2 Samweli 18:1-33

18  Dawidi abarura ingabo zari kumwe na we, ashyiraho abatwara ingabo ibihumbi n’abatwara ingabo amagana.+  Hanyuma Dawidi yohereza kimwe cya gatatu+ cy’ingabo ziyobowe na Yowabu,+ ikindi kimwe cya gatatu kiyoborwa na Abishayi+ mwene Seruya, akaba na murumuna wa Yowabu,+ ikindi kimwe cya gatatu kiyoborwa na Itayi+ w’Umunyagati. Nuko Umwami abwira ingabo ati “nanjye ndaza tujyane.”  Ariko ingabo ziramubwira ziti “wowe ntugomba kuza,+ kubera ko turamutse duhunze, twe ntibatwitaho.+ Naho kimwe cya kabiri cyacu cyapfa, ntibatwitaho kuko wowe uhwanye n’abantu ibihumbi icumi bo muri twe.+ Byaba byiza usigaye mu mugi ukaza kudutabara.”+  Umwami arababwira ati “ibyo mubona ko bikwiriye ni byo ndi bukore.”+ Umwami ahagarara ku irembo ry’umugi,+ maze ingabo zose zigenda zigabanyije mu mitwe y’amagana n’iy’ibihumbi.+  Umwami ategeka Yowabu, Abishayi na Itayi ati “ndabinginze, ntimugirire nabi+ uwo musore Abusalomu.” Abantu bose bumva ibyo umwami abwiye abatware ku birebana na Abusalomu.  Izo ngabo zikomeza urugendo zigana mu gasozi kurwana n’Abisirayeli, basakiranira mu ishyamba rya Efurayimu.+  Abagaragu ba Dawidi banesha+ Abisirayeli+ babicamo abantu benshi cyane, abantu ibihumbi makumyabiri.  Intambara ikwira muri ako karere kose. Uwo munsi abahitanywe n’ishyamba barutaga abishwe n’inkota.  Amaherezo Abusalomu aza guhubirana n’abagaragu ba Dawidi. Abusalomu yari yicaye ku nyumbu, maze iyo nyumbu inyura munsi y’amashami asobekeranye y’igiti cy’inganzamarumbo, umutwe we ufatwa mu mashami yacyo, inyumbu iragenda asigara anagana mu kirere.+ 10  Nuko umugabo umwe wabibonye abwira Yowabu+ ati “nabonye Abusalomu anagana mu mashami y’igiti cy’inganzamarumbo.” 11  Yowabu abwira uwo mugabo ubimubwiye ati “wamubonye ntiwahita umutsinda aho? Mba nguhaye ibiceri icumi by’ifeza n’umukandara.”+ 12  Ariko uwo mugabo asubiza Yowabu ati “n’uwari kumpa ibiceri igihumbi by’ifeza, sinari kubangurira ukuboko umuhungu w’umwami, kuko twumvise ibyo umwami yabategetse wowe na Abishayi na Itayi avuga ati ‘muramenye, ntihagire uwo ari we wese ugira icyo atwara uwo musore Abusalomu.’+ 13  Iyo mbirengaho nari kuba mpemukiye umwami nkica umuhungu we. Ntiyari kubura kubimenya,+ kandi nawe nta cyo wari gukora ngo unkize uburakari bw’umwami.” 14  Yowabu aravuga ati “reka ne gukomeza guta igihe mvugana nawe!” Ahita afata imyambi itatu aragenda ayitikura+ Abusalomu mu mutima, aho yanaganaga mu mashami+ y’igiti cy’inganzamarumbo, akiri muzima. 15  Abagaragu icumi batwazaga Yowabu intwaro bazenguruka Abusalomu, baramusonga arapfa.+ 16  Yowabu avuza ihembe+ kugira ngo ingabo zireke gukurikirana Abisirayeli. Nuko Yowabu abuza ingabo gukomeza kurwana. 17  Bafata Abusalomu bamujugunya mu mwobo muremure wari aho mu ishyamba, bamugerekaho ikirundo kinini cy’amabuye.+ Abisirayeli bose barahunga, buri wese ajya iwe. 18  Abusalomu akiriho, yari yarafashe inkingi+ ayishinga mu Kibaya cy’Umwami,+ kuko yibwiraga ati “nta muhungu mfite ngo azatume izina ryanjye rikomeza kwibukwa.”+ Iyo nkingi ayitirira izina rye,+ kandi kugeza n’uyu munsi iracyitwa Inkingi y’Urwibutso ya Abusalomu. 19  Ahimasi+ mwene Sadoki aravuga ati “ndakwinginze, reka niruke nshyire umwami iyi nkuru, kuko Yehova yamukijije amaboko y’abanzi be.”+ 20  Ariko Yowabu aramubwira ati “uyu munsi si wowe uri bujye kuvuga inkuru, uzajya kuyivuga undi munsi utari uyu. Uyu munsi ntukwiriye kujya kuvuga inkuru kubera ko umuhungu w’umwami yapfuye.”+ 21  Nuko Yowabu abwira Umukushi+ ati “genda ubwire umwami ibyo wabonye.” Uwo Mukushi yunamira Yowabu maze ahita yiruka. 22  Ahimasi mwene Sadoki arongera abwira Yowabu ati “ndakwinginze, reka nanjye niruke nkurikire Umukushi, bibe uko byakabaye.” Ariko Yowabu aramubwira ati “mwana wa, kuki nawe ushaka kugenda kandi nta nkuru ihari wajya kubara?” 23  Ariko Ahimasi arongera aravuga ati “reka niruke bibe uko byakabaye.” Yowabu aramusubiza ati “ngaho iruka!” Ahimasi ariruka, anyura mu nzira ica mu karere ko mu Kibaya cya Yorodani,+ amaherezo aca kuri wa Mukushi. 24  Icyo gihe Dawidi yari yicaye hagati y’amarembo y’umugi.+ Hagati aho, umurinzi+ ajya hejuru ku rukuta rwari hejuru y’amarembo. Yubuye amaso abona umuntu uza yiruka ari wenyine. 25  Uwo murinzi arahamagara abibwira umwami, umwami aramusubiza ati “niba ari wenyine ubwo azanye inkuru.” Uwo muntu akomeza kuza yigira hafi. 26  Umurinzi abona undi muntu uje yiruka. Umurinzi ahamagara uwari urinze amarembo aramubwira ati “hari undi muntu uje ari wenyine yiruka!” Umwami aravuga ati “uwo na we azanye inkuru.” 27  Umurinzi arongera aravuga ati “ndabona uwa mbere yiruka nka+ Ahimasi+ mwene Sadoki.” Umwami aravuga ati “uwo ni umuntu mwiza,+ agomba kuba azanye inkuru nziza.”+ 28  Amaherezo Ahimasi arangurura ijwi abwira umwami ati “byagenze neza!” Nuko yikubita imbere y’umwami yubamye, aravuga ati “Yehova Imana yawe ashimwe,+ we wahanye+ mu maboko y’umwami databuja, abanzi bari bamuhagurukiye!” 29  Ariko umwami aramubaza ati “ese wa musore Abusalomu yaba ari amahoro?” Ahimasi aravuga ati “igihe Yowabu yoherezaga umugaragu w’umwami n’umugaragu wawe, nabonye abantu benshi bacitsemo igikuba, ariko sinamenye ibyabaye.”+ 30  Umwami aravuga ati “genda ube uhagaze hariya.” Aratambuka ajya guhagarara hirya. 31  Wa Mukushi+ araza aravuga ati “umwami databuja niyakire inkuru muzaniye, kuko uyu munsi Yehova yagukijije ukuboko kw’abaguhagurukiye bose.”+ 32  Ariko umwami abaza uwo Mukushi ati “ese wa musore Abusalomu yaba ari amahoro?” Uwo Mukushi aramusubiza ati “abanzi b’umwami databuja n’abahagurukira kumugirira nabi bose, barakaba nk’uwo musore.”+ 33  Umwami abyumvise arasuherwa, ajya mu cyumba cyo hejuru+ cyari hejuru y’amarembo, ararira. Akagendagenda arira avuga ati “ayii, mwana wanjye Abusalomu, mwana wanjye, mwana wanjye+ Abusalomu! Iyaba ari jye wapfuye mu cyimbo cyawe Abusalomu mwana wanjye, mwana wanjye!”+

Ibisobanuro ahagana hasi