Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 Upoznajmo Božju Reč

Kako će izgledati Sudnji dan?

Kako će izgledati Sudnji dan?

U ovom članku se iznose pitanja o kojima ste možda razmišljali i navodi se gde možete pronaći odgovore u svojoj Bibliji. Jehovinim svedocima će biti drago da zajedno s vama razmotre ta pitanja.

1. Šta je Sudnji dan?

Kao što prikazuje slika desno, mnogi ljudi zamišljaju da će tokom Sudnjeg dana milijarde duša biti dovedene pred Božji presto da bi im se sudilo po njihovim delima. Neke će biti nagrađene životom na nebu, a neke će biti mučene u paklu. Međutim, prema Bibliji, svrha Sudnjeg dana je da se ukloni nepravda koja pogađa ljudski rod (Psalam 96:13). Bog je postavio Isusa da bude Sudija koji će čovečanstvu doneti pravdu. (Pročitajte Isaiju 11:1-5 i Dela apostolska 17:31.)

2. Kako će Sudnji dan doneti pravdu?

Prvi čovek, Adam, namerno se pobunio protiv Boga i zbog toga je njegovo potomstvo postalo podložno grehu, patnji i smrti (Rimljanima 5:12). Da bi ispravio tu nepravdu, Isus će vratiti u život, to jest uskrsnuti milijarde ljudi. Knjiga Otkrivenje kaže da će to biti tokom hiljadugodišnje vladavine Isusa Hrista. (Pročitajte Otkrivenje 20:4, 11, 12.)

Uskrsnulima se neće suditi na osnovu onoga što su radili pre smrti, već na osnovu toga kako će postupati kada se otkrije sadržaj „svitaka“ o kojima se govori u 20. poglavlju Otkrivenja (Rimljanima 6:7). Prema rečima apostola Pavla, ’i pravednici i nepravednici‘ će biti vraćeni u život i dobiće priliku da uče o Bogu. (Pročitajte Dela apostolska 24:15.)

 3. Šta će Sudnji dan postići?

Oni koji su umrli a prethodno nisu upoznali Jehovu Boga i služili mu imaće priliku da se promene i čine dobro. Tako će njihovo uskrsenje biti „uskrsenje života“. Međutim, neki od onih koji uskrsnu neće hteti da upoznaju Jehovu. Njihovo uskrsenje će biti „uskrsenje osude“. (Pročitajte Jovana 5:28, 29 i Isaiju 26:10; 65:20.)

Do kraja hiljadugodišnjeg Dana suda, Jehova će se pobrinuti da poslušni ljudi postanu savršeni, kako je on u početku i nameravao (1. Korinćanima 15:24-28). Zaista izvanredna prilika za sve one koji su poslušni! Zatim će Bog osloboditi iz bezdana Satanu Ðavola, koji je tamo bio zarobljen tih hiljadu godina. Tada će ljudi poslednji put biti ispitani jer će Satana ponovo pokušati da ih odvrati od Jehove. Ali oni koji se tome odupru živeće zauvek na zemlji. (Pročitajte Isaiju 25:8 i Otkrivenje 20:7-9.)

4. Da li nas očekuje još neki dan suda?

U Bibliji se izrazom ’dan suda‘ ukazuje i na događaj koji će okončati sadašnji svet. Taj dan suda će doći iznenada poput Potopa iz Nojevih dana, kojim je uništen tadašnji zao svet. Nakon predstojećeg „uništenja bezbožnika“, na zemlji će živeti novo ljudsko društvo u kojem će „pravednost prebivati“. (Pročitajte 2. Petrovu 3:6, 7, 13.)