2 Samweli 13:1-39

13  Dore uko byagenze nyuma y’ibyo: Abusalomu+ umuhungu wa Dawidi yari afite mushiki we mwiza cyane witwaga Tamari,+ maze Amunoni+ umuhungu wa Dawidi aramubenguka.+  Nuko abura amahwemo ararwara+ bitewe na mushiki we Tamari. Kubera ko yari isugi, Amunoni yabonaga+ ko bitamworohera kugira icyo amukoraho.+  Amunoni yari afite incuti yitwaga Yehonadabu,+ mwene Shimeya,+ umuvandimwe wa Dawidi. Yehonadabu uwo yari inyaryenge.  Abaza Amunoni ati “wa mwana w’umwami we, ko ugenda urushaho kuzongwa uko bwije n’uko bukeye, ubiterwa n’iki? Ese ntiwambwira?”+ Amunoni aramusubiza ati “nabengutse+ Tamari, mushiki+ wa Abusalomu umuvandimwe wanjye.”  Yehonadabu aramubwira ati “genda uryame wirwaze.+ So ari buze kukureba nta kabuza; maze umubwire uti ‘ndakwinginze reka mushiki wanjye Tamari aze kundeba, atekere utwokurya tw’umurwayi imbere yanjye maze atumpe nturye.’”+  Nuko Amunoni araryama, arirwaza,+ umwami aza kumureba. Amunoni abwira umwami ati “ndakwinginze reka mushiki wanjye Tamari aze atekere utugati* tubiri imbere yanjye, angaburire utugati tw’umurwayi.”  Dawidi atuma kuri Tamari mu rugo ngo bamubwire bati “jya kwa musaza wawe Amunoni, umutekere utugati two guhumuriza umurwayi.”  Tamari ajya kwa musaza we Amunoni,+ asanga aryamye. Afata ifu arayiponda, akorera utugati imbere ya Amunoni, araduteka.  Hanyuma Tamari aterura ipanu ifukuye, asuka utwo tugati imbere ya Amunoni, ariko Amunoni yanga kurya, aravuga ati “musohore abantu bose!”+ Nuko abantu bose barasohoka. 10  Amunoni abwira Tamari ati “nzanira utugati two guhumuriza umurwayi mu cyumba, utungaburire.” Tamari afata twa tugati yari yakoze, atuzanira musaza we Amunoni mu cyumba. 11  Amwegereye ngo atumuhe arye, Amunoni ahita amusumira,+ aramubwira ati “mushiki wanjye,+ ngwino turyamane.”+ 12  Icyakora Tamari aramubwira ati “oya musaza wanjye! Winkoza isoni.+ Ibyo nta ho byabaye muri Isirayeli.+ Wikora ayo mahano!+ 13  Urumva icyo kimwaro nagikwiza he? Kandi nawe waba ubaye nk’umwe mu bagabo b’abapfapfa muri Isirayeli. None rero ndakwinginze, genda ubibwire umwami kuko atazakunyima.” 14  Ariko yanga kumwumvira, ahubwo amurusha imbaraga, aryamana+ na we amukoza isoni.+ 15  Guhera ubwo Amunoni amwanga urunuka. Urwango yamwanze rwarutaga urukundo yari yaramukunze. Nuko Amunoni aramubwira ati “haguruka ugende!” 16  Tamari aramubwira ati “oya musaza wanjye! Ikibi ugiye gukora unyirukana kirakomeye kuruta icyo wankoreye!” Icyakora Amunoni yanga kumwumva. 17  Amunoni ahamagara umugaragu we wamukoreraga, aramubwira ati “irukana uyu muntu ave hano, umusohore, umukingiranire hanze.” 18  (Tamari yari yambaye ikanzu y’amabara,+ kuko ayo ari yo makanzu atagira amaboko abakobwa b’umwami bakiri amasugi bambaraga.) Umugaragu we aramusohora, amukingiranira hanze. 19  Tamari ayorera ivu+ ku mutwe, ashishimura ikanzu y’amabara yari yambaye, yikorera amaboko+ agenda arira inzira yose. 20  Musaza we Abusalomu+ aramubaza ati “ni musaza wawe Amunoni+ wagukoreye ibya mfura mbi? Mushiki wanjye, icecekere. Ni musaza wawe.+ Ntukomeze kubitekerezaho.” Nuko Tamari akomeza kwibera kwa musaza we Abusalomu, yigunze. 21  Umwami Dawidi yumvise ibyo bintu+ ararakara cyane.+ 22  Kuva icyo gihe Abusalomu ntiyongera kuvugana na Amunoni, cyaba ikibi cyangwa icyiza. Abusalomu yanga+ Amunoni cyane amuziza ko yakojeje isoni mushiki we Tamari. 23  Hashize imyaka ibiri yuzuye, Abusalomu ashaka abo gukemura ubwoya bw’intama+ ze zari i Bayali-Hasori, hafi ya Efurayimu.+ Nuko Abusalomu atumira abahungu b’umwami bose.+ 24  Abusalomu asanga umwami aramubwira ati “umugaragu wawe yatumyeho abo gukemura ubwoya bw’intama ze. None ndakwinginze, umwami azane n’abagaragu be, bajyane n’umugaragu wawe.” 25  Ariko umwami abwira Abusalomu ati “oya mwana wa, reka twe kugenda twese tutakubera umutwaro.” Nubwo yakomeje kumwinginga,+ umwami yanze ko bajyana, ariko amuha umugisha.+ 26  Amaherezo Abusalomu aravuga ati “niba wowe utaje, ndakwinginze ureke umuvandimwe wanjye Amunoni aze tujyane.”+ Umwami aramubaza ati “kuki se ushaka ko mujyana?” 27  Abusalomu aramwinginga cyane,+ nuko umwami yohereza Amunoni n’abahungu b’umwami bose barajyana. 28  Abusalomu ategeka abagaragu be ati “umutima wa Amunoni numara kunezerwa, divayi yamugezemo,+ nkababwira nti ‘mwice Amunoni!’ Muhite mumwica ntimutinye.+ Si jye uri bube mbibategetse? Mukomere kandi mube intwari.” 29  Abagaragu ba Abusalomu bagenza Amunoni uko Abusalomu yabategetse.+ Nuko abandi bahungu b’umwami bose barahaguruka buri wese yurira inyumbu ye, barahunga. 30  Bakiri mu nzira, inkuru igera kuri Dawidi igira iti “Abusalomu yishe abahungu b’umwami bose, nta n’umwe warokotse.” 31  Umwami abyumvise arahaguruka ashishimura imyambaro+ ye arambarara hasi.+ Abagaragu be bose bari bamuhagaze iruhande, na bo bashishimuye imyambaro+ yabo. 32  Ariko Yehonadabu+ mwene Shimeya+ umuvandimwe wa Dawidi, aramubwira ati “databuja ntatekereze ko abahungu b’umwami bose bishwe. Amunoni ni we wenyine wapfuye+ bitegetswe na Abusalomu, kuko yari yarabigambiriye+ uhereye umunsi Amunoni yakozaga isoni+ mushiki we Tamari.+ 33  None umwami databuja ntiyite ku magambo bamubwiye ngo ‘abana b’umwami bose bapfuye.’ Amunoni ni we wenyine wapfuye.” 34  Hagati aho Abusalomu arahunga.+ Nyuma yaho, umusore wari umurinzi+ arebye abona abantu benshi baje baturutse inyuma ye mu muhanda wanyuraga mu ibanga ry’umusozi. 35  Nuko Yehonadabu+ abwira umwami ati “dore abana b’umwami baraje! Ibyo umugaragu wawe yavuze bibaye impamo.”+ 36  Akimara kuvuga ayo magambo, abahungu b’umwami baba barinjiye, batera hejuru bararira, umwami n’abagaragu be na bo bararira cyane. 37  Ariko Abusalomu we ahungira kwa Talumayi+ mwene Amihudi, umwami w’i Geshuri.+ Dawidi amara iminsi myinshi aririra+ umwana we. 38  Abusalomu ahungira i Geshuri,+ ahamara imyaka itatu. 39  Amaherezo Dawidi akumbura Abusalomu, kuko yari amaze gushira umubabaro yatewe n’urupfu rwa Amunoni.

Ibisobanuro ahagana hasi