Ndokoni pa mphangwa

Towezerani Cikhulupiro ca Amuna na Akazi Analongwa Bhibhlya

Kutomera pakucitwa kwa pinthu mpaka Cigumula

Abheli—‘Ngakhale Afa, Iye Aciri Kulonga’

Tinapfundzanji thangwi ya Abheli na cikhulupiro cace ngakhale iye nkhabe longwa maka m’Bhibhlya?

Nowa ‘Afamba Na Mulungu Wandimomwene’

Kodi Nowa na nkazace athimbana na pinentso pipi mukhakuza iwo anawo? Kodi apangiza tani cikhulupiro mukhamanga iwo bote?

Kutomera Cigumula Mpaka ku Ubitcu

Abhrahamu—‘Baba Wa Ale Onsene Ali Na Cikhulupiro’

Kodi Abhrahamu apangiza tani cikhulupiro? Kodi imwe musafuna kutowezera cikhulupiro ca Abhrahamu munjira zipi?

Rebheka: ‘Ndisafuna Kuenda’

Kusiyapo cikhulupiro, Rebheka apangiza makhaliro anango adidi.

“Ine Ndiri Pa Mbuto Ya Mulungu?”

Kodi banja yanu isathimbana na bibvu, kusandukira, peno kuidana? Khala ndi tenepo, mbiri ya m’Bhibhlya ya Zuze inakwanisa kukuphedzani.

Kutomera ku Ubitcu Mpaka mu Ndzidzi wa Mambo Wakutoma wa Izraeli

Rute—‘Kunaenda Imwe Ndinaendambo’

Thangwi yanji Rute akhali dzololo toera kusiya acibale ace na dziko yace? Ndi makhaliro api adapangiza iye akuti ancitisa kukhala wakufunika kakamwe kwa Yahova?

Rute—‘Akhali Nkazi Wadidi Kakamwe’

Kodi kumanga banja kwa Rute na Bhoazi kusatipfundzisanji? Tinapfundzanji kwa Rute na Naomi thangwi ya banja?

Iye Aphembera Kwa Mulungu Kubulukira Muntima

Cikhulupiro ca Yana kuna Yahova camphedza toera kupirira makhaliro akunentsa.

Samweli ‘Akhakula Mbakafuniwa Na Yahova’

Thangwi yanji uphale wa Samweli ukhali wakusiyana na anango? Ninji cidamphedza kuwangisa cikhulupiro cace pikhali iye mu tabhernakulu?

Samweli Akhala Wakukhulupirika Mwakukhonda Tsalakana Nyatwa

Tonsene tisathimbana na nyatwa pabodzi na pinthu pyakuti pisayesera cikhulupiro cathu. Kodi kupirira kwa Samweli kusatipfunzisanji?

Kutomera mu Ndzidzi wa Mambo Wakutoma wa Izraeli Mpaka Kubalwa Kwa Yezu

Abhigayeli Acita Pinthu Mwandzeru

Kodi tinapfundzanji kubulukira ku makhaliro akunentsa a banja ya Abhigayeli?

Eliya Atsidzikiza Ulambiri Wandimomwene

Tinatowezera tani Eliya pakulonga na ale anakhonda pipfundziso pya Bhibhlya?

Eliya Aona, Mbadikhira

Kodi mprofeta Eliya aphembera tani mu ndzidzi ukhadikhira iye Yahova toera kukwanirisa pikiro yace?

Eliya Abalangazwa Na Mulungu Wace

Ndi pinthu pipi pidacitisa Eliya kutsukwala, mpaka kuphemba kufa?

Yona Apfundza Kubulukira M’madawo Ace

Ninga pidacitikira Yona, kodi midzidzi inango musagopa kucita basa idakupasani Yahova? Mbiri yace isatipfundzisa pinthu pyakufunika kakamwe thangwi ya kupirira na ntsisi za Yahova.

Yona Apfundza Kufunika Kwakubvera Ntsisi Anango

Kodi mbiri ya Yona inatiphedza tani toera kudinga piri muntima mwathu?

Estere Atsidzikiza Mbumba Ya Mulungu

Kupangiza ufuni wakudzimana ninga Estere kusaphemba cikhulupiro na cipapo.

Estere Acita Pinthu Mwandzeru, Mwacipapo Mbakanyerezera Anango

Kodi Estere acita tani pinthu mwakukhonda kucenama kuna Yahova na kuna mbumbace?

Kutomera Kubalwa Kwa Yezu Mpaka Kufa Kwa Apostolo

Mariya—‘Ndiri Pano Bitcu Wa Yahova!’

Kodi ntawiro wa Mariya kuna anju Gabhriyeli usapangizanji thangwi ya cikhulupiro cace? Ndi makhaliro api anango adidi adapangiza iye?

Mariya Adziwa ‘Mabvekero a Pyenepi Muntima Mwace’

Pidacitikira Mariya ku Bhetelehemu pyawangisa cikhulupiro cace ku mapikiro a Yahova.

Zuze Atsidzikiza, Atsalakana, Mbakhala Wakukhulupirika

Ndi pinthu pipi pidacita Zuze toera kutsidzikiza banjace? Thangwi yanji iye akwata Mariya na Yezu mbaenda nawo ku Ejito?

Marta—‘Ine Ndisakhulupira’

Kodi Marta apangiza tani cikhulupiro cakuwanga, ngakhale pakutsukwala?

Pedhru Akunda Kugopa Na Kupenula

Kupenula kusacimwanisa munthu kucita pinthu pikhafuna iye. Mbwenye Pedhru akunda kugopa na kupenula pakutowerera Yezu.

Pedhru Akhala Wakukhulupirika Pakuyeserwa

Kodi cikhulupiro ca Pedhru na kukhulupirika kwace kwamphedza tani toera kutambira uphungu wa Yezu?

Pedhru Apfundza Kulekerera Kubulukira Kwa Mbuyace

Kodi Yezu apfundzisanji Pedhru thangwi yakulekerera? Ninji pinapangiza kuti Yezu akhadalekerera Pedhru?