NCENJEZI N.° 3 2016 | Munthu Wakufunika Angafa

Nkhabepo anakhonda khuyiwa na kufa. Tinacitanji ciwalo ca banja peno xamwali wathu wapantima angafa?

COVER SUBJECT

Munthu Wakufunika Angafa

Kodi munthu anathimbana tani na kutsukwala thangwi yakuferwa? Ciripo cidikhiro kwa anyakufunika athu adafa?

COVER SUBJECT

Kodi Mphyakuipa Kutsukwala Thangwi Yakuferwa?

Ndiye tani anango angaona kuti kutsukwala kwanu mungaferwa ndi kwakutekera?

COVER SUBJECT

Kuthimbana Na Kutsukwala Kwanu

Bhibhlya isapereka njira zakuphedza.

COVER SUBJECT

Kubalangaza Anyakuferwa

Ngakhale xamwali wapantima panango nee anadziwa pinafuna nyakuferwa.

COVER SUBJECT

Anyakufa Anadzakhala Pontho Maso!

Kodi cidikhiro ca m’Bhibhlya ndi candimomwene?

Kodi Imwe Mukhapidziwa?

Kodi babace Zuze akhali ani? Ndi ntundu wanji wa nguwo na tinta pikhaphatisirwa m’midzidzi yakale?

BHIBHLYA ISACINJA UMASO

Ndapfundza Kulemedza Akazi Na Umaso Wanga

Joseph Ehrenbogen aleri cinthu m’Bhibhlya cakuti cam’phedza kucinja umaso wace.

TOWEZERANI CIKHULUPIRO CAWO

‘Ndisafuna Kuenda’

Kusiyapo cikhulupiro, Rebheka apangiza makhaliro anango adidi.

Kodi Bhibhlya Isalonganji?

Ndi kwakuipa kulonga dzina ya Mulungu?