2 Samweli 1:1-27

1  Sawuli amaze gupfa, Dawidi agaruka i Sikulagi+ avuye kwica Abamaleki,+ ahasibira kabiri.  Ku munsi wa gatatu haza umugabo+ uturutse mu ngabo za Sawuli, yashishimuye imyambaro ye+ kandi yiteye umukungugu mu mutwe.+ Ageze imbere ya Dawidi, yikubita hasi yubamye.+  Dawidi aramubaza ati “uturutse he?” Undi aramusubiza ati “ndacitse, nturutse mu ngabo za Isirayeli.”  Dawidi aramubaza ati “byagenze bite? Ndakwinginze mbwira.” Aramusubiza ati “abantu bahunze urugamba kandi abenshi barapfuye.+ Ndetse Sawuli+ n’umuhungu we Yonatani+ barapfuye!”  Dawidi abaza uwo musore umubwiye iyo nkuru ati “wamenye ute ko Sawuli n’umuhungu we Yonatani bapfuye?”+  Uwo musore aramusubiza ati “narigenderaga, maze ngeze ku musozi wa Gilibowa+ mbona Sawuli yishingikirije icumu rye,+ abatwaye amagare y’intambara n’abagendera ku mafarashi bamusatiriye.+  Ahindukiye arambona, arampamagara maze nditaba nti ‘karame!’  Arambaza ati ‘uri nde?’ Ndamusubiza nti ‘ndi Umwamaleki.’+  Arambwira ati ‘ngwino unsonge, ndababara cyane kuko nkiri muzima.’+ 10  Nuko ndamwegera ndamusonga,+ kuko nabonaga yakomeretse cyane atagishoboye gukira. Hanyuma mfata ikamba+ ryari ku mutwe we n’igikomo cyo ku kuboko kwe mbizanira databuja hano.” 11  Dawidi abyumvise ahita ashishimura imyambaro ye,+ abari kumwe na we bose na bo babigenza batyo. 12  Bararira baraboroga,+ biyiriza ubusa+ bageza nimugoroba, kubera ko Sawuli na Yonatani umuhungu we, n’abagize ubwoko bwa Yehova n’inzu ya Isirayeli,+ bari bicishijwe inkota. 13  Dawidi abaza uwo musore umubwiye iyo nkuru ati “ukomoka he?” Undi aramusubiza ati “data ni Umwamaleki w’umwimukira.”+ 14  Dawidi aramubaza ati “watinyutse+ ute kubangurira ukuboko uwo Yehova yasutseho amavuta+ ukamwica?” 15  Dawidi ahita ahamagara umwe mu basore be, aramubwira ati “musumire umwice.” Uwo musore ahita amwica.+ 16  Dawidi aramubwira ati “amaraso yawe akujye ku mutwe,+ kuko akanwa kawe ari ko kagushinje+ igihe wivugiraga uti ‘ni jye wishe uwo Yehova yasutseho amavuta.’”+ 17  Dawidi aririmbira Sawuli n’umuhungu we Yonatani+ indirimbo y’agahinda,+ 18  ategeka ko Abayuda+ bigishwa indirimbo yitwa “Umuheto.”+ Iyo ndirimbo yanditse mu gitabo cya Yashari.+ Igira iti 19  “Isirayeli we, abantu bawe beza biciwe ahirengeye hawe.+Mbega ngo abagabo b’abanyambaraga barapfa! 20  Ntimubivuge i Gati;+Ntimubitangaze mu mihanda yo muri Ashikeloni,+Kugira ngo abakobwa b’Abafilisitiya batishima,Kugira ngo abakobwa b’abatakebwe batanezerwa.+ 21  Mwa misozi y’i Gilibowa mwe,+ ikime ntikizongere kubatondaho, imvura ntizongere kubagwaho, kandi imirima yanyu ntikongere kwera imyaka yo gutura Imana.+Kuko aho ari ho ingabo ikingira abanyambaraga yatesherejwe agaciro,Ingabo ya Sawuli, ku buryo nta ngabo n’imwe yasizwe amavuta igihari.+ 22  Umuheto wa Yonatani ntiwasubiraga inyuma,+Ngo uve mu maraso y’abishwe, ngo uve mu binure by’abanyambaraga,Inkota ya Sawuli ntiyagarukaga ubusa.+ 23  Sawuli na Yonatani,+ bari abanyagikundiro bashimisha,Ntibatandukanye no mu rupfu rwabo.+Baranyarukaga kurusha kagoma,+Bari abanyambaraga kurusha intare.+ 24  Mwa bakobwa bo muri Isirayeli mwe, nimuririre Sawuli,We wabambikaga imyenda itukura itatse imirimbo,Agashyira imirimbo ya zahabu ku myambaro yanyu.+ 25  Mbega ngo abanyambaraga baragwa mu isibaniro!+Mbega ngo Yonatani aricirwa ahirengeye hawe!+ 26  Unteye agahinda kenshi muvandimwe wanjye Yonatani,Waranshimishaga cyane.+Urukundo rwawe rwari ruhebuje, rwandutiraga urw’abagore.+ 27  Mbega ngo abanyambaraga baragwa!+Mbega ngo intwaro z’intambara zirarimburwa!”

Ibisobanuro ahagana hasi