Tsamba Kuna Akristu a ku Efeso 5:1-33

  • Makani akucena na makhaliro akucena (1-​5)

  • Fambani ninga ana a ceza (6-​14)

  • Khalani akudzala na nzimu wakucena (15-​20)

    • Phatisirani mwadidi kakamwe ndzidzi wanu (16)

  • Uphungu kuna amuna na akazi akumanga banja (21-​33)

5  Natenepa, towezerani Mulungu,+ ninga anace akufunika,  pontho pitirizani kupangiza ufuni,*+ sawasawa ninga mudatifunira* Kristu,+ mbaperekeka thangwi ya ife* ninga muoni, pontho ninga ntsembe, khwema yakununkhira mwadidi kuna Mulungu.+  Ulukwali* na ntundu onsene wa macitiro akunyanyasa peno kusirira,* nee pisafunika kulongwa* pakati panu,+ thangwi pinthu pyenepi si pyakuthema tayu kuna anthu akucena;+  nee makhaliro akupasa manyadzo, nee makani audzemwa, nee kusendzeka mwakuzuda,*+ pyakuti ndi pinthu pyakukhonda thema; mbwenye perekani takhuta kuna Mulungu.+  Thangwi imwe musadziwa, mbamudzindikira mwekhene kuti: Munthu waulukwali,*+ peno munthu anacita pinthu pyakunyanyasa, peno nyakusirira,*+ pyakuti pisabveka kulambira madzimunthu, nkhabe kudzapita mu Umambo wa Kristu na wa Mulungu.+  Nee munthu mʼbodzi asafunika kukunyengezani na mafala apezi, thangwi pinthu pyenepi ndipyo pinadzesa ukali wa Mulungu kuna anthu* akukhonda bvera.  Natenepa, lekani kucitambo pinthu pinacita iwo;*  thangwi kale imwe mukhali cidima, mbwenye cincino ndimwe ceza+ thangwi yakuphatana kwanu na Mbuya.+ Pitirizani kufamba ninga ana a ceza,  thangwi nsapo wa ceza usaphataniza ntundu onsene wa udidi, ulungami na undimomwene.+ 10  Pitirizani kudzindikira kuti ndi pinthu pipi pinakomerwa+ na Mbuya; 11  lekani kuphata pontho mabasa a ncidima akukhonda bala misapo;+ mbwenye apangizeni kuti ndi akuipa. 12  Thangwi pinthu pinacita iwo ncibisobiso pisapasa manyadzo na kupilonga kwene. 13  Mbwenye pinthu pyonsene pinaikhwa pakweca* pisapangizwa na ceza, thangwi pinthu pyonsene pinapangizwa pakweca ndi ceza. 14  Na thangwi ineyi, pisalongwa kuti: “Lamukani imwe anagona, lamukani pakati pa anyakufa,+ munjira ineyi, Kristu anadzakumwanikirani.”+ 15  Natenepa, citani mphole-mphole kakamwe toera mukhonde kufamba ninga anthu akusowa ndzeru, mbwenye ninga anthu audziwisi, 16  pontho phatisirani mwadidi kakamwe ndzidzi wanu,*+ thangwi ntsiku zino ndi zakuipa.* 17  Na thangwi ineyi, lekani kukhala pontho ninga mapswiru, mbwenye pitirizani kubvesesa kuti ninji pinafuna Yahova.*+ 18  Pontho, lekani kuledzera na vinyu,+ thangwi isatsogolera ku macitiro akuipa kakamwe,* mbwenye khalani akudzala na nzimu wakucena. 19  Longani unango na ndzace* mbamuphatisira masalmo, nyimbo zakusimba nazo Mulungu na nyimbo zauzimu,+ pontho imbirani Yahova* nyimbo zakunsimba+ kubulukira pantsi pa ntima,+ 20  ndzidzi onsene mupereke takhuta+ kuna Mulungu wathu na Babathu thangwi ya pinthu pyonsene mu dzina ya Mbuyathu Yezu Kristu.+ 21  Mʼbodzi na mʼbodzi mbabvere ndzace,+ thangwi yakulemedza* kwanu Kristu. 22  Akazi abvere amunawo+ ninga munabvera iwo Mbuya, 23  thangwi mamuna ndi nsolo wa nkazace,+ ninga Kristu ndi nsolo wa mpingo+ na mpulumusi wa manungo anewa. 24  Mwandimomwene, ninga mpingo usabvera Kristu, akazi asafunikambo kubvera amunawo mu pinthu pyonsene. 25  Amuna, pitirizani kufuna akazanu,+ ninga Kristu afunambo mpingo, mbaperekeka thangwi ya iwo,+ 26  toera iye aucenese, autsuke, mbausambisa na madzi a mafala a Mulungu,+ 27  toera mpingo ukhale wakubalika pamaso pace, wakusowa midonthi nee makhunyari,* peno pinthu pinango ninga pyenepi,+ mbwenye ukhale wakucena na wakusowa cilema.+ 28  Munjira ibodzi ene, amuna asafunika kufuna akazawo ninga munafunira iwo manungo awo. Mamuna anafuna nkazace asafunika ekhene, 29  thangwi nkhabepo munthu anaida manungo ace, mbwenye iye asaadyesa mbaatsalakana mwadidi, ninga pinacita Kristu kuna mpingo, 30  thangwi ife ndife makhundu a manungo ace.+ 31  “Na thangwi ineyi, mamuna anadzasiya babace na mai wace mbaphatana* na nkazace, pontho uwiri wawo anadzakhala manungo mabodzi basi.”+ 32  Cibisobiso ici cakucena+ ndi cikulu. Cincino ine ndiri kulonga thangwi ya Kristu na mpingo.+ 33  Mbwenye mʼbodzi na mʼbodzi wa imwe asafunika kufuna nkazace+ ninga munafunikira iye ekhene; munjira inango, nkazi asafunika kulemedza kakamwe mamunace.+

Pidzindikiro Pyapantsi

Peno: “kufamba mu ufuni.”
Munjira inango: “mudakufunirani.”
Munjira inango: “imwe.”
Peno: “kubveka.”
Peno: “kufuna pyonsene.”
Mucigerego ndi porneia. Onani Mabvekero a Mafala Anango.
Peno: “mwaulukwali.”
Peno: “anafuna pyonsene.”
Onani Mabvekero a Mafala Anango, “Ulukwali.”
Fala na Fala: “ana.”
Peno: “lekani kubvungazikana pabodzi na iwo.”
Peno: “pinasandikwa.”
Peno: “thangwi tiri kukhala mu ntsiku zakuipa.”
Fala na Fala: “pontho gulani ndzidzi udakhazikiswa.”
Peno: “akukhonda kubvera.”
Munjira inango: “kuna imwe ene.”
Fala na Fala: “yakugopa.”
Peno: “mpfinyonyo.”
Peno: “mbapitiriza kukhala.”