Marko 5:1-43

5  Basi, wakafika upande ule mwingine wa bahari na kuingia katika nchi ya Wagerasene.+  Na mara tu alipotoka katika mashua mtu mmoja mwenye roho mchafu akakutana naye kutoka kati ya makaburi.+  Alikuwa akikaa katikati ya makaburi; na kufikia wakati huo hakuna mtu aliyeweza kumfunga hata kwa mnyororo,  kwa sababu alikuwa amefungwa mara nyingi kwa pingu na minyororo, lakini akaikata minyororo na kuzivunja pingu; wala hakuna mtu aliyekuwa na nguvu za kumshinda.  Na sikuzote, usiku na mchana alikuwa akipaaza sauti makaburini na milimani na kujikatakata kwa mawe.  Lakini alipomwona Yesu akiwa mbali akakimbia akamsujudia,  na, alipopaaza sauti kubwa,+ akasema: “Nina nini nawe, Yesu, Mwana wa Mungu Aliye Juu Zaidi?+ Ninakuapisha+ kwa Mungu usinitese.”+  Kwa maana alikuwa amemwambia: “Mtoke mtu huyu, wewe roho mchafu.”+  Lakini Yesu akaanza kumuuliza: “Jina lako ni nani?” Naye akamwambia: “Jina langu ni Kikosi,+ kwa sababu tuko wengi.”+ 10  Naye akamsihi mara nyingi asiwafukuze roho hao watoke katika nchi hiyo.+ 11  Basi kulikuwa na kundi kubwa la nguruwe+ likilisha mlimani.+ 12  Kwa hiyo wakamsihi, wakisema: “Acha twende kwa wale nguruwe, ili tuingie ndani yao.” 13  Naye akawaruhusu. Ndipo wale roho wachafu wakatoka na kuingia ndani ya wale nguruwe; na lile kundi likatimua mbio, likaruka poromoko, likaingia baharini, wakiwa karibu elfu mbili, nao wakafa maji mmoja baada ya mwingine katika bahari.+ 14  Lakini wachungaji wa nguruwe hao wakakimbia wakapeleka habari jijini na mashambani; na watu wakaja kuona kilichokuwa kimetukia.+ 15  Kwa hiyo wakamjia Yesu, nao wakamwona yule mtu aliyekuwa na roho waovu akiwa ameketi amevaa nguo na akiwa na akili yake timamu, mtu yule aliyekuwa na kile kikosi; nao wakaogopa. 16  Pia, wale waliokuwa wameona jambo hilo wakawasimulia jinsi ilivyokuwa imetukia kwa mtu huyo aliyekuwa na roho waovu na juu ya wale nguruwe. 17  Na kwa hiyo wakaanza kumsihi atoke katika wilaya zao.+ 18  Basi alipokuwa akipanda mashua, yule mtu aliyekuwa na roho waovu akaanza kumsihi akae pamoja naye.+ 19  Hata hivyo, hakumruhusu, bali alimwambia: “Nenda nyumbani kwa watu wa jamaa yako,+ ukawaambie mambo yote ambayo Yehova+ amekufanyia na jinsi alivyokuonyesha rehema.”+ 20  Naye akaenda zake akaanza kutangaza katika Dekapoli+ juu ya mambo yote ambayo Yesu alimfanyia, na watu wote wakaanza kustaajabu.+ 21  Baada ya Yesu kuvuka tena katika mashua na kurudi mpaka ule ukingo wa bahari wa upande wa pili umati mkubwa ukakusanyika pamoja mahali alipokuwa; naye alikuwa kando ya bahari.+ 22  Sasa mmoja wa maofisa-wasimamizi wa sinagogi, anayeitwa Yairo, akaja na, alipomwona, akamwangukia miguuni+ 23  akamsihi mara nyingi, akisema: “Binti yangu mdogo yuko katika hali mbaya sana. Njoo tafadhali uweke mikono+ yako juu yake ili apone na kuishi.”+ 24  Ndipo akaenda pamoja naye. Nao umati mkubwa ulikuwa ukimfuata na kumsonga.+ 25  Basi kulikuwa na mwanamke aliyekuwa na mtiririko wa damu+ kwa miaka kumi na miwili,+ 26  naye alikuwa ameumizwa sana na matabibu wengi+ na alikuwa ametumia mali zake zote naye hakuwa amefaidika bali, badala yake, hali yake ikawa mbaya zaidi. 27  Aliposikia juu ya Yesu, akaja kutoka nyuma katika ule umati na kuligusa+ vazi lake la nje; 28  kwa maana alikuwa akisema: “Nikiyagusa tu mavazi yake ya nje nitapona.”+ 29  Na mara moja chemchemi yake ya damu ikakauka, naye akahisi mwilini mwake kwamba alikuwa amepona ule ugonjwa wenye kuhuzunisha.+ 30  Mara moja, pia, Yesu akatambua ndani yake mwenyewe kwamba nguvu+ zilikuwa zimemtoka, naye akageuka huku na huku katika ule umati na kuanza kusema: “Ni nani aliyeyagusa mavazi yangu ya nje?”+ 31  Lakini wanafunzi wake wakaanza kumwambia: “Unaona umati unavyokusonga,+ nawe unasema, ‘Ni nani aliyenigusa?’ ” 32  Hata hivyo, alikuwa akitazama huku na huku ili amwone mwanamke aliyekuwa amefanya hivyo. 33  Lakini huyo mwanamke, akiogopa na kutetemeka, akijua lililokuwa limetukia, akaja, akaanguka chini mbele yake, akamwambia kweli yote.+ 34  Yesu akamwambia: “Binti yangu, imani yako imekuponya. Nenda kwa amani,+ na uwe na afya njema kutokana na ugonjwa wako wenye kuhuzunisha.”+ 35  Alipokuwa bado akisema, watu fulani kutoka nyumbani kwa yule ofisa-msimamizi wa sinagogi wakaja na kusema: “Binti yako amekufa! Kwa nini uendelee kumsumbua mwalimu?”+ 36  Lakini Yesu akasikia yaliyokuwa yakisemwa, akamwambia ofisa-msimamizi wa sinagogi: “Usiogope, uwe tu na imani.”+ 37  Basi hakumruhusu mtu yeyote afuatane naye ila Petro na Yakobo na Yohana ndugu ya Yakobo.+ 38  Kwa hiyo wakafika kwenye nyumba ya yule ofisa-msimamizi wa sinagogi, naye akaona ule mvurugo wenye kelele na wale wenye kulia na kupiga kelele nyingi za kuomboleza, 39  na, baada ya kuingia, akawaambia: “Kwa nini mnatokeza mvurugo wenye kelele na kulia? Mtoto mchanga hakufa, bali analala usingizi.”+ 40  Ndipo wakaanza kumcheka kwa dharau. Lakini, akiisha kuwatoa nje wote, akamchukua baba na mama ya huyo mtoto mchanga na walio pamoja naye, naye akaingia mahali alipokuwa mtoto huyo.+ 41  Na, akiushika mkono wa mtoto huyo, akamwambia: “Talitha kumi,” maneno ambayo yanapotafsiriwa, yanamaanisha: “Mwanamwali, ninakuambia, Simama!”+ 42  Na mara yule mwanamwali akasimama akaanza kutembea, kwa maana alikuwa na umri wa miaka kumi na miwili. Na mara moja wakawa na shangwe kubwa.+ 43  Lakini akawaagiza tena na tena wasimwambie mtu yeyote+ juu ya hilo, naye akasema kwamba mtoto huyo apewe chakula ale.

Maelezo ya Chini