Marko 11:1-33

11  Walipokuwa wakikaribia kufika Yerusalemu, Bethfage na Bethania+ kwenye Mlima wa Mizeituni, akatuma wawili kati ya wanafunzi wake+  na kuwaambia: “Nendeni mkaingie katika kijiji mnachokiona mbele yenu, na mara tu mtakapoingia ndani mtamkuta mwana-punda akiwa amefungwa, ambaye hakuna mwanadamu yeyote amepata kuketi juu yake; mfungueni mkamlete.+  Na mtu yeyote akiwaambia, ‘Kwa nini mnafanya hili?’ semeni, ‘Bwana anamhitaji, na atamrudisha hapa mara moja.’ ”+  Kwa hiyo wakaenda zao na kumkuta mwana-punda akiwa amefungwa kwenye mlango, nje kwenye barabara ya kandokando, nao wakamfungua.+  Lakini baadhi ya wale waliokuwa wamesimama hapo wakaanza kuwaambia: “Kwa nini mnamfungua mwana-punda huyu?”+  Wakawaambia hao kama vile Yesu alivyokuwa amesema; nao wakawaacha waende.+  Wakamletea Yesu huyo mwana-punda,+ nao wakaweka mavazi yao ya nje juu yake, naye akaketi juu yake.+  Pia, wengi wakatandaza mavazi+ yao ya nje barabarani, lakini wengine wakakata matawi yenye majani+ kutoka katika mashamba.+  Na wale waliokuwa wakitangulia na wale waliokuwa wakifuata nyuma wakawa wakipaaza sauti: “Mwokoe, tunaomba!+ Aliyebarikiwa ni yule anayekuja katika jina la Yehova!+ 10  Ufalme unaokuja wa baba yetu Daudi+ umebarikiwa! Mwokoe, tunaomba, katika vilele vilivyo juu!” 11  Naye akaingia Yerusalemu, katika hekalu; naye akatazama vitu vyote huku na huku, na, kwa kuwa saa ilikuwa tayari imesonga, akatoka kwenda Bethania pamoja na wale kumi na wawili.+ 12  Siku iliyofuata, walipokuwa wamekuja kutoka Bethania, akaona njaa.+ 13  Na kutoka mbali akaona mtini uliokuwa na majani, akaenda kuona kama labda angeweza kupata kitu fulani juu yake. Lakini, alipofika mahali ulipokuwa, hakupata kitu ila majani, kwa maana hayakuwa majira ya tini.+ 14  Kwa hiyo, akajibu akauambia: “Mtu yeyote asile matunda kutoka kwako tena kamwe, milele.”+ Nao wanafunzi wake walikuwa wakisikiliza. 15  Sasa wakafika Yerusalemu. Huko akaingia katika hekalu akaanza kuwafukuza wale waliokuwa wakiuza na kununua katika hekalu, naye akazipindua meza za wale waliokuwa wakibadili pesa na viti vya wale waliokuwa wakiuza njiwa;+ 16  naye hakuwa akimruhusu mtu yeyote apitishe chombo hekaluni, 17  lakini akaendelea kufundisha na kusema: “Je, haikuandikwa, ‘Nyumba yangu itaitwa nyumba ya sala+ kwa ajili ya mataifa yote’?+ Lakini ninyi mmeifanya kuwa pango la wanyang’anyi.”+ 18  Na wakuu wa makuhani na waandishi wakasikia, nao wakaanza kutafuta jinsi ya kumwangamiza;+ kwa maana walikuwa wakimwogopa, kwa maana umati wote sikuzote ulikuwa ukistaajabishwa na mafundisho yake.+ 19  Na ilipofika jioni, walikuwa wakitoka jijini. 20  Lakini walipokuwa wakipita hapo asubuhi na mapema, wakaona ule mtini tayari umekauka kuanzia kwenye mizizi.+ 21  Kwa hiyo Petro, akakumbuka, akamwambia: “Rabi, ona! ule mtini ulioulaani umekauka.”+ 22  Yesu akajibu, akawaambia: “Iweni na imani katika Mungu. 23  Kwa kweli ninawaambia ninyi kwamba mtu yeyote anayeuambia mlima huu, ‘Ng’oka ukatupwe baharini,’ naye hana shaka moyoni mwake lakini ana imani kwamba yale anayosema yatatukia, itakuwa hivyo kwake.+ 24  Ndiyo sababu ninawaambia ninyi, Mambo yote mnayosali na kuomba juu yake iweni na imani kwamba ni kana kwamba tayari mmeyapokea, nanyi mtayapata.+ 25  Na mnaposimama mkisali, wasameheni+ watu chochote mlicho nacho dhidi yao; ili Baba yenu aliye mbinguni awasamehe makosa yenu ninyi pia.”+ 26  —— 27  Nao wakaja tena Yerusalemu. Na alipokuwa akitembea katika hekalu, wakuu wa makuhani na waandishi na wanaume wazee wakamjia+ 28  na kuanza kumwambia: “Unafanya mambo haya kwa mamlaka gani? au ni nani aliyekupa mamlaka ya kufanya mambo haya?”+ 29  Yesu akawaambia: “Nitawauliza ninyi swali moja. Nijibuni, nami pia nitawaambia ninyi ninafanya mambo haya kwa mamlaka gani.+ 30  Je, ubatizo+ wa Yohana ulitoka mbinguni au kwa wanadamu? Nijibuni.”+ 31  Kwa hiyo wakaanza kujadiliana kati yao wenyewe, wakisema: “Tukisema, ‘Ulitoka mbinguni,’ atasema, ‘Basi, kwa nini hamkumwamini?’+ 32  Lakini je, tutathubutu kusema, ‘Ulitoka kwa wanadamu’?”​—⁠Walikuwa wakiuogopa umati, kwa maana umati wote huo ulimwona Yohana kwamba kwa kweli alikuwa nabii.+ 33  Basi, wakamjibu Yesu wakasema: “Hatujui.” Naye Yesu akawaambia: “Wala mimi siwaambii ninyi ninafanya mambo haya kwa mamlaka gani.”+

Maelezo ya Chini