Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

TOWEZERANI CIKHULUPIRO CAWO | REBHEKA

‘Ndisafuna Kuenda’

‘Ndisafuna Kuenda’

MU NDZIDZI ukhathimizirika cidima, Rebheka ayang’ana kukhaenda iye mbali padzulu. Pakumala masumana a ulendo, Rebheka adzolowera kubva kufamba kwa kamero mbali pa nsana payo. Kunyumba kudabalwa iye, ku Harane akusiya nduli kakamwe, madzana a makilometru kumulolo. Iye panango nee mbadaona pontho acibale ace. Panango mibvundzo thangwi ya kunaenda iye ikhali mizinji m’manyerezero mwace​—makamaka cincino mu ndzidzi wakuti ali cifupi na kufika kunaenda iye.

Iwo asiya nduli dziko ya Kanani na akhagwanda mu dziko ya mataka akuuma kakamwe, Negebu. (Genesi 24:62) Pisaoneka ninga Rebheka aona bira. Pisaoneka kuti n’dziko ineyi muli na pinyama pizinji pya ntsanga, pontho mataka mbakuuma thangwi ya minda, mbwenye kuli na mbuto zizinji zakudyesera pinyama. Kuna ntsogoleri wace mataka anewa mbakudzolowereka. Iye akhacimbiza toera kapanga patrau wace mphangwa zadidi​—Rebheka mbadakhala nkazace! Panango Rebheka akhabvundzika kuti ndi ntundu wanji wa umaso ukhafuna kukhala na iye mu dziko ineyi. Kodi mankhadzi wace wamamuna, Izaki, mbadakhala ninga ani? Iwo cipo aonana! Kodi iye mbadakomerwa kuona Rebheka? Mphapo, Rebheka anapibva tani thangwi ya Izaki?

M’madziko mazinji lero, kusakirwa nkazi ndi pinthu pyacilendo. Mbwenye, m’madziko anango nsambo unoyu ndi wakudzolowereka. Mwakukhonda tsalakana dziko yanu, imwe musatawira kuti Rebheka akhaenda ku dziko ikhakhonda iye dziwa. Mwakukhonda penula, iye akhali nkazi wacipapo na wacikhulupiro. Tisafunika kukhala na makhaliro anewa pakuthimbana na macinjo mu umaso. Pana makhaliro anango adidi na akupambulika anaphatanizwa na cikhulupiro ca Rebheka.

‘NDIRI KUENDA KATUNGA MADZI ANANGO TOERA KUDZAPASA MAKAMERO ANU’

Kucinja kukulu kudacitika mu umaso wa Rebheka kwatoma munjira yakuti panango mbidaoniwa ninga yakupwazika kakamwe. Rebheka akuzwa ku Harane peno cifupi na nzinda unoyu wa ku Mesopotamya. Anyakubala ace akhali akusiyana na anthu azinji a mu Harane. Iwo nee akhalambira Sin, mulungu mwezi. M’mbuto mwace, Mulungu wawo akhali Yahova.​—Genesi 24:50.

Rebheka akula ninga nkazi wakubalika kakamwe, mbwenye kubalika kwace nee kukhali kwakunja, peno kwapezi. Iye akhali na makhaliro adidi, apitiriza kukhala na makhaliro akucena akumanungo. Panyumba pawo akhali akupfuma kwakuti akhalimbo na anyabasa, mbwenye Rebheka nee akhatsalakanwa mwautumbe ninga mwana wa nyakupfuma; m’mbuto mwace, iye akula mbakaphata basa. Sawasawa na akazi azinji mu ntsiku zace, Rebheka akhali na mabasa mazinji toera kucita, kuphatanizambo kutungira madzi panyumba pawo. N’cidodo iye mbadakwata nkhali yace mbaithuka paphewa kuenda kuncera katunga madzi.​—Genesi 24:11, 15, 16.

Ntsiku inango n’cidodo, mudamala iye kudzadza nkhali yace, mamuna unango wakugwesera abwera pana iye. Mamuna alonga: “Ndaphata miyendo, ndipasenimbo ndimwe pang’ono madzi a n’nkhali mwanu.” Phembo ikhali ninga yakukhonda nentsa, pontho munjira yacilemedzo! Rebheka mbadakwanisa kuona kuti mamuna akhadabuluka kutali. Natenepa, mwakukhonda dembuka iye atsolimisa nkhali yace bulukira paphewa mbapasa mamuna madzi adidi na akutonthola. Rebheka adzindikira kuti mamuna akhali na nkumbi wa makamero khumi udagodama cifupi, pontho kuti mu combo cinaphatisirwa toera kumwesa pinyama nee cikhali na madzi. Rebheka mbadakwanisa kuona maso a mamuna unoyu wakugwesera mbamuyang’ana mwacidikhodikho, na iye akhafuna kupasa mwakudzala manja ninga mukhakwanisira iye. Natenepa Rebheka alonga: ‘Ndiri kuenda katunga madzi anango, toera kudzapasa makamero anu, amwembo, ninga munafunira iwo.’​—Genesi 24:17-19.

Onani kuti Rebheka nee aperekeka basi toera kumwesa makamero khumi, mbwenye aperekeka toera kuapasa madzi ninga munafunira iwo. Kamero ibodzi ingakhala na nyota kakamwe, inakwanisa kumwa malitru akupiringana 95 a madzi! Khala makamero onsene khumi akhali na nyota kakamwe, Rebheka aphata basa ineyi yakuwanga m’midzidzi mizinji. Ninga munapangiza ipyo, pisaonekeratu kuti makamero akhali na nyota kakamwe. * Kodi Rebheka akhapidziwa kuti mpaka papi anaphata basa ineyi? Nkhabe. Iye akhali dzololo, pontho wakufunisisa toera kuphata basa yakuwanga ninga munafunikira iyo toera kupangiza kuna mamuna unoyu wa dziko inango kuti iye ndi wakutambira alendo. Mamuna unoyu atawira kuperekeka kwace. Buluka penepo, mamuna unoyu akhayang’anisa Rebheka mu ndzidzi ukhafamba iye uku na uku, kudzadza nkhali yace mbaenda kakhutula mu combo cinamwera makamero mwakubwereza-bwereza.​—Genesi 24:20, 21.

Rebheka akhali munthu waphinga na wakutambira alendo

Citsandzo ca Rebheka ciri na mabvekero mazinji kakamwe kuna ife lero. Tiri kukhala mu ndzidzi wakuti kucenama kwanjipa kakamwe. Ninga mukhadalongerwa ipyo, anthu ‘mbadafuna pinthu pyawo pyokha basi,’ akukhonda funa kucitira pinthu anango. (2 Timoti 3:1-5) Akristu anathimbana na kucenama, mphyadidi kuleri mbiri ya m’Bhibhlya ya ntsikana unoyu wa ndzidzi wakale, wakuti acita maulendo akubwereza-bwereza kuenda kuncera.

Mwakukhonda penula, Rebheka adzindikira kuti mamuna wakugwesera akhamuyang’ana. Kumuyang’ana kwace nee kukhali kwakuipa; kukhapangiza kudzumatirwa, pontho kutsandzaya. Mudamalisa Rebheka basa yace, mamuna ule apereka miyoni ya mphete za ndalama kuna Rebheka! Buluka penepo abvundza: ‘Kodi, iwe ndiwe mwana wa ani? Ndinaona mbuto yakugona masiku ano ku nyumba kwa babako?’ Mudalonga Rebheka thangwi ya pa banja pawo, kutsandzaya kwa mamuna unoyu kwathimizirika. Panango thangwi ya kukomerwa, Rebheka athimiza: ‘Kunyumba kwathu alipo maningi maudzu matete, toera kudyesa nkumbi, pontho iripo mbuto yakugona’—uku kukhali kupasa kukulu kakamwe thangwi mamuna wakugwesera akhali na anango akhacita na iye ulendo. Buluka penepo Rebheka athamanga kuenda kunyumba kapanga mai wace pidacitika.​—Genesi 24:22-28, 32.

Mwakukhonda penula, Rebheka apfundziswa kukhala wakutambira alendo. Pana n’khaliro unango unapfundza ife wakuti ndi wakusoweka ntsiku zino wakuti unathimizira mathangwi athu toera kutowezera cikhulupiro ca ntsikana unoyu wa ntima wadidi. Cikhulupiro kuna Mulungu cisafunika kutikulumiza toera kutambira alendo. Yahova ndi wakutambira alendo, thangwi asapasa anthu onsene mwakudzala manja, pontho asafuna kuti alambiri ace acitembo pibodzi pyene. Tingakhala akutambira alendo ngakhale ale akuti nee anatilipa cinthu, tisatsandzayisa Babathu wakudzulu.​—Mateo 5:44-46; 1 Pedro 4:9.

“USAFUNIKA KUSANKHULIRA MWANANGA NKAZI”

Kodi mamuna unoyu adabwera pa ncera akhali ani? Iye akhali ntumiki wa Abhrahamu, m’bale wa yavu wace Rebheka. Natenepa, iye mbadatambirwa mwadidi ku nyumba ya Bhetueli, babace Rebheka. Dzina ya ntumiki unoyu panango ikhali Elyezere. * Anyakubala a Rebheka ampasa cakudya, mbwenye iye akhonda kudya mpaka kulonga thangwi ya kubwera kwace. (Genesi 24:31-33) Tinakwanisa kunyerezera Elyezere mbakalonga mwakukomerwa, thangwi iye akhadamala kuona kuti Yahova Mulungu, akhapasa nkhombo basa yace yakufunika. Munjira ipi?

Nyerezerani Elyezere mbakalonga mbiri yace mu ndzidzi wakuti babace Rebheka Bhetueli, na Labhani m’bale wace, akubvesera mwacidikhodikho. Iye aapanga kuti Yahova apasa nkhombo Abhrahamu mu dziko ya Kanani, pontho kuti Abhrahamu na Sara ali na mwana wamamuna, Izaki, wakuti anadzasala na pinthu pyonsene pya Abhrahamu. Abhrahamu akhadapasa ntumiki wace basa yakufunika kakamwe: Kusakira nkazi Izaki mwa acibale a Abhrahamu a n’dziko ya Harane.​—Genesi 24:34-38NM.

Abhrahamu acitisa Elyezere kudumbira kuti nee mbadasakira Izaki nkazi mu Kanani. Thangwi yanji? Thangwi Akanani nee akhalemedza, pontho nee akhalambira Yahova Mulungu. Abhrahamu akhadziwa kuti mu ndzidzi wakuthema Yahova anadzatcunyusa mbumba ineyi yakucita pyakuipa. Abhrahamu nee akhafuna kuti mwanace wakufunika, Izaki, acite uxamwali na anthu anewa, pontho kucita makhaliro awo aupombo. Iye akhadziwambo kuti mwanawo akhali na khundu ikulu mu kukwanirisika kwa maprofesiya a Mulungu.​—Genesi 15:16; 17:19; 24:2-4.

Elyezere apitiriza kupanga adantambira kuti mudafika iye pa ncera cifupi na Harane, aphembera kuna Yahova Mulungu. Iye aphemba Yahova toera kupembera pa kusankhulira Izaki nkazi toera amange naye banja. Munjira ipi? Elyezere aphemba Mulungu toera kumpasa cinyindiro cakuti nkazi akhafuna Iye kuti Izaki amange naye banja mbadabwera pa ncera. Angaphemba madzi akumwa, nkazi mbadapereka, tayu kuna Elyezere basi, mbwenyembo kuna makamero ace. (Genesi 24:12-14) Mbani adabwera mbacita basa ineyi mwakukomerwa? Rebheka! Nyerezerani mabvero akhali na Rebheka mudabva iye mbiri ikhalonga Elyezere kuna banja yace!

Bhetueli na Labhani akhadakhuyiwa kakamwe na mbiri ya Elyezere. Iwo alonga: ‘Pyonsene ipi pyabulukira kwa Yahova.’ Mwakubverana na mbiri ineyi, iwo acita cibverano ca banja, Rebheka mbakhala mankhadzi wa Izaki. (Genesi 24:50-54) Kodi pyenepi pisabveka kuti Rebheka nee akhafunika kulonga cinthu?

Masumana mangasi n’nduli, Elyezere akhadalonga kale pyenepi kuna Abhrahamu mu kubvundza: ‘Ndiye tani nkazi angakhonda kudza na ine?’ Abhrahamu akhadantawira: ‘Unadzasudzuka ku dumbiro idacita iwe pamaso panga.’ (Genesi 24:39, 41) Panyumba pa Bhetueli, ntsikana akhafunikambo kucita cisankhulo cace. Elyezere akomerwa kakamwe na kupembera kwa basa idatumwa iye, kwakuti macibese a ntsiku yakutowerera iye aphemba khala pinakwanisika kukwata Rebheka mbaenda naye ku Kanani. Anyakubala a Rebheka akhafuna kukhala na Rebheka ntsiku zinango khumi. Pakumalisira, iwo amalisa makani anewa mukulonga tenepa: ‘Mbatincemereni ntsikana, toera tinbvundze pinanyerezera iye.’​—Genesi 24:57.

Rebheka akhafunika kucita cisankhulo mu umaso wace. Iye mbadalonganji? Kodi iye mbadasankhula kubvera ntsisi babace na m’bale wace wamamuna, mbaphemba toera aleke kuenda ku dziko ikhakhonda iye dziwa? Kodi mbadaona unoyu ninga mwai wakucita khundu mu pinthu pikhapangiza kuti pikutsogolerwa na Yahova? Ntawiro wa Rebheka wapangiza kuti akhapibva tani thangwi ya macinjo anewa a mwandzidzidzi, panango akugopswa mu umaso wace. Mwakukhonda nentsa iye atawira: ‘Ndisafuna kuenda.’​—Genesi 24:58.

Rebheka akhali na n’khaliro wadidi kakamwe! Lero, misambo yathu thangwi ya kumanga banja inakwanisa kukhala yakusiyana kakamwe, mbwenye tinakwanisa kupfundza pizinji bulukira kwa Rebheka. Pikhandzudzumisa kakamwe nee pikhali pifuno pyace, mbwenye pya Mulungu wace, Yahova. Tingalonga pya kumanga banja lero, Mafala a Mulungu asapitiriza kupereka uphungu wadidi kakamwe, thangwi ya kusankhula munthu toera kumanga naye banja, pontho munadzakhala tani mamuna peno nkazi wadidi. (2 Akorinto 6:14, 15; Aefesi 5:28-33) Mphyadidi kutowezera citsandzo ca Rebheka mbaticita pinthu mwakubverana na maonero a Mulungu.

“MBANI MUNTHU ULE ANADZA KUNA IFE?”

Banja ya Bhetueli yapasa nkhombo mwanawo wakufunika Rebheka. Buluka penepo iye na makayaya wace, Dhebhora, pabodzi na atumiki anango acitsikana atoma ulendo unoyu pabodzi na Elyezere na andzace a paulendo. (Genesi 24:59-61; 35:8) Mwakukhonda dembuka, iwo asiya nduli dziko ya Harane. Ulendo ukhali wakulapha wa makilometru 800 peno cifupi na pyenepi, pontho panango aucita m’masumana matatu. Pisaoneka kuti ukhali ulendo wakunentsa kakamwe. Rebheka aona makamero mazinji mu umaso wace, mbwenye nee tiri na cinyindiro cakuti iye akhadziwa kufambisa mwadidi kamero. Bhibhlya isalonga pya banja yawo ninga ya kufuya mabira, tayu anyamalonda akuti akhafamba na mikumbi ya makamero. (Genesi 29:10) Munthu wakutoma kwene kufambisa kamero asanentseka thangwi ya kugogoda pa nsana payo​—maseze khala afambisa mu nsindzo wakucepa!

Munjira zonsene, Rebheka akuyang’ana kutsogolo, mwakukhonda penula mbakayesera kupfundza pyonsene pinakwanisa iye kwa Elyezere thangwi ya Izaki na banja yace. Nyerezerani mamuna wakugwesera mbakalonga na iye n’khundu mwa moto, mbakampanga pya mapikiro a Yahova kuna xamwali Wace Abhrahamu. Mulungu mbadalamusa kubulukira mu nzera wa banja ya Abhrahamu mwana wakuti mbadabweresa nkhombo kuna anthu onsene. Nyerezerani kudzumatirwa kudakhala na Rebheka mudadziwa iye kuti mapikiro a Yahova mbadakwanirisika kubulukira kuna mamunace wantsogolo, Izaki, na kuna iye!​—Genesi 22:15-18.

Rebheka apangiza kucepeseka kwakupambulika na kwakufunika

Pakumalisira, yafika ntsiku ikhafokotoza ife kubulukira pakutoma kwa nsolo uno. Mukhapita iwo na makamero ku Negebu na ceza ca kubira kwa dzuwa, Rebheka aona mamuna mbakafamba m’munda. Mamuna unoyu asaoneka ninga akunyerezera mwacidikhodikho. Tisaleri ‘Atcitha mwakucimbiza pa kamero,’ panango nee adikhira cinyama cigodame, mbabvundza ntsogoleri wace: “Mbani munthu ule anadza kuna ife na m’munda?” Mudadziwa iye kuti ndi Izaki, aphimbira nkhope yace na nguwo. (Genesi 24:62-65) Thangwi yanji? Macitiro anewa akhapangiza cilemedzo kuna ule akhafuna khala mamunace. Lero, n’khaliro unoyu wakungonjera usadzudzumisa anthu anango mbauona ninga wakale. Mwandimomwene, amuna na akazi anakwanisa kupfundza kubulukira kucepeseka kwa Rebheka. Mbani mwa ife anakhonda funa n’khaliro unoyu wakufunika?

Izaki, mamuna wa pyaka 40, akhapitiriza kutsukwala thangwi ya kuluza mai wace, Sara, wakuti alowa pyaka pitatu n’nduli. Tinakwanisa kulonga kuti Izaki akhali mamuna waufuni na wacitsalakano. Ndi nkhombo ikulu kakamwe kuna mamuna unoyu kupaswa nkazi waphinga, wakutambira alendo na wakucepeseka! Kodi uwiri wawo atsalakanana tani? Bhibhlya isalonga: ‘Iye anfuna.’​—Genesi 24:67; 26:8.

Ngakhale kuna ife, maseze papita pyaka madzana 39, mphyakukhonda nentsa kufuna Rebheka. Tinakwanisa tani kukhala acipapo, aphinga, akutambira alendo na akucepeseka ninga Rebheka? Ife tonsene​—ana na akulu, amuna na akazi, anyakumanga banja na anyakukhonda manga banja, tendeni titowezere cikhulupiro cace!

^ ndima 10 Dzuwa ikhadadoka. Mbiri ineyi nee isapangiza kuti Rebheka akhala pa ncera midzidzi mizinji. Iyo nee isafuna kupereka manyerezero akuti banja yace ikhagona mu ndzidzi udamalisa Rebheka kutungira madzi makamero peno kuti alipo adandzera toera kuona kuti thangwi yanji akhadembuka kuncera.

^ ndima 15 M’mbiri ineyi dzina ya Elyezere nee isalongwa, mbwenye pisaoneka kuti ntumiki unoyu akhali iye. Ntsiku inango Abhrahamu anyerezera kuti angakhonda kukhala na mwana toera kunsiyira mpfuma yace, mbadaipereka kuna Elyezere, natenepa Elyezere akhali ntumiki wankulu na wakunyindirika mwa atumiki onsene a Abhrahamu. Ineyi ndi njira inafokotozwa ntumiki wa m’mbiri ineyi.​—Genesi 15:2; 24:2-4.