Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 Pitanja čitalaca

Da li kod Jehovinih svedoka i žene mogu da služe kao propovednici?

Da li kod Jehovinih svedoka i žene mogu da služe kao propovednici?

Među Jehovinim svedocima širom sveta postoji nekoliko miliona žena koje služe kao propovednici. Sve one propovedaju dobru vest o Božjem Kraljevstvu. U Psalmu 68:11 se za njih proročanski kaže: „Jehova reč šalje — velika su vojska žene koje dobru vest objavljuju.“

Međutim, ne treba mešati službu propovedanja koju obavljaju Svedokinje sa verskom službom žena u drugim religijama. Postoji izrazita razlika među njima. Šta je u pitanju?

Razlika je u tome kome propovedaju. U drugim religijama, posebno u nekim hrišćanskim, žene poučavaju unutar svojih crkava i to uglavnom vernike. Kod Jehovinih svedoka, žene propovedaju van skupštine, ljudima koje sreću u službi od kuće do kuće i drugde.

Još jedna razlika ogleda se u ulozi koju žene imaju u skupštini Jehovinih svedoka. U hrišćanskom svetu i drugim crkvama, žene poučavaju vernike doktrinama svoje religije. Međutim, u skupštini Jehovinih svedoka žene ne poučavaju u prisustvu krštenih muškaraca. Taj zadatak je poveren samo muškarcima koji služe kao učitelji (1. Timoteju 3:2; Jakovljeva 3:1).

U Bibliji se kaže da samo muškarcu može biti poverena odgovornost nadglednika. Zapazite načelo koje je izneo apostol Pavle kada je pisao drugom nadgledniku, Titu: „Ostavio sam te na Kritu [...] da imenuješ starešine po gradovima.“ Zatim je dodao da svaki starešina treba da bude „čovek kome se nema šta prigovoriti, koji ima samo jednu ženu“ (Titu 1:5, 6). Pavle je slična uputstva dao Timoteju: „Ako neko želi da služi kao nadglednik, hvale vrednu službu želi. Zato nadglednik treba da bude besprekoran, da ima samo jednu ženu, da bude [...] sposoban da poučava“ (1. Timoteju 3:1, 2).

Zašto samo muškarci imaju odgovornost nadgledanja? Pavle objašnjava: „Ženi ne dopuštam da poučava, niti da gospodari muškarcem, nego neka ćuti. Jer prvo je stvoren Adam, pa onda Eva“ (1. Timoteju 2:12, 13). Na osnovu redosleda kojim je Bog stvorio muškarca i ženu, možemo razumeti kome je poverio odgovornost poučavanja i nadgledanja.

Oni koji služe Jehovi oponašaju primer svog Vođe, Isusa Hrista. Učenik Luka je opisao Isusovu službu rečima: „Pošao je od grada do grada i od sela do sela, propovedajući i objavljujući dobru vest o Božjem kraljevstvu.“ Kasnije je Isus poslao svoje sledbenike da rade to isto: „Išli su od sela do sela objavljujući dobru vest“ (Luka 8:1; 9:2-6).

Danas, Jehovine sluge — i muškarci i žene — aktivno učestvuju u delu koje je Isus prorekao: „Ova dobra vest o kraljevstvu propovedaće se po celom svetu za svedočanstvo svim narodima, i tada će doći kraj“ (Matej 24:14).