Yoshua 11:1-23

11  Na ikawa kwamba mara tu Yabini mfalme wa Hasori aliposikia habari hizo, akatuma ujumbe kwa Yobabu mfalme wa Madoni+ na kwa mfalme wa Shimroni na mfalme wa Akshafi,+  na kwa wafalme waliokuwa upande wa kaskazini katika eneo lenye milima na katika nchi tambarare za jangwa upande wa kusini wa Kinerethi+ na katika Shefela+ na katika safu za milima ya Dori+ upande wa magharibi,  Wakanaani+ upande wa mashariki na magharibi, na Waamori+ na Wahiti+ na Waperizi+ na Wayebusi+ katika eneo lenye milima na Wahivi,+ pale chini ya Hermoni+ katika nchi ya Mispa.+  Basi wakatoka, wao na kambi zao zote pamoja nao, hesabu kubwa sana ya watu kama chembe za mchanga ulio kando ya bahari kwa wingi,+ na farasi+ wengi sana na magari ya vita.  Ndipo wafalme hao wote wakakutana pamoja kwa mapatano, wakaja na kupiga kambi pamoja kando ya maji ya Meromu ili kupigana na Israeli.+  Ndipo Yehova akamwambia Yoshua: “Usiogope kwa sababu yao,+ kwa maana kesho karibu wakati kama huu nitawatoa wote kwa Israeli wakiwa wamechinjwa. Mtawalemaza farasi wao kwa kuwakata mishipa ya upande wa nyuma wa magoti,+ nayo magari yao mtayateketeza kwa moto.”+  Na Yoshua na watu wote wa vita pamoja naye wakaja juu yao kwa ghafula kando ya maji ya Meromu, wakawaangukia.  Ndipo Yehova akawatia mkononi+ mwa Israeli, nao wakawapiga na kuwafuatilia mpaka Sidoni+ jiji lenye hesabu kubwa ya watu na Misrefoth-maimu+ na nchi tambarare ya bondeni ya Mispe+ upande wa mashariki; nao wakaendelea kuwapiga, hata asibaki yeyote kati yao mwenye kuokoka.+  Kisha Yoshua akawatendea kama vile Yehova alivyokuwa amemwambia: akakata mishipa ya upande wa nyuma wa magoti ya farasi wao,+ nayo magari yao akayateketeza katika moto.+ 10  Tena Yoshua akageuka wakati huo+ na kuteka Hasori;+ akampiga na kumuua mfalme wake kwa upanga,+ kwa sababu kabla ya wakati huo, Hasori lilikuwa ndilo kichwa cha falme hizo zote. 11  Nao wakaipiga kila nafsi iliyokuwa ndani yake kwa makali ya upanga, na kuwaangamiza.+ Hakuna kitu chochote kinachopumua ambacho kilibakia,+ naye akateketeza Hasori katika moto. 12  Na Yoshua akateka majiji yote ya wafalme hao, naye akawakamata wafalme wao wote, akawapiga kwa makali ya upanga.+ Akawaangamiza,+ kama vile Musa mtumishi wa Yehova alivyokuwa ameamuru.+ 13  Majiji ambayo Israeli hawakuteketeza ni yale yote yanayosimama juu ya vilima vyao peke yake, ila Yoshua aliteketeza jiji la Hasori tu. 14  Na wana wa Israeli wakapora kwa ajili yao wenyewe nyara zote za majiji hayo na wanyama wa kufugwa.+ Walipiga kwa makali ya upanga binadamu wote peke yao, mpaka walipokuwa wamewaangamiza.+ Hawakuacha yeyote anayepumua abaki.+ 15  Kama vile Yehova alivyokuwa amemwamuru Musa mtumishi wake, ndivyo Musa alivyomwamuru Yoshua,+ na ndivyo Yoshua alivyofanya. Hakuondoa hata neno moja kutoka kwa yote ambayo Yehova alikuwa amemwamuru Musa.+ 16  Na Yoshua akachukua nchi hiyo yote, eneo lenye milima na Negebu+ yote na nchi yote ya Gosheni+ na Shefela+ na Araba+ na eneo lenye milima la Israeli na Shefela yake,+ 17  kutoka Mlima Halaki,+ unaopanda mpaka Seiri,+ na mpaka Baal-gadi+ katika nchi tambarare ya bondeni ya Lebanoni, pale chini ya Mlima Hermoni,+ naye akawakamata wafalme wao wote, akawapiga na kuwaua.+ 18  Yoshua alipiga vita na wafalme hao wote kwa siku nyingi. 19  Hakuna jiji lolote lililofanya amani na wana wa Israeli isipokuwa Wahivi+ wanaokaa Gibeoni.+ Majiji mengine yote waliyachukua kwa vita.+ 20  Kwa kuwa hiyo ndiyo iliyokuwa njia ya Yehova ya kutenda, kuacha mioyo yao iwe migumu+ ili watangaze vita juu ya Israeli, kusudi awaangamize, ili wasipate kibali,+ bali ili yeye apate kuwaangamiza, kama vile Yehova alivyokuwa amemwamuru Musa.+ 21  Na zaidi ya hayo, Yoshua, wakati uleule, akaenda na kuwakatilia mbali Waanaki+ kutoka katika eneo lenye milima, kutoka Hebroni, kutoka Debiri, kutoka Anabu+ na kutoka katika eneo lote lenye milima la Yuda na kutoka katika eneo lote lenye milima la Israeli.+ Yoshua akawaangamiza+ pamoja na majiji yao. 22  Hakuna Waanaki wowote walioachwa katika nchi ya wana wa Israeli. Walibaki+ tu katika Gaza,+ katika Gathi+ na katika Ashdodi.+ 23  Basi Yoshua akaichukua nchi yote, kulingana na yote ambayo Yehova alikuwa amemwahidi Musa,+ kisha Yoshua akawapa Israeli iwe urithi wao kulingana na mafungu yao, kulingana na makabila yao.+ Na nchi haikusumbuliwa na vita tena.+

Maelezo ya Chini