Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

NSOLO WA REVISTA | MUNTHU WAKUFUNIKA ANGAFA

Kuthimbana Na Kutsukwala Kwanu

Kuthimbana Na Kutsukwala Kwanu

Pana uphungu uzinji thangwi ya kutsukwala. Mbwenye si uphungu onsene tayu wakuti unaphedza. Anthu anango anadzakupangani toera kukhonda lira peno kukhonda kutsukwala. Anango anakukulumizani toera mupangize pakweca kutsukwala kwanu. Bhibhlya iri na maonero akulinganira kakamwe, akuti asaphedzerwa na anyakufufudza a ntsiku zino.

M’misambo inango mphyamanyadzo mamuna kulira. Kodi mphyakufunikadi kukhala na manyadzo kulira pamaso pa anthu? Anyakufufudza pya manyerezero adzindikira kuti kulira ndi mabvero acibaliro akupangiza kutsukwala. Midzidzi inango kulira kunakuphedzani toera kupungula kutsukwala kwanu. Mbwenye kukhonda kulira kunakwanisa kukhala kwakuipa m’mbuto mwakukhala kwadidi. Bhibhlya nkhabe phedzera maonero akuti kulira mu ndzidzi wakutsukwala ndi kwakuipa. Mwacitsandzo, nyerezerani Yezu. Maseze akhali na mphambvu yakulamusa munthu, iye alira pamaso pa anthu mudafa xamwali wace, Lazaro!​—Jwau 11:33-35.

Kazinji kene kuipirwa kusacita khundu yakutsukwala, makamaka khala munthu alowa mwakukhonda dikhira. Pana mathangwi mazinji anacitisa nyakuferwa kuipirwa, ninga mafala akukhonda nyerezerwa analongwa na anthu akulemedzeka. Mamuna wa ku Afrika Wakubangwe anacemerwa Mike afokotoza: “Ndikhali na pyaka 14 basi mudalowa baba. Mukhaikhwa iye, nkulu wa gereja ya Anglikana alonga kuti Mulungu asafuna anthu adidi na asaakwata mwakucimbiza. * Ndaipirwa kakamwe na mafala anewa thangwi tikhafuna babathu. Cincino, papita pyaka 63, mbwenye ndisapitiriza kuipirwa na mafala anewa.”

Ndiye tani pya kupasika mulando? Makamaka munthu angafa mwakukhonda dikhira, nyakuferwa panango ananyerezera: ‘pyenepi nee mbapidacitika mbandidacita ici peno cire.’ Peno khala mwaketesana na munthu adalowa, panango pinathimizira mabvero anu akupasika mulando.

Khala mukuthimbana na mabvero akupasika mulando na kuipirwa, mphyakufunika kukhonda bisa mabvero anu. M’mbuto mwace, longani na xamwali wakuti anakubveserani na kukupasani cinyindiro cakuti anyakuferwa azinji asathimbanambo na mabvero anewa. Bhibhlya isatikumbusa: ‘Xamwali anakufuna midzidzi yonsene, iye ndi m’bale ntsiku ya nyatwa.’​—Misangani 17:17.

Xamwali wadidi kakamwe wakuti nyakuferwa anakwanisa kukhala naye ndi Nciti wathu, Yahova Mulungu. Citani phembero mbamulonga pyonsene piri muntima mwanu kuna iye thangwi ‘iye asakutsalakanani.’ (1 Pedro 5:7) Kusiyapo pyenepi, iye asapikira kuti onsene anacita pyenepi anabalangazwa na ‘ntendere wa Mulungu wakupiringana ndzeru zonsene.’ (Afilipi 4:6, 7) Pontho, tawirisani Mulungu kuti akuwangiseni na Mafalace akubalangaza, Bhibhlya. Citani ndandanda wa malemba akubalangaza. (Onani  bokosi.) Munakwanisambo kukoya munsolo mangasi a iwo. Kunyerezera mwacidikhodikho malemba anewa panango kunakuphedzani namasiku mungakhala mwekhene, pontho mungakhonda phatwa na citulo.​—Izaiya 57:15.

Mu pyaka pyacincino, mamuna wa pyaka 40 wakuti tinancera Jack, aluza nkazace adalowa thangwi ya utenda wa câncer. Jack alonga kuti midzidzi inango asatsoperwa kakamwe. Mbwenye asagumana ciphedzo mukucita phembero. Iye alonga: “Ndingaphembera kuna Yahova, nee ndisatsoperwabve. Kazinji kene ndisalamuka namasiku mbandikhonda gona pontho. Ndingamala kuleri, kunyerezera mwacidikhodikho Malemba akubalangaza na kulonga mabvero anga onsene m’phembero, ndisakhurudzika mbandigumana ntendere wa m’manyerezero wakuti usandiphedza toera kugumana citulo.”

Ntsikana anacemerwa Vanessa aluza mai wace adalowa thangwi ya utenda. Iye aonambo mphambvu ya phembero. Iye alonga: “M’midzidzi ikhatsukwala ine, ndingacemera dzina ya Mulungu misozi ikhalimira kubuluka. Yahova abvesera maphembero anga, pontho ndzidzi onsene andipasa mphambvu ikhafuna ine.”

Aphungu anango a anyakuferwa asakulumiza anthu anatsukwala thangwi yakuferwa toera kucita khundu mu kuphedza anango peno kuperekeka toera kucita mabasa anango akuphedzera anthu. Kucita pyenepi kunakwanisa kubweresa kutsandzaya na kupungula kutsukwala kwa nyakuferwa. (Mach. 20:35) Anyakuferwa azinji Acikristu asadzindikira kuti kuphata basa mukuphedza anango kusaabalangaza kakamwe.​—2 Akorinto 1:3, 4.

^ ndima 5 Bhibhlya nkhabe pfundzisa pyenepi. Bhibhlya isapangiza mathangwi matatu anacitisa anthu kufa.​—Koelete 9:11, NM; Jwau 8:44, NM; Aroma 5:12.