Marko 15:1-47

15  Na mara tu kulipopambazuka wakuu wa makuhani pamoja na wanaume wazee na waandishi, hata Sanhedrini yote, wakashauriana,+ nao wakamfunga Yesu, wakampeleka na kumtia mikononi mwa Pilato.+  Kwa hiyo Pilato akamuuliza: “Je, wewe ndiye mfalme wa Wayahudi?”+ Akamjibu, akasema: “Wewe mwenyewe unasema.”+  Lakini wakuu wa makuhani wakaendelea kumshtaki mambo mengi.+  Sasa Pilato akaanza kumuuliza tena, akisema: “Je, huna jibu la kutoa?+ Ona ni mashtaka mangapi wanaleta juu yako.”+  Lakini Yesu hakujibu tena, hivi kwamba Pilato akaanza kustaajabu.+  Basi, kutoka sherehe mpaka sherehe alikuwa na kawaida ya kuwafungulia mfungwa mmoja, ambaye waliomba.+  Wakati huo yule aliyeitwa Baraba alikuwa amefungwa pamoja na wachochezi, ambao katika uchochezi wao walikuwa wameua.+  Kwa hiyo umati ukaja na kuanza kuomba kulingana na jambo alilokuwa na kawaida ya kuwafanyia.  Pilato akawajibu, akisema: “Mnataka niwafungulie mfalme wa Wayahudi?”+ 10  Kwa maana alijua kwamba wakuu wa makuhani walikuwa wamemtia mikononi mwake+ kwa sababu ya wivu.+ 11  Lakini wakuu wa makuhani wakauchochea umati ili umfanye awafungulie Baraba, badala yake.+ 12  Pilato akajibu tena, akawaambia: “Basi, nitafanya nini na huyu mnayemwita mfalme+ wa Wayahudi?”+ 13  Mara nyingine tena wakapaaza sauti: “Mtundike mtini!”+ 14  Lakini Pilato akaendelea kuwaambia: “Kwani, alifanya jambo gani baya?” Bado wao wakapaaza sauti hata zaidi: “Mtundike mtini!”+ 15  Ndipo Pilato, akitaka kuuridhisha umati,+ akawafungulia Baraba, na, baada ya kuagiza Yesu apigwe mijeledi, akamtoa ili atundikwe mtini.+ 16  Sasa askari-jeshi wakampeleka uani, yaani, katika jumba la gavana; nao wakaita kikosi chote cha askari pamoja,+ 17  nao wakampamba kwa vazi la zambarau na kusokota taji la miiba, wakaliweka juu yake.+ 18  Nao wakaanza kumsalimu: “Siku njema,+ ewe Mfalme wa Wayahudi!” 19  Pia, wakawa wakimpiga kichwani kwa utete na kumtemea mate na kumsujudia wakiwa wamepiga magoti.+ 20  Mwishowe, walipokuwa wamemdhihaki, wakamvua lile vazi la zambarau na kumvika mavazi yake ya nje. Nao wakamtoa ili wakamtundike mtini.+ 21  Pia, wakamlazimisha mpita-njia afanye utumishi, mtu fulani anayeitwa Simoni, wa Kirene, aliyekuwa akija kutoka mashambani, baba ya Aleksanda na Rufo, kwamba aubebe mti wake wa mateso.+ 22  Kwa hiyo wakampeleka mahali panapoitwa Golgotha, neno ambalo linapotafsiriwa humaanisha, Mahali pa Fuvu la Kichwa.+ 23  Hapa wakajaribu kumpa divai iliyotiwa kileo cha manemane,+ lakini hakuinywa.+ 24  Nao wakamtundika mtini na kugawa mavazi yake ya nje+ kwa kupiga kura juu yake kuhusu nani achukue nini.+ 25  Sasa ilikuwa saa tatu,+ nao wakamtundika mtini. 26  Na maandishi ya shtaka+ juu yake yakaandikwa, “Mfalme wa Wayahudi.”+ 27  Zaidi ya hayo, wakawatundika mtini wanyang’anyi wawili pamoja naye, mmoja upande wake wa kuume na mwingine upande wake wa kushoto.+ 28  —— 29  Na wale waliokuwa wakipitia hapo walikuwa wakimtukana,+ wakitikisa vichwa vyao na kusema: “Po! Wewe uliyetaka kuliangusha hekalu na kulijenga kwa siku tatu,+ 30  jiokoe mwenyewe kwa kushuka kutoka kwenye mti wa mateso.”+ 31  Vivyo hivyo pia wakuu wa makuhani walikuwa wakimdhihaki katikati yao wenyewe pamoja na waandishi na kusema: “Aliwaokoa wengine; hawezi kujiokoa mwenyewe!+ 32  Acheni Kristo Mfalme wa Israeli ashuke sasa kutoka kwenye mti wa mateso, ili tupate kuona na kuamini.”+ Hata wale waliotundikwa mtini pamoja naye walikuwa wakimshutumu.+ 33  Ilipofika saa sita kukawa na giza juu ya nchi yote mpaka saa tisa.+ 34  Na saa tisa Yesu akapaaza kilio kwa sauti kubwa: “Eli, Eli, lama sabakthani?” maneno ambayo yanapotafsiriwa humaanisha: “Mungu wangu, Mungu wangu, kwa nini umeniacha?”+ 35  Na baadhi ya wale waliokuwa wamesimama karibu, waliposikia, wakaanza kusema: “Tazama! Anamwita Eliya.”+ 36  Lakini mtu fulani akakimbia, akalowesha sifongo katika divai kali, akaiweka juu ya utete, na kuanza kumnywesha,+ akisema: “Acheni iwe hivyo kwake! Acheni tuone kama Eliya atakuja kumshusha.”+ 37  Lakini Yesu akatoa kilio kikubwa, akakata pumzi.+ 38  Na pazia+ la patakatifu likapasuka vipande viwili kutoka juu mpaka chini.+ 39  Sasa yule ofisa-jeshi aliyekuwa amesimama kando yake akimtazama, alipoona kwamba amekufa katika hali hizo, akasema: “Hakika mtu huyu alikuwa Mwana wa Mungu.”+ 40  Kulikuwa pia na wanawake wakitazama wakiwa mbali,+ kati yao Maria Magdalene na vilevile Maria mama ya Yakobo Mdogo na Yose, na Salome,+ 41  waliokuwa na kawaida ya kufuatana naye+ na kumhudumia alipokuwa Galilaya, na wanawake wengine wengi waliokuwa wamekuja na kupanda pamoja naye mpaka Yerusalemu.+ 42  Sasa kwa kuwa ilikuwa jioni, na kwa kuwa yalikuwa ni Matayarisho, yaani, siku inayotangulia sabato, 43  Yosefu wa Arimathea, mshiriki wa Baraza mwenye kusifika, ambaye pia alikuwa akiungojea ufalme wa Mungu, akaja.+ Akajipa moyo kuingia mbele ya Pilato na kuomba apewe mwili+ wa Yesu. 44  Lakini Pilato akataka kujua kama tayari alikuwa amekufa, akamwita yule ofisa-jeshi, akamuuliza kama tayari alikuwa amekufa. 45  Kwa hiyo baada ya kuhakikisha kutoka kwa huyo ofisa-jeshi, akampa Yosefu maiti hiyo.+ 46  Basi akanunua kitani bora na kumshusha, akamfunga katika kile kitani bora na kumlaza+ katika kaburi+ lililokuwa limechimbwa katika mwamba; naye akaviringisha jiwe hata kwenye mlango wa lile kaburi.+ 47  Lakini Maria Magdalene na Maria mama ya Yose wakaendelea kutazama mahali alipokuwa amelazwa.+

Maelezo ya Chini