Marko 3:1-35

3  Mara nyingine tena akaingia katika sinagogi, na mtu mmoja mwenye mkono uliopooza alikuwa humo.+  Kwa hiyo walikuwa wakimchunguza sana waone kama angemponya mtu huyo katika siku ya sabato, ili wapate kumshtaki.+  Naye akamwambia mtu huyo mwenye mkono uliopooza: “Simama uje katikati.”  Halafu akawaambia: “Je, katika siku ya sabato ni halali kutenda tendo jema au kutenda tendo baya, kuokoa au kuua nafsi?”+ Lakini wao wakakaa kimya.  Na baada ya kuwatazama huku na huku kwa ghadhabu, akiwa amehuzunishwa na jinsi mioyo yao+ ilivyokuwa migumu, akamwambia mtu huyo: “Nyoosha mkono wako.” Naye akaunyoosha, na mkono wake ukapona.+  Ndipo Mafarisayo wakatoka na mara moja wakaanza kufanya baraza pamoja na wafuasi wa chama cha Herode+ juu yake, ili wamwangamize.+  Lakini Yesu pamoja na wanafunzi wake wakaondoka kwenda baharini; na umati mkubwa kutoka Galilaya na kutoka Yudea ukamfuata.+  Hata kutoka Yerusalemu na kutoka Idumea na kutoka ng’ambo ya Yordani na kuzunguka Tiro+ na Sidoni, umati mkubwa, uliposikia alikuwa akifanya mambo mengi, ukamjia.  Naye akawaambia wanafunzi wake wawe na mashua ndogo sikuzote ya kutumia ili umati usiweze kumsonga. 10  Kwa kuwa aliwaponya watu wengi, wale wote waliokuwa na magonjwa yenye kuhuzunisha walikuwa wakimwangukia ili wamguse.+ 11  Hata roho wachafu,+ walipokuwa wakimwona, walikuwa wakijiangusha wenyewe chini mbele yake na kupaaza sauti, wakisema: “Wewe ndiye Mwana wa Mungu.”+ 12  Lakini mara nyingi aliwaagiza kwa kusisitiza wasifanye ajulikane.+ 13  Naye akapanda mlima na kuwaita wale aliotaka,+ nao wakamwendea.+ 14  Naye akafanyiza kikundi cha watu kumi na wawili, ambao pia aliwaita “mitume,” ili waendelee kuwa pamoja naye na awatume wakahubiri+ 15  na kuwa na mamlaka ya kuwafukuza roho waovu.+ 16  Na kikundi cha wale kumi na wawili aliofanyiza walikuwa Simoni, ambaye pia alimpa jina Petro,+ 17  na Yakobo mwana wa Zebedayo na Yohana ndugu ya Yakobo+ (hawa pia aliwapa jina Boanerge, ambalo linamaanisha Wana wa Ngurumo), 18  na Andrea na Filipo na Bartholomayo na Mathayo na Tomasi na Yakobo mwana wa Alfayo na Thadayo na Simoni Mkananayo 19  na Yuda Iskariote, ambaye baadaye alimsaliti.+ Naye akaingia ndani ya nyumba. 20  Mara nyingine tena umati ukakusanyika, hivi kwamba hawakuweza hata kula mlo.+ 21  Lakini watu wa jamaa+ yake waliposikia juu ya hilo, wakatoka kwenda kumshika, kwa maana walikuwa wakisema: “Amerukwa na akili.”+ 22  Pia, waandishi walioteremka kutoka Yerusalemu walikuwa wakisema: “Ana Beelzebuli, naye huwafukuza roho waovu kwa njia ya mtawala wa roho waovu.”+ 23  Kwa hiyo, baada ya kuwaita, akaanza kuzungumza nao kwa mifano: “Shetani anawezaje kumfukuza Shetani? 24  Kwani, ufalme ukigawanyika dhidi yake wenyewe, ufalme huo hauwezi kusimama;+ 25  na nyumba ikigawanyika dhidi yake yenyewe, nyumba hiyo haitaweza kusimama.+ 26  Pia, ikiwa Shetani ameinuka dhidi yake mwenyewe na kugawanyika, hawezi kusimama, bali anafikia mwisho.+ 27  Kwa kweli, hakuna yeyote ambaye ameingia ndani ya nyumba ya mtu mwenye nguvu anayeweza kupora+ mali zake zinazoweza kuchukuliwa asipomfunga kwanza mtu huyo mwenye nguvu, na ndipo ataipora nyumba yake.+ 28  Kwa kweli ninawaambia ninyi kwamba wana wa binadamu watasamehewa mambo yote, hata ziwe ni dhambi gani na makufuru wanayofanya kwa kukufuru.+ 29  Hata hivyo, yeyote yule anayekufuru roho takatifu hatapata msamaha milele, bali ana hatia ya dhambi ya milele.”+ 30  Alisema hivyo kwa sababu walikuwa wakisema: “Ana roho mchafu.”+ 31  Sasa mama yake na ndugu zake+ wakaja, na, walipokuwa wamesimama nje, wakatuma aitwe.+ 32  Ikawa kwamba, umati ulikuwa umeketi kumzunguka, kwa hiyo wakamwambia: “Tazama! Mama yako na ndugu zako wako nje wanakutafuta.”+ 33  Lakini akajibu, akawaambia: “Mama yangu na ndugu zangu ni nani?”+ 34  Na akiisha kuwatazama huku na huku wale waliokuwa wameketi kumzunguka, akasema: “Tazama, mama yangu na ndugu zangu!+ 35  Yeyote yule anayefanya mapenzi ya Mungu, huyo ndiye ndugu yangu na dada yangu na mama yangu.”+

Maelezo ya Chini