Soma ibirimo

Reba urutonde rw'ibirimo

Igitabo cy’Abalewi

Ibice

Ibirimo

 • 1

  • Igitambo gitwikwa n’umuriro (1-17)

 • 2

  • Ituro ry’ibinyampeke (1-16)

 • 3

  • Igitambo gisangirwa (1-17)

   • Ntimuzarye ibinure cyangwa amaraso (17)

 • 4

  • Igitambo cyo kubabarirwa ibyaha (1-35)

 • 5

  • Ibyaha bitandukanye n’ibitambo byagombaga gutambwa (1-6)

   • Kuvuga ibyaha abandi bakoze (1)

  • Ibitambo abakene bashoboraga gutanga (7-13)

  • Igitambo cyo gukuraho icyaha umuntu yakoze atabishaka (14-19)

 • 6

  • Ibindi birebana n’igitambo cyo gukuraho icyaha (1-7)

  • Amabwiriza arebana n’ibitambo (8-30)

   • Igitambo gitwikwa n’umuriro (8-13)

   • Ituro ry’ibinyampeke (14-23)

   • Igitambo cyo kubabarirwa ibyaha (24-30)

 • 7

  • Amabwiriza arebana n’ibitambo (1-21)

   • Igitambo cyo gukuraho icyaha (1-10)

   • Igitambo gisangirwa (11-21)

  • Kurya ibinure cyangwa amaraso ntibyemewe (22-27)

  • Ibigenewe abatambyi (28-36)

  • Amagambo asoza ibirebana n’ibitambo (37, 38)

 • 8

  • Aroni ashyirwaho ngo abe umutambyi (1-36)

 • 9

  • Aroni atamba ibitambo (1-24)

 • 10

  • Umuriro uturutse kuri Yehova wica Nadabu na Abihu (1-7)

  • Amabwiriza y’abatambyi arebana no kunywa no kurya (8-20)

 • 11

  • Inyamaswa zanduye n’izitanduye (1-47)

 • 12

  • Kwiyeza umugore amaze kubyara (1-8)

 • 13

  • Amabwiriza arebana n’ibibembe (1-46)

  • Ibibembe biri mu mwenda (47-59)

 • 14

  • Kwiyezaho ibibembe (1-32)

  • Kweza amazu yanduye (33-57)

 • 15

  • Umuntu wandujwe n’ibimuvamo (1-33)

 • 16

  • Umunsi wo Kwiyunga n’Imana (1-34)

 • 17

  • Ihema ryo guhuriramo n’Imana, ahantu ho gutambira ibitambo (1-9)

  • Kurya amaraso ntibyemewe (10-14)

  • Amabwiriza arebana n’inyamaswa zapfuye (15, 16)

 • 18

  • Imibonano mpuzabitsina itemewe n’amategeko (1-30)

   • Ntimukigane Abanyakanani (3)

   • Imibonano mpuzabitsina hagati y’abantu bafitanye isano (6-18)

   • Kugirana imibonano mpuzabitsina n’umugore ari mu mihango (19)

   • Ubutinganyi (22)

   • Kugirana imibonano mpuzabitsina n’inyamaswa (23)

   • ‘Ntimuziyanduze kugira ngo mutazirukanwa mu gihugu’ (24-30)

 • 19

  • Amategeko atandukanye arebana no kwera (1-37)

   • Gusarura imyaka (9, 10)

   • Kwita ku bantu bafite ubumuga bwo kutumva no kutabona (14)

   • Gusebanya (16)

   • Ntukagirire inzika mugenzi wawe (18)

   • Ntimugakore ibikorwa by’ubumaji n’ubupfumu (26, 31)

   • Kwicisha imanzi birabujijwe (28)

   • Kubaha abageze mu za bukuru (32)

   • Gufata neza abanyamahanga (33, 34)

 • 20

  • Gusenga Moleki; ubupfumu (1-6)

  • Kuba umuntu wera no kubaha ababyeyi (7-9)

  • Ibyaha by’ubusambanyi bihanishwa urupfu (10-21)

  • Mujye muba abantu bera kugira ngo muzagume mu gihugu (22-26)

  • Abapfumu bazicwe (27)

 • 21

  • Abatambyi bagomba kuba abantu bera kandi bakaba abantu batanduye (1-9)

  • Umutambyi mukuru ntiyagombaga kugira icyo yiyandurisha (10-15)

  • Abatambyi ntibagomba kuba bafite inenge (16-24)

 • 22

  • Abatambyi babaga batanduye; kurya ku bintu byera (1-16)

  • Amatungo yo gutamba adafite inenge ni yo yonyine Imana yemera (17-33)

 • 23

  • Iminsi yera n’iminsi mikuru (1-44)

   • Isabato (3)

   • Pasika (4, 5)

   • Umunsi Mukuru w’Imigati Itarimo Umusemburo (6-8)

   • Ituro ry’imyaka yeze mbere (9-14)

   • Umunsi Mukuru w’Ibyumweru (15-21)

   • Uko bagomba gusarura imyaka (22)

   • Umunsi Mukuru wo Kuvuza Impanda (23-25)

   • Umunsi wo Kwiyunga n’Imana (26-32)

   • Umunsi Mukuru w’Ingando (33-43)

 • 24

  • Amavuta y’amatara yo mu ihema ryo guhuriramo n’Imana (1-4)

  • Imigati igenewe Imana (5-9)

  • Utuka Izina ry’Imana agomba kwicwa (10-23)

 • 25

  • Umwaka w’Isabato (1-7)

  • Umwaka wa Yubile (8-22)

  • Gusubizwa amasambu (23-34)

  • Uko abakene bitabwagaho (35-38)

  • Amategeko arebana n’abagaragu (39-55)

 • 26

  • Kwirinda gusenga ibigirwamana (1, 2)

  • Kumvira bihesha imigisha (3-13)

  • Ibihano byo kutumvira (14-46)

 • 27

  • Gutanga ingurane y’ibintu byeguriwe Imana (1-27)

  • Ibintu byeguriwe Yehova burundu (28, 29)

  • Ingurane y’ibya cumi (30-34)