekeze mioyo yenu kwa Yehova Mungu wa Israeli.” 24  Ndipo watu hao wakamwambia Yoshua: “Yehova, Mungu wetu, ndiye tutakayemtumikia, na sauti yake ndiyo tutakayoisikiliza!”+ 25  Na Yoshua akafanya agano na wale watu siku hiyo na kuwawekea sharti na uamuzi wa hukumu+ katika Shekemu. 26  Ndipo Yoshua akaandika maneno hayo katika kitabu cha sheria ya Mungu,+ akachukua jiwe kubwa,+ akalisimamisha hapo chini ya ule mti mkubwa+ sana ulio kando ya patakatifu pa Yehova. 27  Naye Yoshua akawaambia watu wote: “Tazameni! Jiwe hili litakuwa ushahidi dhidi yetu,+ kwa sababu limesikia maneno yote ya Yehova ambayo amesema nasi, nalo litakuwa ushahidi dhidi yenu, ili msije mkamkana Mungu wenu.” 28  Basi Yoshua akawaacha watu waende zao, kila mmoja kwenye urithi wake.+ 29  Na ikawa baada ya mambo hayo, Yoshua mwana wa Nuni mtumishi wa Yehova akafa, akiwa na umri wa miaka mia moja na kumi.+ 30  Basi wakamzika ndani ya eneo la urithi wake katika Timnath-sera,+ lililo katika eneo lenye milima la Efraimu, upande wa kaskazini wa Mlima Gaashi. 31  Na Israeli wakaendelea kumtumikia Yehova siku zote za Yoshua na siku zote za wale wanaume wazee walioendelea kuishi baada ya Yoshua,+ waliokuwa wamejua kazi yote ya Yehova ambayo alifanya kwa ajili ya Israeli.+ 32  Na kuhusu ile mifupa ya Yosefu,+ ambayo wana wa Israeli walikuwa wameileta kutoka Misri, waliizika katika Shekemu ndani ya sehemu ya shamba ambalo Yakobo alinunua kutoka kwa wana wa Hamori,+ baba ya Shekemu, kwa vipande mia moja vya pesa;+ nalo likawa urithi wa wana wa Yosefu.+ 33  Eleazari mwana wa Haruni akafa pia.+ Basi wakamzika katika Kilima cha Finehasi mwana wake,+ ambacho alikuwa amempa katika eneo lenye milima la Efraimu.

Maelezo ya Chini