Marko 8:1-38

8  Siku hizo, kulipokuwa tena na umati mkubwa nao haukuwa na chakula, akawaita wanafunzi na kuwaambia:+  “Ninausikitikia+ umati, kwa sababu tayari wamekaa nami siku tatu nao hawana chakula;  nami nikiwaambia waende nyumbani kwao wakiwa wamefunga, watazimia barabarani. Kwa kweli, baadhi yao wanatoka mbali.”  Lakini wanafunzi wake wakamjibu: “Mtu yeyote aliye mahali hapa pasipo na watu atawashibisha watu hawa kwa mikate kutoka wapi?”+  Na bado akaendelea kuwauliza: “Mna mikate mingapi?” Wakasema: “Saba.”+  Naye akauagiza umati uketi chini, naye akaichukua ile mikate saba, akashukuru,+ akaimega, na kuanza kuwapa wanafunzi wake waigawe, nao wakaugawia umati.+  Walikuwa pia na samaki wadogo wachache; na, akiisha kuwabariki, akawaambia wawagawe hao pia.+  Basi wakala na kushiba, nao wakaokota ziada ya vipande vidogo, vikapu saba vya chakula vilivyojaa.+  Ingawa kulikuwa na karibu wanaume elfu nne. Mwishowe akawaacha waende zao.+ 10  Na mara akaipanda mashua pamoja na wanafunzi wake akaingia katika zile sehemu za Dalmanutha.+ 11  Tazama, Mafarisayo wakatokea na kuanza kubishana naye, wakitafuta kwake ishara kutoka mbinguni, ili kumjaribu.+ 12  Kwa hiyo akaugua sana+ rohoni mwake, na kusema: “Kwa nini kizazi hiki kinatafuta ishara? Kwa kweli mimi ninasema, Kizazi hiki hakitapewa ishara yoyote.”+ 13  Ndipo akawaacha, akapanda ndani tena, na kwenda mpaka ukingo wa pili wa bahari. 14  Ikawa kwamba walisahau kuichukua mikate, na hawakuwa na kitu katika mashua ila mkate mmoja.+ 15  Naye akaanza kuwaagiza waziwazi na kusema: “Endeleeni kufungua macho yenu, jihadharini na chachu ya Mafarisayo na chachu ya Herode.”+ 16  Kwa hiyo wakaanza kubishana kwa sababu hawakuwa na mikate yoyote.+ 17  Akijua hilo, akawaambia: “Kwa nini mnabishana kwa sababu hamna mikate?+ Je, bado hamjaelewa wala kupata maana? Je, mioyo yenu ni mizito isiweze kuelewa?+ 18  ‘Ijapokuwa mna macho, hamwoni; na ijapokuwa mna masikio, hamsikii?’+ Na je, hamkumbuki, 19  wakati nilipoimega ile mikate mitano+ kwa ajili ya wale wanaume elfu tano, mliokota vikapu vingapi vilivyokuwa vimejaa vipande?” Wakamwambia: “Kumi na viwili.”+ 20  “Nilipoimega ile mikate saba kwa ajili ya wale wanaume elfu nne, mliokota vikapu vingapi vya chakula vilivyokuwa vimejaa vipande?” Nao wakamwambia: “Saba.”+ 21  Ndipo akawaambia: “Je, bado hamjapata maana?”+ 22  Sasa wakafika Bethsaida. Tazama, watu wakamletea mtu aliye kipofu, nao wakamsihi amguse.+ 23  Naye akamshika mkono yule mtu aliyekuwa kipofu, akamtoa nje ya kijiji, na, baada ya kutema mate+ juu ya macho yake, Yesu akaweka mikono juu yake na kuanza kumuuliza: “Je, unaona kitu chochote?” 24  Na yule mtu akatazama juu na kuanza kusema: “Ninaona watu, kwa sababu ninaona vitu vinavyoonekana kama miti, lakini vinatembea huku na huku.” 25  Kisha akaweka mikono yake tena juu ya macho ya mtu huyo, na mtu huyo akaona waziwazi, naye akapona, naye alikuwa akiona kila kitu waziwazi. 26  Kwa hiyo akamwagiza aende nyumbani, akisema: “Lakini usiingie kijijini.”+ 27  Yesu na wanafunzi wake wakaondoka kwenda vijiji vya Kaisaria Filipi, na njiani akaanza kuwauliza wanafunzi wake, akisema: “Watu wanasema mimi ni nani?”+ 28  Wakamwambia: “Yohana Mbatizaji,+ na wengine, Eliya,+ na wengine bado, Mmoja wa manabii.”+ 29  Naye akawauliza: “Ingawa hivyo, ninyi mnasema mimi ni nani?” Petro akajibu akamwambia: “Wewe ndiye Kristo.”+ 30  Ndipo akawapa onyo kali wasimwambie mtu yeyote juu yake.+ 31  Pia, akaanza kuwafundisha kwamba Mwana wa binadamu lazima apatwe na mateso mengi na kukataliwa na wanaume wazee na wakuu wa makuhani na waandishi na kuuawa,+ na kufufuka siku tatu baadaye.+ 32  Kwa kweli, alikuwa akisema hayo waziwazi. Lakini Petro akamchukua kando na kuanza kumkemea.+ 33  Akageuka, akawatazama wanafunzi wake, akamkemea Petro, na kusema: “Nenda nyuma yangu, Shetani, kwa sababu wewe unafikiri, si fikira za Mungu, bali za wanadamu.”+ 34  Basi akauita umati pamoja na wanafunzi wake na kuwaambia: “Mtu yeyote akitaka kunifuata, na ajikane mwenyewe na kuuchukua mti wake wa mateso na kunifuata sikuzote.+ 35  Kwa maana yeyote yule anayetaka kuiokoa nafsi yake ataipoteza; lakini yeyote yule anayeipoteza nafsi yake kwa ajili yangu na kwa ajili ya habari njema ataiokoa.+ 36  Kwa kweli, mtu anapata faida gani ikiwa ataupata ulimwengu wote na kuipoteza nafsi yake?+ 37  Kwa kweli, mtu anaweza kutoa nini ili aipate nafsi yake?+ 38  Kwa maana mtu yeyote yule anayenionea aibu mimi na maneno yangu katika kizazi hiki chenye uzinzi na chenye dhambi, Mwana wa binadamu atamwonea aibu+ yeye pia atakapofika katika utukufu wa Baba yake pamoja na malaika watakatifu.”+

Maelezo ya Chini