Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

BHIBHLYA ISACINJA UMASO WA ANTHU

Ndapfundza Kulemedza Akazi Na Umaso Wanga

Ndapfundza Kulemedza Akazi Na Umaso Wanga
  • CAKA CAKUBALWA: 1960

  • DZIKO YAKUBALWA: FRANSA

  • MBIRI: AKHAPHATISIRA MITOMBWE YAKULEDZERESA NA AKHAPWAZA AKAZI

MBIRI YANGA:

Ndabalwa ku Mulhouse, kumulolo kwa Fransa, mu cisa cakutcerenga cakudziwika na uphanga. Ndisakumbuka mbandiri mwana kuona nthonga zikhacitika m’mabanja pa cisa. M’banja yathu, akazi akhapwazwa, pontho kazinji kene nee akhaphembwa maonero na amuna. Ndapfundziswa kuti basa ya akazi ndi kuphika, kutsalakana amuna na ana.

Uwana wanga ukhali wakunentsa. Mukhali ine na pyaka khumi, babanga alowa thangwi yakumwa. Pakupita pyaka pixanu m’bale wanga wamamuna apheka ekha. Mu caka cibodzi cene, ndaona anthu a banja ibodzi ene kuphana thangwi ya kuidana. Pyenepi pyanditsukwalisa kakamwe. Acibale anga andipfundzisa kuphatisira mipeni na mpfuti, pontho kumenyana na munthu pingafunika. Na thangwi ineyi ndatoma kulemba manungo anga onsene na kumwa kakamwe.

Na pyaka 16, ndikhamwa magarafa 10 peno 15 a serveja pa ntsiku ibodzi ene, pontho mwakukhonda dembuka ndatoma kuphatisira mitombwe inango. Toera kuphedzera misambo yanga, ndikhagulisa utale wakale mbanditoma kuba. Na pyaka 17 ndikhapitiswa nkaidi kazinji kene. Ndapitiswa nkaidi maulendo 18 thangwi ya kuba na uphanga.

Mukhali ine nkati mwa pyaka 20, makhaliro anga atekera. Pa ntsiku ndikhafumali masigaro 20, ndikhaphatisira heroína na mitombwe inango yakukhonda tawiriswa. Maulendo mazinji, ndikhali cifupi na kufa thangwi yakuphatisira mitombwe mwakupiringana midida. Ndatoma kugulisa mitombwe yakuledzeresa, natenepa konsene kukhafamba ine ndikhali na mipeni na mpfuti. Ntsiku inango ndayesera kulasa mamuna mbwenye bhala yapeuka mbitsakama pa bhande yace! Pikhali ine na pyaka 24, mama alowa, mbandiipirwa kakamwe. Ndingafika cifupi na anthu, iwo akhandithawa mbaenda ku khundu inango ya nseu thangwi yakugopa. Thangwi ya kumenyana, kazinji kene kumala kwa sumana ndikhakumalira kupolixa peno ku nyumba ya ungumi toera kusoniwa pironda pyanga.

Mukhali ine na pyaka 28, ndamanga banja. Thangwi ya makhaliro anga, nee ndikhatsalakana nkazanga mwacilemedzo. Ndikhantikana na kum’menya. Nee tikhacita pinthu pabodzi ninga banja. Ndikhanyerezera kuti kuna iye basi ene pyakwana kumpasa mikufu mizinji ya kuba. Buluka penepo, cacitika cinthu mwandzidzidzi. Nkazanga atoma kupfundza Bhibhlya na Mboni za Yahova. Mudacita iye pfundziro yakutoma, asiya kufumali, nee akhatawira pontho kobiri ya kuba na andibwezera mikufu yonsene ya kuba idampasa ine. Ndaipirwa kakamwe. Ndikhapingiza pfundziro yace ya Bhibhlya na kumpepesera utci wa sigaro kunkhope. Kusiyapo pyenepi, ndikhampasa manyadzo pa cisa cathu.

Ntsiku inango na masiku, ndagasa nyumba yathu thangwi ya kuledzera. Nkazanga apulumusa ine pabodzi na mwanathu wankazi wa pyaka pixanu. Mudasisimuka ine pakuledzera, ndapasika mulando kakamwe. Pantsi pa ntima, ndikhanyerezera kuti Mulungu nee mbadandilekerera. Ndakumbuka ntsiku inango idalonga nyantsembe kuti anyakuipa asaenda ku infernu. Ngakhale dotoro wanga andipanga: “Pyakumalira! Iwe nkhabe kupulumusika.”

BHIBHLYA YACINJA TANI UMASO WANGA:

Mudamala kupya nyumba yathu, tafuluka mbatienda kakhala kwa anyakubala a nkazanga. Mudabwera Mboni za Yahova dzacedzera nkazanga, ndaabvundza: “Mulungu anakwanisa kulekerera madawo anga onsene?” Iwo andipangiza m’Bhibhlya lemba ya 1 Akorinto 6:9-11. Lemba ineyi isalonga pinthu pyakuti Mulungu asapiida, mbwenye isathimiza mafala awa: ‘Anango pa nsoka pano akhacita ipi pyonsene.’ Mafala anewa andipasa cinyindiro cakuti mphyakukwanisika kucinja makhaliro anga. Buluka penepo, Mboni za Yahova zandipasa cinyindiro cakuti Mulungu asandifuna mu kundipangiza lemba ya 1 Jwau 4:8. Na kuwangiswa kweneku, ndaphemba Mboni za Yahova toera kundipfundzisa Bhibhlya kawiri pa sumana, mbanditoma kuenda ku misonkhano Yacikristu. Ndzidzi onsene ndikhacita phembero kuna Yahova.

Mu nthanda ibodzi ene, ndatonga kusiya kuphatisira mitombwe yakuledzeresa na pyakumwa pyakuledzeresa. Mwakukhonda dembuka ndadzindikira kuti ndiri pa nkhondo na manungo anga! Ndathimbana na kulota pyakugopswa namasiku, kupha kwa nsolo, kukomoka na pidzindikiro pinango pya utenda. Mbwenye, mu ndzidzi ubodzi ene, ndikhapibva ninga Yahova andiphata djanja na kundiwangisa. Ndakhala na mabvero mabodzi ene ninga a mpostolo Paulu. Thangwi ya ciphedzo cidapaswa iye na Mulungu, Paulu alemba: ‘Ine ndisakwanisa pyonsene mwa uyu anandipasa mphambvu.’ (Afilipi 4:13) Mukupita kwa ndzidzi, ndakwanisambo kusiya fumali.​—2 Akorinto 7:1.

Kusiyapo kutsalakana mwadidi umaso wanga, Bhibhlya yaphedzambo kuthambaruka kwa banja yathu. Ndacinja njira ikhatsalakana ine nkazanga. Ndatoma kupangiza cilemedzo kuna nkazanga, pontho kulonga “ndaphata miyendo” na “ndikupereka takhuta.” Ndatoma kukhala baba wandimomwene kuna mwanathu. Mudamala ine caka ca kupfundza Bhibhlya, ndatowezera citsandzo ca nkazanga mu kupereka umaso wanga kwa Yahova mbandibatizwa.

NDAPHINDULA TANI:

Ndisakhulupira kuti midida ya Bhibhlya yapulumusa umaso wanga. Ngakhale acibale anga akuti nee ndi Mboni za Yahova asapidziwa kuti mbandidafa na mitombwe yakuledzeresa peno thangwi ya kumenyana.

Umaso wa banja yanga wacinja kakamwe na pipfundziso pya Bhibhlya pyakuti pyapangiza basa yanga ninga mamuna na baba. (Aefesi 5:25; 6:4) Tatoma kucita pinthu pabodzi ninga banja. Cincino, m’mbuto mwakusiyira nkazanga basa yakuphika, ndisakomerwa kum’phedza m’mabasa ace ninga m’mwazi mphangwa wa ndzidzi onsene. Iyembo asatsandzaya kundiphedza m’basa yanga ninga nkulu wa mpingo.

Ufuni na ntsisi za Yahova Mulungu pyakhuya kakamwe umaso wanga. Ndiri na cifuno cikulu ca kulonga pya makhaliro ace kuna ale anaoneka ninga akusowa cidikhiro, thangwi azinji akhandionambo tenepo. Ndisadziwa kuti Bhibhlya iri na mphambvu za kuphedza munthu kugumana umaso wadidi na wa cifuniro. Bhibhlya nee yandipfundzisa basi kupangiza ufuni na kulemedza amuna na akazi, mbwenye yandiphedzambo toera kulemedza umaso wanga.