Yoshua 3:1-17

3  Ndipo Yoshua akaamka asubuhi na mapema, yeye pamoja na wana wote wa Israeli wakaanza safari kutoka Shitimu,+ wakafika Yordani; nao wakalala hapo usiku kucha kabla ya kuvuka.  Basi ikawa mwishoni mwa siku tatu,+ maofisa+ wakapita katikati ya kambi  wakawaamuru watu, wakisema: “Mara mtakapoliona sanduku la agano la Yehova Mungu wenu, na makuhani Walawi wakiwa wamelichukua,+ ndipo mtakapoondoka mahali penu, nanyi mlifuate,  —ila mwache kuwe na umbali wa karibu kipimo cha mikono elfu mbili kati yenu na sanduku hilo;+ msilikaribie—ili mpate kuijua njia mnayopaswa kutembea, kwa maana hamjapata kuipita njia hiyo hapo mbeleni.”  Sasa Yoshua akawaambia watu: “Jitakaseni,+ kwa maana kesho Yehova atafanya mambo ya ajabu katikati yenu.”+  Kisha Yoshua akawaambia makuhani: “Chukueni sanduku la agano,+ na mpite mbele ya watu.” Basi wakachukua sanduku la agano, wakapita mbele ya watu.  Ndipo Yehova akamwambia Yoshua: “Leo nitaanza kukufanya uwe mkuu machoni pa Israeli wote,+ ili wajue kwamba nitakuwa pamoja nawe+ kama vile nilivyokuwa pamoja na Musa.+  Na wewe—waamuru+ makuhani wanaolichukua sanduku la agano, ukisema, ‘Mara mtakapofika kwenye ukingo wa maji ya Yordani, simameni+ katika Yordani.’”  Ndipo Yoshua akaendelea kuwaambia wana wa Israeli: “Karibieni hapa, msikilize maneno ya Yehova Mungu wenu.” 10  Kisha Yoshua akasema: “Kwa jambo hili mtajua kwamba Mungu aliye hai yupo katikati yenu,+ na kwamba bila shaka atawafukuzia mbali kutoka mbele yenu Wakanaani na Wahiti na Wahivi na Waperizi na Wagirgashi na Waamori na Wayebusi.+ 11  Tazameni! sanduku la agano la Bwana wa dunia yote linapita mbele yenu kuingia Yordani. 12  Basi sasa jichukulieni wanaume kumi na wawili kutoka katika makabila ya Israeli, kila kabila mwanamume mmoja.+ 13  Na itatukia kwamba mara tu nyayo za miguu ya makuhani wanaolichukua sanduku la Yehova, Bwana wa dunia yote, zitakapokanyaga maji ya Yordani, maji ya Yordani yatazuiliwa, maji yanayoshuka kutoka juu, nayo yatasimama kama ukuta wa maji.”+ 14  Basi ikawa watu walipotoka katika mahema yao kabla tu ya kuvuka Yordani, nao makuhani wakiwa wamelichukua sanduku+ la agano mbele ya watu, 15  mara tu wachukuaji wa lile Sanduku walipofika Yordani na miguu ya makuhani waliolichukua Sanduku ilipotumbukizwa katika maji ya ukingoni (maana Yordani hufurika kingo+ zake zote siku zote za mavuno), 16  ndipo maji yanayoshuka kutoka juu yakaanza kusimama. Yakasimama kama ukuta wa maji+ mbali sana huko Adamu, jiji lililo kando ya Sarethani,+ na yale yanayoshuka kuelekea bahari ya Araba, yaani, Bahari ya Chumvi,+ yakaisha. Yalizuiliwa kabisa, na watu wakavuka mbele ya Yeriko. 17  Wakati huohuo wale makuhani waliolichukua sanduku la agano la Yehova wakaendelea kusimama bila kusonga kwenye nchi kavu+ katikati ya Yordani, huku Israeli wote wakivuka juu ya nchi kavu,+ mpaka taifa zima lilipokuwa limemaliza kuvuka Yordani.

Maelezo ya Chini