Yoshua 19:1-51

19  Kisha kura+ ya pili ilitokea kwa ajili ya Simeoni,+ kwa ajili ya kabila la wana wa Simeoni kulingana na familia zao. Na urithi wao ukawa katikati ya urithi wa wana wa Yuda.+  Nao katika urithi wao wakawa na Beer-sheba+ pamoja na Sheba, na Molada,+  na Hasar-shuali+ na Bala na Esemu,+  na Eltoladi+ na Bethuli na Horma,  na Siklagi+ na Beth-markabothi na Hasar-susa,+  na Beth-lebaothi+ na Sharuheni; majiji kumi na matatu na makao yake.  Aini,+ Rimoni+ na Etheri na Ashani;+ majiji manne na makao yake,  na makao yote yaliyokuwa pande zote kuzunguka majiji hayo mpaka kufika Baalath-beeri,+ Rama+ jiji la upande wa kusini. Huo ndio uliokuwa urithi wa kabila la wana wa Simeoni kulingana na familia zao.  Urithi wa wana wa Simeoni ulitoka katika fungu la wana wa Yuda, kwa sababu fungu la wana wa Yuda lilikuwa kubwa mno kwao.+ Basi wana wa Simeoni wakapata miliki katikati ya urithi wao.+ 10  Kisha kura+ ya tatu ilikuwa ni kwa ajili ya wana wa Zabuloni+ kulingana na familia zao, na mpaka wa urithi wao ulifika hadi Saridi. 11  Na mpaka wao ukapanda upande wa magharibi pia ukafika hadi Mareali na kufika hadi Dabeshethi na kufika hadi bonde la mto ambalo liko mbele ya Yokneamu.+ 12  Nao ukarudi kutoka Saridi kuelekea mashariki upande wa mapambazuko ya jua kwenda hadi kwenye mpaka wa Kisloth-tabori nao ukaendelea hadi Daberathi+ na kupanda hadi Yafia. 13  Na kutoka hapo ukaelekea mashariki upande wa mapambazuko ya jua hadi Gath-heferi,+ hadi Eth-kazini, ukaenda hadi Rimoni ukatiwa alama hadi Nea. 14  Na mpaka huo ukalizunguka upande wa kaskazini hadi Hanathoni, na miisho yake ilifika kwenye bonde la Iftah-eli, 15  na Katathi na Nahalali na Shimroni+ na Idala na Bethlehemu;+ majiji kumi na mawili na makao yake. 16  Huo ndio uliokuwa urithi+ wa wana wa Zabuloni kulingana na familia zao.+ Hayo ndiyo yaliyokuwa majiji na makao yake. 17  Kura ya nne ilitokea kwa ajili ya Isakari,+ kwa ajili ya wana wa Isakari kulingana na familia zao. 18  Na mpaka wao ukafika hadi Yezreeli+ na Kesulothi na Shunemu,+ 19  na Hafaraimu na Shioni na Anaharathi, 20  na Rabithi na Kishioni na Ebesi, 21  na Remethi na En-ganimu+ na En-hada na Beth-pasesi. 22  Na mpaka huo ukafika hadi Tabori+ na Shahasuma na Beth-shemeshi, na miisho ya mpaka wao ilifika kwenye Yordani; majiji kumi na sita na makao yake. 23  Huo ndio uliokuwa urithi wa kabila la wana wa Isakari kulingana na familia zao,+ majiji na makao yake. 24  Ndipo kura+ ya tano ilitokea kwa ajili ya kabila la wana wa Asheri+ kulingana na familia zao. 25  Na mpaka wao ukawa ni Helkathi+ na Hali na Beteni na Akshafi,+ 26  na Alameleki na Amadi na Mishali.+ Nao ukafika upande wa magharibi hadi Karmeli+ hadi Shihor-libnathi, 27  nao ukarudi upande wa mapambazuko ya jua kuelekea Beth-dagoni, ukafika hadi Zabuloni+ na bonde la Iftah-eli upande wa kaskazini, hadi Beth-emeki na Neieli, ukaenda hadi Kabuli upande wa kushoto, 28  na hadi Ebroni na Rehobu na Hamoni na Kana hadi kufika Sidoni+ jiji lenye watu wengi. 29  Na mpaka huo ukarudi hadi Rama kufika hadi jiji lenye ngome la Tiro.+ Na mpaka huo ukarudi hadi Hosa, na miisho yake ilifika kwenye bahari katika eneo la Akzibu,+ 30  na Uma na Afeki+ na Rehobu;+ majiji 22 na makao yake. 31  Huo ndio uliokuwa urithi wa kabila la wana wa Asheri kulingana na familia zao.+ Hayo ndiyo yaliyokuwa majiji na makao yake. 32  Kura+ ya sita ilikuwa kwa ajili ya wana wa Naftali,+ kwa ajili ya wana wa Naftali kulingana na familia zao. 33  Na mpaka wao ukawa kutoka Helefu, kutoka kwenye ule mti mkubwa katika Saananimu,+ na Adami-nekebu na Yabneeli kufika hadi Lakumu; na miisho yake ilifika kwenye Yordani. 34  Na mpaka huo ukarudi kuelekea magharibi hadi Aznoth-tabori na kutoka hapo ukaenda hadi Hukkoki ukafika hadi Zabuloni+ upande wa kusini, na hadi Asheri+ ulifika upande wa magharibi na hadi Yuda+ kwenye Yordani upande wa mapambazuko ya jua. 35  Na majiji yenye ngome yalikuwa ni Sidimu, Seri na Hamathi,+ Rakathi na Kinerethi,+ 36  na Adama na Rama na Hasori,+ 37  na Kedeshi+ na Edrei na En-hasori, 38  na Yironi na Migdal-eli, Horemu na Beth-anathi na Beth-shemeshi;+ majiji kumi na tisa na makao yake. 39  Huo ndio uliokuwa urithi+ wa kabila la wana wa Naftali kulingana na familia zao,+ majiji na makao yake. 40  Kura+ ya saba ilitokea kwa ajili ya kabila la wana wa Dani+ kulingana na familia zao. 41  Na mpaka wa urithi wao ukawa ni Sora+ na Eshtaoli na Ir-shemeshi, 42  na Shaalabini+ na Aiyaloni+ na Ithla, 43  na Eloni na Timna+ na Ekroni,+ 44  na Elteke na Gibethoni+ na Baalathi,+ 45  na Yehudi na Bene-beraki na Gath-rimoni,+ 46  na Me-yarkoni na Rakoni, mpaka ukiwa mbele ya Yopa.+ 47  Na eneo la wana wa Dani lilifanya wafinyane mno.+ Nao wana wa Dani wakapanda na kupiga vita juu ya Leshemu+ na kuliteka, wakalipiga kwa makali ya upanga. Ndipo wakalimiliki na kukaa ndani yake, nao wakaliita Leshemu jina Dani, kulingana na jina la Dani babu yao.+ 48  Huo ndio uliokuwa urithi wa kabila la wana wa Dani kulingana na familia zao. Hayo ndiyo yaliyokuwa majiji na makao yake. 49  Hivyo wakamaliza kuigawanya nchi kuwa miliki kulingana na maeneo yake. Kisha wana wa Israeli wakampa urithi Yoshua mwana wa Nuni katikati yao. 50  Kwa agizo la Yehova walimpa jiji ambalo aliomba,+ yaani, Timnath-sera,+ katika eneo lenye milima la Efraimu; naye akalijenga jiji hilo na kukaa ndani yake. 51  Huo ndio uliokuwa urithi ambao Eleazari kuhani na Yoshua mwana wa Nuni na vichwa vya upande wa baba vya makabila ya wana wa Israeli waligawanya+ kuwa miliki kwa njia ya kura katika Shilo+ mbele za Yehova, kwenye mwingilio wa hema la mkutano.+ Basi wakaacha kuigawanya nchi.

Maelezo ya Chini